Rapport om utvärdering av Mittuniversitetets utbildningar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap klar

Ons 27 maj 2020 13:25

I rapporten sammanfattar bedömargruppen sin övergripande uppfattning med att mycket fungerar väl inom utbildningarna i folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap, men vissa förbättringsåtgärder kan, bör och måste vidtas.

bedömmargrupp kluster 11
Bedömargruppen består av (från vänster till höger): Ulla-Britt Eriksson, biträdande, utvärderingsansvarig Karlstads universitet, André Thorslund, studeranderepresentant Karlstads universitet, Birgitta Sjökvist, extern bedömare Regionförbundet Värmland, Sofie Petersson, studeranderepresentant Linnéuniversitetet, Urban Janlert, extern bedömare Umeå universitet, Josef Fahlen, extern bedömare Umeå universitet, Frida Lindberg,studeranderepresentant Mittuniversitetet, John Selander, biträdande utvärderingsansvarig Mittuniversitetet samt Bo Carlsson, utvärderingsansvarig Linnéuniversitetet.

Några exempel som lyfts fram på väl fungerande utbildningar är den nära anknytning som finns till den forskning som bedrivs vid lärosätet, samt att studenterna överlag är tillfreds med sina möjligheter till inflytande i planering, genomförande och uppföljning av de utbildningar de läser.

Bedömargruppen menar också att studerandeinflytandet kan utvecklas ytterligare bland annat genom inrättandet av programråd för alla utbildningar och en höjning av kursutvärderingarnas svarsfrekvens. Den högskolepedagogiska/ ämnesdidaktiska kompetensen hos undervisande personal bör också säkerställas genom att stimulera till fortsatt pedagogisk utveckling.

– Det är roligt att utbildningarna får så goda omdömen, säger Anna Olofsson, Dekan vid den humanvetenskapliga fakulteten. Nu kommer grundutbildningsrådet och fakultetsnämnden att gå igenom rapporten och respektive ämne kommer att ta fram en handlingsplan utifrån resultatet. Arbetet är redan igång när det gäller flera av de områden där granskarna föreslår åtgärder.

Treklövern – Ett gemensamt utvärderingssystem
Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern. Utbildningar med liknande innehåll grupperas i kluster och granskas av bedömargrupper med representanter från de tre lärosätena, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-06-09