På den här sidan finns nedladdningsbara mallar, även kallade försättsblad, för studenters självständiga arbeten. Det är kursansvarig lärares ansvar att tillgängliggöra mallen i kursmiljön för studenterna.

För att underlätta för studenter att skriva sina självständiga arbeten, samt förenkla inrapportering i DiVA har Mittuniversitetet tagit fram en mall i Word. Den finns tillgänglig både på svenska och engelska, för PC (Word 2013) och Mac (Word 2011).

Förstasidan på alla självständiga arbeten ska utformas enligt mall. Förstasidans utseende är även fastställt i den grafiska profilmanualen som är ett styrdokument. Förstasidans innehåll är beslutat utifrån handläggningsordningen för hantering av självständiga arbeten, med diarienummer MIUN 2012/403. Handläggningsordningar för respektive fakultet finns länkade på den här sidan, där finns även information om publiceringsvillkor. Inlagan (sidorna som följer efter framsidan) ansvarar respektive ämnesansvarig för, eller den som institutionen utser. 

Information om mallen och den obligatoriska framsidan ska läggas ut av kursansvarig i respektive kursmiljö. 

  • Mallens framsida med logotyp och förinställd information är obligatoriskt
  • Formatering av inlagan beslutas av kursansvarig

Malldokumentet

På mallens förstasida återfinns ”klickbara” fält som ifylls med obligatorisk information. På sida två i mallen finns ett exempel på hur innehållsförteckningen är uppbyggd och på sida tre finns exempel på hur inlagan kan formateras.

Malldokumentets förstasida

På dokumentets förstasida ska informationen nedan fyllas i. Det får inte förekomma bilder på förstasidan.

Titel: Här skrivs det självständiga arbetets titel
Undertitel: Eventuell undertitel. Om undertitel saknas ska texten ”Undertitel” tas bort
Författare: Här skrivs författarens för-och efternamn

Dokumenttyp: Här skrivs kursnamn/inriktning från kursplanen
Huvudområde: Här skrivs huvudområdet samt nivå och progression
Högskolepoäng: Här skrivs poängantalet för det självständiga arbetet
Termin/år: Här skrivs aktuell termin och år
Handledare: Här skrivs handledarens för- och efternamn
Examinator: Här skrivs examinatorns för- och efternamn
Kurskod/registreringsnummer: Den här informationen är valbar och fylls i om den anses relevant, annars plockas hela raden bort.
Utbildningsprogram: Den här informationen är valbar och fylls i om den anses relevant, annars plockas hela raden bort.

Malldokumentets inlaga

I dokumentet återfinns även formatmallar som underlättar formateringen av text. Respektive ämnesansvarig, eller den som institutionen utser, ansvarar för att mallen är anpassad för sitt ämne. Observera att detta enbart gäller inlagan, alltså sidorna som följer efter framsidan. Framsidan ska däremot se likadan ut på samtliga självständiga arbeten.

På studentsidorna finns information om denna ordning och att studenterna får tillgång till mallen via kursansvarig lärare.

Endast du som är inloggad som anställd vid Mittuniversitetet kan se och ladda ner mallarna på denna sida.

Logga in

Kontakt