Underlaget på den här sidan är framtaget för att utgöra ett stöd i arbetet med att ta fram aktiviteter mot våra gemensamma mål samt genomföra riskanalys enligt förordningen för intern styrning och kontroll (FISK).

Mittuniversitetets verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för 2022 byggs upp av inspel från verksamheten (Fakulteten för Humanvetenskap, Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier, Förvaltning, Utbildningsråd, Forskningsråd, Lika villkorsgruppen, hållbarhetskoordinatorer),uppföljning av riskanalyser samt inspel från genomförda och kommande granskningar/utvärderingar.

Verksamhetsplanen bygger även på verksamhetsplanen för år 2021 med plan för åren 2022-2023 där fem prioriterade områdena lyftes:

  • Attraktiv arbetsgivare
  • Externfinansiering
  • Regional samverkan
  • Hållbar utveckling
  • Internationalisering
  • Kvalitet 

Aktivitetsplaner

Varje institution och avdelning ska upprätta egna aktivitetsplaner för kommande år. Planerna bör bygga på föregående aktivitetsplaner. Arbetet med att ta fram aktiviteter utgår från hur institutionens eller avdelningens egna förutsättningar och intressen bäst kan tas tillvara för att bidra till Mittuniversitetets mål och övergripande prioriteringar.

Förlag på områden och aktiviteter som bör hanteras fakultetsövergripande alternativt förvaltningsövergripande lyfts till fakultetsnivå respektive förvaltningsnivå.

I samband med upprättande av aktivitetsplanen bör även en kompetenskartläggning genomföras. 

Riskanalys

Inför 2022 genomförs en övergripande riskanalys på fakultets- och förvaltningsnivå för att identifiera väsentliga risker utifrån krav i myndighetsförordning samt andra externa krav (ex. högskolelag och förordning). Är det dock så att någon risk identifierats på institution- eller avdelningsnivå i samband med verksamhetsplaneringsarbetet bör åtgärder upprättas för att hantera risken. Väsentliga risker som bör hanteras övergripande dvs. inte kan åtgärdas inom institutionen/avdelningen skickas till fakultetskansliet eller Universitetsledningens stab

Tidplan

Institutioner och avdelningar - Interna tidplanen beslutas av fakultet respektive förvaltning

Strategiska råd och olika grupperingar - Senast 11 oktober skickas inspel på universitetsövergripande aktiviteter till Universitetsledningens stab (Mona Vesslegård)

Fakultet och förvaltning - Senast 12 november skickas inspel på universitetsövergripande områden med tillhörande aktiviteter samt riskanalysen till Universitetsledningens stab (Mona Vesslegård)

Ledningsråd - 15 oktober diskuteras inspel från råd och olika grupperingar och den 19 november diskuteras och prioriteras samtliga inspel på aktiviteter och riskanalys.

Processkarta– processkarta inkl. tidsramar för verksamhetsplanering och fördelning av medel

Kontakt

Mona Vesslegård

Verksamhetscontroller|Controller

010-1428430