Kvalitetssystem utbildning

Syftet med Mittuniversitetets kvalitetssystem är att skapa förutsättningar och struktur för kvalitetssäkring och systematisk kvalitetsutveckling av universitetets utbildning.

 • I högskoleförordningen framhålls att kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för lärosätets personal och studenter. Mittuniversitetet ska således ha systematiska processer som uppmuntrar till delaktighet, engagemang och ansvar hos medarbetare, doktorander och studenter. Med utgångspunkter för kvalitetsarbetet avses aktiviteter och dokument som är styrande för verksamheten och dess förutsättningar. Här ingår t.ex. policy för kvalitetssäkring och verksamhetens strategiska planering, utformning och inrättande av utbildning samt säkerställande av personalens kompetens, lärandemiljö, resurser och stöd till studerande.

  Kvalitetspolicy för utbildning

  Mittuniversitetet ska ge utbildning av hög kvalitet. Mittuniversitets utbildningar ska baseras på högkvalitativ forskning, framstående utbildningsmiljöer, välutvecklad samverkan och god arbetsmiljö präglat av lika villkor. Utbildningarna ska planeras och genomföras så att studenter och forskarstuderande ges förutsättningar att nå de lärandemål som utbildningen föreskriver. Deras behov och förväntningar ska vara vägledande i kvalitetsarbetet och strävan är att uppfylla behoven och helst överträffa deras förväntningar.

  För att säkerställa och utveckla utbildningens kvalitet ska Mittuniversitetet bedriva ett proaktivt och systematiskt kvalitetsarbete som är integrerat i verksamheten och i verksamhetsstyrningen. Kvalitetsarbetet ska bidra till förverkligandet av universitetets vision och strategiska mål samt uppfylla yttre kvalitetskrav. Kvalitetsarbetet ska innefatta såväl kvalitetssäkring som ständig utveckling och förbättring av utbildningens förutsättningar, utbildningens genomförande samt de kunskaper och färdigheter som studenterna och forskarstuderande har vid utbildningens slut.

  Kvalitetsarbetet ska baseras på ESGs standarder och riktlinjer samt fokusera på de bedömningskriterier som ingår i universitetets återkommande utvärderingar av utbildningen på grund-, avancerad- och forskarnivå.

  Roller och ansvar

  I Arbetsordning för Mittuniversitetet beskrivs roller och ansvar på olika nivåer. I Arbetsordning för fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier samt Arbetsordning för fakulteten för humanvetenskap redovisas vilka organ och befattningshavare inom fakulteterna som får fatta beslut för respektive fakultetsnämnds räkning. Förvaltningschefen ansvarar för kvalitetsarbetet inom förvaltningen.

  Styrdokument

  Viktiga styrdokumentet i kvalitetsarbetet är bland annat:

  Utbildningsnära förutsättningar

  Utbildningsnära förutsättningar handlar bland annat om att:

  Fler styrdokumenten finns publicerade under Styrdokument.

 • Det kontinuerliga kvalitetsarbetet ska vara systematiskt, dvs följa förbättringscykel och kännetecknas av löpande förbättringar i den dagliga verksamheten. Utifrån genomförda aktiviteter ska lämpliga åtgärder vidtas löpande för att förbättra och utveckla utbildningarna och de aktiviteter som är värdeskapande för studenterna, doktoranderna och medarbetarna.

  Ett led i arbetet med att främja det kontinuerliga kvalitetsarbetet är en årlig utlysning av särskilda utvecklingsprojekt (Allmänna lärosätesprojekt, ALP). Projekten syftar till att stimulera Mittuniversitetets utveckling med projekt och kan fungera som piloter eller förstudier för en bredare användning inom lärosätet. 

  Viktiga moment inom det kontinuerliga kvalitetsarbetet är:

  Relaterade styrdokument finns under Styrdokument för utbildning på grund- och avancerad nivå och Styrdokument för utbildning på forskarnivå.

 • Med kvalitetsuppföljning avses här en mätning eller undersökning som på olika sätt samlar in och sammanställer information om en viss verksamhet eller utfallet av genomförda aktiviteter. Kvalitetsuppföljningar är mindre omfattande än kvalitetsutvärderingar och metoden omfattar sällan självvärdering eller extern bedömning.

  Dessa mätningar och uppföljningar kan vara både kvantitativa och kvalitativa. Här ingår bland annat:

  Minnesanteckningar från verksamhetsdialogerna med rektor finns sparade i diariet. Överenskommelserna mellan rektor och dekaner samt rektor och förvaltningschef läggs in i Mittuniversitetets aktivitetsplan.

