Här samlas rapporter för uppföljning av grundutbildningen, sökande- och antagningsanalyser samt annan uppföljning som är aktuell för lärosätet.

Mittuniversitetet följer löpande upp verksamhetens resultat och utfall vilket framgår av Mittuniversitetets styrmodell (MIUN 2019/1118) och Kvalitetssystemet för utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå (MIUN 2018/1820).

Sedan flera år tillbaka sammanställs bland annat analysrapporter 2-3 gånger per år. Analysrapporterna syftar till att sammanställa angelägen information till chefer och medarbetare genom omvärldsbevakning och intern dataanalys. Varje analysrapport har ett särskilt tema. Återkommande teman är sökande, antagna och uppföljning på grundutbildning.

Sedan 2019 sammanställs även universitetsövergripande indikatorer kopplade till Mittuniversitetets strategi två gånger per år samt en omvärldsanalys. Indikatorerna utgör ett underlag för analys av och dialog kring verksamhetens färdriktning. Indikatorerna är avsedda att på ett överskådligt sätt indikera vilka aspekter av verksamheten som kan behöva särskild uppmärksamhet. Avsikten med omvärldsanalysen är att den ska fungera som ett diskussionsunderlag för arbetet kring riskanalysen enligt förordningen för intern styrning och kontroll (FISK) och i förlängningen verksamhetsplaneringen.

Ansvarig för att sammanställa och tillgängliggöra analysrapporter, universitetsövergripande indikatorer samt omvärldsanalysen är Universitetsledningens stab.

Årligen sammanställs även en årsredovisning för Mittuniversitetet. Årsredovisningarna återfinns på miun.se under Årsredovisning