Det är speciella utmaningar med examination på distans jämfört med examination på campus. Målet är att studenterna ska få möjlighet att visa sina kunskaper på bästa möjliga sätt. Samtidigt vill vi förhindra otillåtet samarbete med mera.  

Anpassade examinationsformer – rättsliga frågor

Situationen kan vara ovan för både studenter som lärare och det finns risk för problem med IT-tekniken, både vid utvecklingen av examinationen och vid genomförandet. Dessutom måste vi just nu förändra examinationen under tidspress. Det finns inget generellt bästa sätt att genomföra en examination utan man behöver skapa en form som både är anpassad till lärarlagets förutsättningar och studenternas behov. Det är en fördel att utnyttja examinationsformer och standarverktyg som studenterna redan känner till. 
 
Individuell examination 
Ett snabbt sätt att flytta ut en traditionell skriftlig tentamen till distans är att använda Zoom för att kontrollera otillåtet samarbete. Studenterna tenterar i ett Zoom-rum med påslagen kamera och mikrofon så att läraren kan övervaka examinationen. Moodles funktion för inlämning av uppgifter kan användas för att samla in tentorna och om de inte är handskrivna kan plagiatkontroll genomföras med Urkund. 
 
Moodle har ett kraftfullt system för webbaserade tentor där olika typer av frågor kan formuleras från enkla flervalsfrågor och animeringar till beräkningar och essäer.  Det är möjligt att göra tentorna självrättande så att studenterna får besked direkt efter examinationen. Det tar rätt mycket tid att skapa bra frågebanker och en del av funktionerna, till exempel beräknade frågor, är lite krångliga att använda i början. Det är en fördel om studenterna får möjlighet att genomföra övningstentor innan examinationen så att de känner till hur tentasituationen fungerar. 
 
Det finns system för att göra varje students tenta unik. Om tentan har en gemensam startpunkt, är unik och om den genomförs under rimlig tidspress minskar risken för otillåtet samarbete. Det går att ordna så att studenterna sänder in inskannade papper eller foton i Moodle för att visa att de genomfört uppgifter på egen hand. 
 
Zoom kan användas för muntlig examination. Inspelningsfunktionen ger möjlighet att dokumentera examinationen och säkerställa rättssäkerheten. Det är möjligt att låta studenten använda Zooms whiteboard för att visa hur uppgifter ska lösas i realtid men det kan vara svårt för studenter att använda det verktyget utan träning. 
 
Moodles funktion för inlämningsuppgifter kan användas för att lämna in uppsatser och hemtentor. Betygssättning och återkoppling till studenterna sker då i samma system. 
 
En fördel med att använda Moodle vid examination är att insändningen dokumenteras och går till ett system, inte en enskild lärare. Detta underlättar för ett lärarlag att ta gemensamt ansvar för examinationen och minskar risken för problem vid sjukskrivningar. 
 
Gruppexamination och seminarier 
Zoom har flera funktioner som kan användas i gruppexaminationer och seminarier. Generellt är det svårare att få en allmän diskussion mellan studenter vid videokonferens. Om man använder Zooms funktion med grupprum skapar man förutsättningar  för ett mer aktivt deltagande i seminariet med diskussioner i mindre grupper. Det finns en funktion för att skapa enkla frågor i Zoom som kan användas för kontrollfrågor och återkoppling. 
 
Det är viktigt att känna sig trygg med att använda funktionerna i Zoom innan examinationen. Träna på att använda verktyget i förväg med några kollegor. Börja gärna med några minuters sound-check innan seminariet börjar så att man är säker på att tekniken fungerar för alla deltagare. 

För mer information: 
MIUN:s Moodlemanual 
MIUN:s introduktion till tester i Moodle 
MIUN:s introduktion om inlämningsuppgift i Moodle 
MIUN:s introduktion till Zoom 

Moodles officiella dokumentation om tester/quizzar 

Zooms supportsida om grupprum
Zooms supportida om quizzar/polls
Zooms instruktionsfilmer på YouTube 

Anpassade examinationsformer – rättsliga frågor

Frågor och svar för lärare

Examination

Hur får jag som ställföreträdande examinator behörighet till Ladok?

För att en person ska få behörighet till Ladok ska chef/prefekt eller fakultetshandläggare/fakultetsadministratör skicka in Ansvarsförbindelse för Ladokanvändare till ladok@miun.se

Om utskrift av pappersblankett ej är möjlig:

  • Fyll i blanketten Ansvarsförbindelse för Ladokanvändare och maila till ladok@miun.se.
  • Ange i mailet om aktivering av behörighet ska ske vid ett senare tillfälle eller på en gång.
  • När det är aktuellt att aktivera behörighet där blankett finns inskickad, meddelas detta till ladok@miun.se av prefekt eller fakultetshandläggare/fakultetsadministratör.

Ladok sparar blanketterna för underskrift av chef/prefekt vid senare tillfälle.

Regeringen har rekommenderat svenska lärosäten att gå över till digitala lösningar för undervisning och examination. Vad innebär det för mig?

Mittuniversitetet agerar i enlighet med regeringens rekommendation. Vi kommer därmed göra avsteg från regelverket och ändra angiven examinationsform i respektive kursplan. Detta kommer att ske i enlighet med rektorsbeslut från 13 mars men med skillnaden att ändringen måste träda i kraft från och med 18 mars.

Det är upp till verksamheten att hitta rätt alternativ examinationsform samt att kommunicera det till studenterna.

