Målgrupper

Spara favorit 2 okt oktober 2017

Våra viktigaste målgrupper beskrivs här övergripande. I olika planer för särskilda verksamhetsområden eller projekt finns mer detaljerade målgruppsbeskrivningar.

Våra viktigaste målgrupper

Forskare

Forskare i relation till allmänhet

Att nå ut med sin forskning, inte bara till de närmast berörda utan även till forsknings- och nyhetsintresserade som till exempel näringsliv och offentlig sektor, är i många fall en svår balansakt för forskare.

Internationella studenter, G-huset, Östersund

Internationell

Vilka behov har våra internationella studenter.

Forskare

Medarbetare och chefer

Endast drygt hälften av medarbetarna svarar i arbetsmiljöenkäten 2017 att de känner sig tillräckligt informerade om vad som händer på Mittuniversitetet och vet var de hittar information om detta.

Medie- och kommunikationsvetenskap, Info PR

Medier

Målgruppen medier vill ha sådan information som har ett nyhetsvärde. Det kan handla om forskning, utbildning eller om organisationen Mittuniversitetet.

Näringsliv och offentlig sektor

Både näringslivet och offentlig sektor vill samarbeta med universitet. Däremot sker det inte i så stor utsträckning.

Distansstudier

Potentiell student

I undersökningen Needscope har vi fått fram vad som kännetecknar och är viktigast för vår målgrupp. Gemenskap, engagemang och en känsla av meningsfullhet är viktigaste drivkrafter när det gäller studier. De är ärliga, varma, öppna och inkluderande individer.

Utbytesstudenter i Östersund

Student

I den behovsinventering som genomfördes med våra studenter hösten 2016 framkom det tydligt att studenterna efterfrågar tydligare kommunikation och information kopplade till sina studiesituationer - bland annat vill de ha scheman i god tid, tydligare studiehandledningar, litteraturlistor och kursplaner samt kontaktuppgifter till sina kurs- och programansvariga.