  Aktuellt:

  Kursvärderingar
  Förstudie kursvärderingar (MIUN 2019/604) - Syftet med förstudien var att göra en översyn av kursvärderingsprocessen olika delar för att identifiera problem och brister. Syftet var även att ge förslag på hur ansvaret för processen ska se ut samt utarbeta en konkret plan för vidareutveckling av process och teknik gällande kursvärderingar. Förstudien synliggjorde skillnader i arbetet med kursvärderingar och ett flertal rekommendationer lyftes fram. 

  Utvecklingsarbete utifrån rekommendationerna pågick under 2020 och 2021. Inspel inhämtades även från iakttagelser i UKÄs lärosätestillsyn. Beslut om nya riktlinjer avseende kursvärderingar på grund- och avancerad nivå beslutades av rektor 21 december 2021. Nya riktlinjerna finns under fliken styrdokument

  Inventering kvalitetssystem

  Som en del av Mittuniversitetets kvalitetssäkringsarbete genomfördes en inventering av Mittuniversitetets kvalitetssystet under slutet av 2020 och början av 2021. Utifrån inventeringen togs beslut om justeringar i kvalitetssystemet den 6 juli 2021.

  Slutrapport Inventering av Mittuniversitetets kvalitetssystem

   

 • Med kvalitetsutvärdering avses här en relativt omfattande genomlysning av en verksamhet och metoden inkluderar ofta självvärdering och extern bedömning. Här ingår arbetssätt för att utvärdera resultat av kvalitetsarbetet samt att granska utbildningens kvalitet. Utvärderingarna kan antingen vara egeninitierade eller externinitierade.

  Egeninitierade utvärderingar

  Under namnet Treklövern har Mittuniversitetet tillsammans med Karlstads universitet och Linnéuniversitetet skapat ett gemensamt system för regelbunden utvärdering av all utbildning. Treklövern är lärosätenas arbetssätt för att uppfylla UKÄs krav på kvalitetssäkring av utbildning enligt främst ESG 1.9 (regelbunden granskning). All utbildning vid de tre lärosätena granskas inom en sexårsperiod.

  Mer information om Treklöversamarbetet och dess granskningar

  Slutrapporter och handlingsplaner från genomförda granskningar

  Hur Treklöverrapporterna tas om hand framgår av processbilden: Rapportens väg på Mittuniversitetet

  Externinitierade utvärderingar

  Huvuddelen av de externinitierade utvärderingarna genomförs av UKÄ enligt fastlagd tidplan. UKÄs nationella granskningsuppdrag omfattar ett urval av utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå, tematiska utvärderingar, examenstillståndsprövningar samt utvärdering av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. De utbildningar som ingår i UKÄs utvärderingar ingår i normalfallet inte i Treklöverns 6-åriga utvärderingscykel.


  2020

  2021

   

 • Åtgärder som planeras eller genomförs till följd av en uppföljning eller utvärdering, ska kommuniceras till samtliga berörda. Kommunikationen ska följa de vägledande principer som framgår av Kommunikationsplan för Mittuniversitetets kvalitetssystem. Planen är en del av Mittuniversitetets kvalitetsarbete och syftar till att tydliggöra vilka som är intressenter, de viktigaste strategiska vägvalen samt vilka kanaler som används. Granskningar och utvärderingar samt hur dessa kommuniceras framgår av kvalitetssystemen.

  Ett annat viktigt dokument är Mittuniversitetets kommunikationspolicy. Policyn anger vad som gäller for såväl intern som extern kommunikation samt kommunikationsansvaret för både medarbetare och olika roller/funktioner.

  Utfall från kurs- eller programvärderingar ska alltid kommuniceras till studenterna. Studenterna ska även informeras om planerade eller genomförda förbättringsåtgärder.

  I blocket ingår:

  • Kvalitetsdrivande dialoger 
  • Information till allmänheten

   

 • Utveckling och förnyelse syftar till att säkerställa att resultat från uppföljningar, utvärderingar och övrigt kvalitetsarbete leder till förbättring och förnyelse av utbildningen samt att tillämpade arbetssätt utvecklas. Det betyder att förbättringsåtgärder av större omfattning ska resurssättas och relevanta uppdrag införas i verksamhetsplan för Mittuniversitetet och aktivitetsplaner på fakultetsnivån samt att åtgärder återkopplas i förbättringscykeln och leder till uppföljning och utveckling.

  Mindre förbättringsåtgärder, dvs åtgärder som inte kräver särskilda verksamhetsuppdrag eller särskilt budgetutrymme ska genomföras inom ramen för ordinarie verksamhet.

  Samtliga förbättringsåtgärder ska återkopplas till delen utgångspunkter och förutsättningar så att de kan följas upp och uppdateras vid behov.

  Verksamhetsplaneringsprocessen finns beskriven i Mittuniversitetets styrmodell.
  Under Verksamhetsutvecklingsprocessen finns stödmaterial för arbetet med att ta fram aktiviteter mot våra gemensamma mål.

   

   

Sidan uppdaterades 2024-05-16