Om examinationsformen inte kan ändras pga. att examinationen sker inom närtid kan den utifrån rektorsbeslutet ställas in i väntan på nästa examinationstillfälle i tentamensschemat.

Det är viktigt att dialog sker mellan prefekter, kurs/programansvariga och studierektorer, samt att ni dokumenterar förändringarna så att kursplanerna kan ändras genom formellt beslut i efterhand enligt krav från UKÄ. 

Rektorsbeslutet från 13 mars i sin helhet (Pdf)

Vad behöver jag som kursansvarig göra för att följa regelverket när vi går över till distans?

Det är viktigt att du dokumenterar de förändringar som görs i kurs- och utbildningsplanen när du ändrar exempelvis examinationsform, information om kurs, kursmoment eller delexaminationer osv.

Det kan också finnas behov av att dokumentera ändrat eller uteblivet datum för examinationstillfälle.

Enligt Rektorsbeslut tillåts avsteg från kurs- och utbildningsplaner vad gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning för att möjliggöra genomförande på distans, i de fall det är möjligt med bibehållande av utbildningens kvalitet. Beslut om avsteg fattas av dekanen. Beslut kan delegeras längst till prefekt.

Vad är viktigt att tänka på för att säkerställa en rättssäker examination?

Läs mer om anpassade examinationsformer, rättsliga frågor här.

Har en student rätt att kräva extra tentatillfälle om hen inte kan eller väljer att inte delta i en examination?

Nej, om en student inte kan, eller väljer att inte, delta vid ett examinationstillfälle så gäller i första hand nästa omtentamenstillfälle och senare uppsamlingstentamen. Beslutet om ändrad examinationsform öppnar inte för ersättningstillfällen för enskild student eller grupp.

Beslutet öppnar för att vi som lärosäte kan välja att införa ett allmänt uppsamlingstillfälle likt det vi normalt har i augusti men den punkten innebär inte att enskilt tillfälle skall skapas för en enskild student eller studentgrupp.

Studenter som ska tentera visar symptom på förkylning/influensa, alternativt har varit i riskområden, men kommer ändå till tentasalen. Kan vi avvisa dem och utifrån vilka kriterier?

Här kan vi använda de regler som UHR föreslagit för vårens högskoleprov. Det innebär att vi via rektorsbeslut kan utfärda en ordningsregel som träder i kraft vid den här typen av situation, dvs. där vi har en aktiv samhällsfarlig smitta. Tentanderna ska då få information om att de som är sjuka eller som varit i riskområden för smitta inte ska komma till tentamen. För de fall där de ändå gör det kan vi använda disciplinnämnden för att utfärda en avstängning i efterhand.

Om en student reser in till campus eller lärcentra och tentan inte genomförs utan har övergått till digitalt format – utgår ersättning för resa?

Om det är vi som agerat vårdslöst och situationen uppstår därför så kan ersättning bli aktuellt men i annat fall inte. Det är vårdslösheten i vår myndighetsutövning som är avgörande. Vårdslösheten skulle i så fall bestå i att vi orsakat ekonomiska förluster genom att vidta onödiga åtgärder och inte lämnat information om detta så att studenten haft möjlighet att anpassa sig efter beslutet.

Med tanke på de åtgärder som vidtas runt om i landet och världen framstår de förluster vi orsakar som marginella och vi kan inte anses ha överreagerat på Coronahotet.

Hur hanterar vi anmälan om särskilt stöd?

Om ni har anmälan till tentamen i Ladok, så kan studenterna som har rätt till särskilt stöd anmäla sitt behov av stöd. När anmälan stängt behöver ni lärare bara kontakta Tentamenssamordningen för att kolla om någon anmält stöd (som i detta läge bara gäller förlängd tid, 40% av ordinarie skrivtid). Använder ni inte Ladok behöver ni informera studenterna om att de måste visa sina intyg på stöd till er.

Kontaktuppgifter till Tentamenssamordningen finns längst ner på sidan här.

 

Hur får studenterna tillbaka sina skrivna tentor?

Nedanstående process gäller inte när examination inklusive rättning genomförs helt digitalt i t ex Inspera eller Moodle. 

Under rådande pandemi kan tentamensfunktionen genomföra expediering och lagring av rättade papperstentor enligt följande process:

1. Studenterna behöver vara anmälda i Ladok för att skanningen ska kunna genomföras. Detta kan göras i efterhand om tentan redan är skriven, institutionens administratör/handläggare lägger upp ett låst anmälningstillfälle och anmäler på de studenter som skrivit. OBS! Detta måste göras innan resultatet rapporteras in i Ladok! Fortsättningsvis rekommenderas att tentamensanmälan alltid görs i Ladok, inte minst för att studenter som har rätt till särskilt stöd ska kunna anmäla det på det sätt de är instruerade att göra. 

2.  För att en rättad tentamen ska kunna skannas av STUA behöver institutionerna, till Tentamensfunktionen, leverera en oskriven papperstenta i orginal, vilken visar tentamensfrågor, datum och kurskod. Tillsammans med originaltentamen bifogas studenternas skrivna tentamina där det framgår vilken student som tenterat (t ex utskriven från mail eller annat system). 

3.  I de fall (t ex då svar redan har skickats till student) enbart tentamensfrågor ska skannas för arkivering skickas de till tentasamordningen. I de fall anmälningstillfälle saknas i Ladok läggs ett stängt anmälningstillfälle upp av handläggare/administratör då tentamen skickas. 

4. Ingen kopia, varken digital eller på papper, lagras hos lärare efter att de har skannats, de ska raderas eller gallras.