Beskrivning av Mittuniversitetets Ladokfunktion

Beskrivning av Mittuniversitetets Ladokfunktion

Ladokfunktionen ansvarar för Ladoksystemet, utbildningsdatabasen Atlas samt forskningsdatabasen Converis.

Systemen utgör viktiga komponenter i Mittuniversitetets kvalitetssäkring och innehåller grunddata för många av universitetets övriga system och publikationer. En kontinuerlig kvalitetssäkring är viktig för att tillförlitlighet ska kunna säkras i alla led.

Ladokfunktionen förvaltar systemen Ladok, Atlas och Converis. Detta in­nebär bland annat att ansvara för planering, underhåll, kvalitetssäkring, behörighetsadministration och förvaltningsstyrning, dvs att fånga upp önskemål och krav på utveckling. Vi ger utbildning och stöd till använ­dare av systemen. Vi förser ledning och externa intressenter med uppgifter från databaserna, exempelvis underlag till årsredovisning.

Ladokfunktionen

  • ger support till fakultetsadministratörer och utbildningshandläggare. Supporten sker i första hand via e-post samt telefon.
  • är ”andra linjens support” för institutionerna, ”första linjens support” är fakultetsadministratörer och utbildningshandläggare
  • håller återkommande utbildningar i grundfunktioner
  • upprättar manualer där det inte finns nationellt framtagna manualer
  • informerar om nyheter och förändringar i systemen
  • håller grundgenomgång av systemen för nya fakultetsadmininstratörer/utbildningshandläggare
  • bistår i frågor kring studie- och utbildningsadministration
  • ser till att respektive systems webbsidor är aktuella

 

Ladok        Atlas        Converis

 

Kontakt: ladok@miun.se
Använd gärna ovanstående mailadress för att komma i kontakt med oss när det gäller supportärenden, för både Ladok och Atlas.

Medarbetare

Erna Österlund, Ladokansvarig
Rum E212, Sundsvall
010-142 86 10
erna.osterlund@miun.se

Jessica Lif, Handläggare Ladok
Rum E319B, Östersund
010-142 81 17
jessica.lif@miun.se

Karin Granlund, Handläggare Ladok
Rum E220, Sundsvall
010-142 85 76
karin.granlund@miun.se 

Kersti Holmin, Handläggare Ladok
Rum E219, Sundsvall
010-142 86 24
kersti.holmin@miun.se

Siw Bergman, Handläggare Ladok
Rum E221, Sundsvall
010-142 89 18
siw.bergman@miun.se

Maud Albertsson, Systemadministratör Ladok/Atlas
Rum E306, Östersund
010-142 87 99
maud.albertsson@miun.se