Regler för användande av Mittuniversitetets nätverk

Användarregler

Identity Provider - IDP

Generell beskrivning av SAML2 WebSSO

Tjänsten innefattar autentisiering av användare som har en elektronisk identitet på Mittuniversitetet, samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren. Universitetet är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMIDs policy och övriga regler och riktlinjer som fastställts av SWAMID.

Policy för personlig integritet

Tjänsten följer den policy för hantering av personuppgifter som fastställts av Mittuniversitetet, i enlighet med svensk lagstiftning. 

Tjänsten och dess begränsningar

Mittuniversitetet garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med  Mittuniversitetets krav och förväntningar. Processen för utdelande, avslutande och underhåll av elektroniska identiteter vid Mittuniversitetet finns här. Mittuniversitetet följer SWAMIDs rekommendationer för utlämning av attribut, baserad på entitetskategorier. Mittuniversitetet förbehåller sig att i kommunikation med en tjänsteutgivare förändra faktiskt utgivna attribut, oavsett vad som rekommenderas av SWAMID gällande den entitetskategori som tjänsteutgivaren har placerats i.

Servicedesk och supportfrågor

För frågor och felanmälan gällande Mittuniversitetet och dess SAML2 WebSSO-tjänst hänvisas till följande lokala supportkanaler

Tfn:            010-142 80 00
E-post:         helpdesk@miun.se
Webb:        www.miun.se/helpdesk

Ansvarsförbindelse Mittuniversitetet

Regler för användning av datanätet samt övriga datorresurser vid Mittuniversitetet.

Mittuniversitetets it-resurser ägs av Mittuniversitetet och är avsedda att användas i Mittuniversitetets verksamhet. IT-resurserna får endast nyttjas av behörig användare.
Användning av it-resurserna får inte strida mot gällande lagstiftning, SUNETs regler, detta regeldokument eller berörd verksamhets regler.

Behörig användare

 • Behörig användare är den som tilldelats behörighet att nyttja Mittuniversitetets it-resurser
 • Behörigheten är personlig och får inte överlåtas eller på annat sätt göras tillgänglig för annan person.
 • Användaridentiteten får inte döljas vid användning av resurserna.
 • Tilldelad behörighet upphör att gälla när anställning, studier eller annan anknytning till Mittuniversitetet upphör.
 • Behörigheten kan dras tillbaka vid överträdelse av reglerna eller när Mittuniversitetet av annan anledning anser att det behövs.

Användning av Mittuniversitetets it-resurser

Mittuniversitetets it-resurser får inte nyttjas för att på otillbörligt sätt sprida, förvara eller förmedla information

 • i strid mot gällande lagstiftning,
 • i verksamhet som saknar anknytning till universitetet,
 • för ändamål genom vilka universitetets namn, anseende och goda rykte kan skadas,
 • som syftar till att marknadsföra produkter eller tjänster som saknar anknytning till universitetet,
 • eller på annat sätt störa Mittuniversitetets verksamhet.

 

Utrustning och nätverk

Det är inte tillåtet att:

 • koppla in utrustning, såsom switchar, routrar, accesspunkter eller annan nätverkstutrutning,
 • tillhandahålla tjänster som till exempel DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP på Mittuniversitetets nät och nätverk.

Det är tillåtet att ansluta privat utrustning (telefon, dator) till Mittuniversitetets nätverk.

Informationssäkerhet samt GDPR

Som användare är jag också skyldig att:

 • följa regler och riktlinjer gällande informationssäkerhet inom universitetet Informationssäkerhet
 • hantera personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) GDPR

Konsekvenser/Påföljder

Användare som bryter mot aktuella regler kan komma att stängas av från vidare nyttjande av Mittuniversitetets datorer och nätverk samt stängas av från studierna respektive uppsägning/avskedande från anställning.

Handling som bedöms vara brottslig kommer att polisanmälas. Den som bryter mot ovanstående regler ansvarar personligen för eventuella straff och skadeståndsrättsliga påföljder.

Länkar:

SUNET:s regler: https://www.sunet.se/policy-for-tillaten-anvandning/
Informationssäkerhet: https://www.miun.se/informationssakerhet
GDPR: https://www.miun.se/kontakt/personuppgifter/

Kontakt

Helpdesk

+46 (0)(0)10--1428000