Här har vi samlat diverse material och länkar som kan stimulera och vara till hjälp i lika villkorsarbetet ut i verksamheten.

Verktygslåda lokalt arbete lika villkor – arbetsmaterial

Mittuniversitetets stöddokument för analys av den egna verksamheten

I arbetet med lika villkor på våra avdelningar framförs ofta önskemål om konkreta verktyg och stödmaterial. Därför har strategigruppen för lika villkor tagit fram detta stöddokument för analys av den egna verksamheten utifrån ett lika villkorsperspektiv.

Här har samlats ett antal frågeställningar inom teman som rör lika villkor, normer, normalisering, maktordningar, mångfald etcetera. Dessa är tänkta att användas som undersökningsverktyg i den egna verksamheten och man kan själv välja de aspekter eller teman som är av intresse. Frågeställningarna syftar till att fungera som utgångspunkter för kritiska och lika villkorsrelaterade reflektioner i ett förändringsarbete på både kort och lång sikt. Förhoppningen är att dessa frågeställningar ska utgöra ett stöd i arbetet med att medvetandegöra och synliggöra normer och maktordningar – och därmed lägga grunden till relevanta förändringar – oavsett i vilken del av universitetet arbetet sker.

I de inledande avsnitten beskrivs bland annat de krav som lagstiftningen ställer på vårt arbete för lika villkor samt hur detta arbete bedrivs inom lärosätet. Därefter följer några kortare resonemang och problemställningar kopplade till innehållet i det påföljande diskussionsmaterialet. 

Har du frågor kring materialet eller hur du skulle kunna använda det i din egen verksamhet kontaktar du ditt lika villkorsombud; Jonny Bergman för HUV, Lasse Reinikainen för NMT, Annelie Huczkowsky för förvaltningen.

Stöddokumentet i sin helhet

Arbete för lika villkor: Mittuniversitetets stöddokument för analys av den egna verksamheten

Delavsnitt från stöddokumentet för analys och dialog om

Rapporter och skrifter från DO

Aktiva åtgärder i arbetslivet – handledning

Detta är DO:s handledning för arbetet med aktiva åtgärder gällande kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Aktiva åtgärder i arbetslivet

Delar av mönster – En analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer

Denna rapport belyser hur diskriminering kan uppstå och yttra sig. Den bygger på drygt 800 anmälningar om upplevd diskriminering som inkom till DO under första halvåret 2012 och täcker bland andra utbildningsväsendet. Rapporten ger vid handen att det finns en systematik i den upplevda diskrimineringen.

Rapport

Fler lästips

Litteraturlista

Att störa homogenitet – Furmark, Anna (2013)

Bara funktionshindrad?... – Grövik, L. & Söder, M. (2008)

Genus : om det stabilas föränderliga former – Hirdman, Yvonne (flera upplagor)

Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? – Mlekov, Katarina (2003)

Maktens (o)lika förklädnader… - Knocke, Woukko et al. (flera utgåvor)

Mångfaldsboken : från teori till praktik – Roth, Ann-Katrine (flera upplagor)

Om genus – Connell, Raewyn (flera upplagor)

Om ras och vithet i det samtida Sverige – Hübinette, Tobias et al. (2012)

Sociala positioner : en översikt – Chancer, Lynne S. (2009)

Upplevelser av diskriminering… - DO (2010)

Vad händer med jämställdheten?... – De los Reyes, Paulina (2011) (har ju skrivit en hel del på temat)

Ålderism – Andersson, Lars (2008)

Sidan uppdaterades 2022-12-28