Jonny Bergman

Universitetslektor|Senior Lecturer

Bakgrund

Jag disputerade i sociologi vid Umeå universitet 2010 med avhandlingen ”Seeking Empowerment – Asylum-seeking Refugees from Afghanistan in Sweden”. Jag har undervisat och forskat vid Mittuniversitetet i Östersund sedan 2009.

Forskningsområden

Mitt övergripande forskningsintresse berör hur privilegierade och normaliserande positioner och ageranden kan förstås och utmanas i en svensk kontext. Jag söker göra detta utifrån feministisk teori och med intersektionella perspektiv på olika maktordningar i samhället.

Forskning

Utifrån mitt avhandlingsarbete identifierade jag hur asylsökande flyktingar aktivt hanterar sin vardag i relation till den utsatta situation de befinner sig i. En av slutsatserna i avhandlingen är att för att förstå den situation asylsökande har att hantera måste de maktstrukturer som omger denna situation undersökas djupare. I min fortsatta forskning kring frågor om asyl och flyktingskap har jag fokuserat hur vissa positioner och ageranden privilegieras och normaliseras i relation till asylsökandes situation.

I forskning kring trygghet för äldre fokuserar jag hur funktionalitet och ansvarstagande relaterar till olika privilegierade positioner och ageranden i relation till ålder.

Inom ramen för arbetslivsforskningen har jag undersökt motstånd mot normgivande föreställningar om rehabilitering för återgång i arbete vid långtidssjukskrivning på grund av psykisk ohälsa, samt vård- och omsorgspersonals narrativa meningsskapande kring arbetsvillkor i relation till tid och temporalitet.

Undervisning

Jag har undervisat i kurser i sociologisk teori med inriktning mot sociologisk introduktion och fördjupning, genus och intersektionella perspektiv, kvalitativ metod, samt handlett uppsatser på C- och avancerad nivå. Inom ramen för socionomutbildningen undervisar jag i teoretiska perspektiv i socialt arbete och handleder uppsatser på C-nivå.

Övrigt

Min forskning vid Mittuniversitetet bedrivs inom ämnet socialt arbete vid institutionen för psykologi och socialt arbete.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Wall, E. & Bergman, J. (2021). Tid för förändring av arbetsvillkor inom vård och omsorg : Tid och temporalitet i narrativt meningsskapande under den första tiden av coronapandemin. Sociologisk forskning, vol. 58: 1-2, ss. 15-32.    

Wall, E. , Selander, J. & Bergman, J. (2019). Makt och motstånd i rehabiliteringsprocessen : Sanningen om tidig återgång i arbete utmanad. Sociologisk forskning, vol. 56: 3-4, ss. 289-309.    

Doktorsavhandlingar

Bergman, J. (2010). Seeking Empowerment - Asylum-seeking refugees from Afghanistan in Sweden. Diss. Umeå : Department of Sociology, Umeå University, 2010 (Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet : 64)

Kapitel i böcker, del av antologier

Bergman, J. & Wall, E. (2017). Ålder och funktionalitet : om vuxna barns ansvarstagande för ensamboende föräldrars trygghet. I Introduktion till kritiska åldersstudier. Lund : Studentlitteratur. S. 183-196.

Bergman, J. (2014). Emotions and Privilege : Investigating Privileging in Relation to Asylum Seekers. I Walking Beside : Challenging the Role of Emotions in Normalization. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 84-95.

Fahlgren, S. & Bergman, J. (2013). Analysing the doing of ‘privilege’. On normalization and privileging in relation to the situation for asylum seekers in Sweden.. I Mobilizing gender research. Challenges and strategies. Sundsvall : Forum för genusvetenskap (Forum för genusvetenskaps skriftserie).

Konstnärlig output

Wall, E. , Bergman, J. & Ljungdahl, J. (2021). Lying down, we take a stand : The interwovenness of stories in the rags of the rugs. Frances St Press  

Sidan uppdaterades 2023-09-21