Plagiatkontroll med Urkund (för dig som är lärare)

Urkund är infört på Mittuniversitetet dels för att hjälpa till i en kvalitetssäkring av utbildningen, dels för att underlätta för lärarna i deras arbete genom automatisk plagiatkontroll men också för att bidra till att studenternas alster bedöms på samma villkor.

Länkar till användarreferenser:

Det finns fördelar med att använda Urkund både för lärare och för studenter. Några av fördelarna är att:

  • Lärarna inte behöver misstänka ett arbete innan det plagiatkontrolleras om de ser till att studenterna alltid lämnar in via inlämningsadressen från Urkund.
  • Lärarnas arbete underlättas genom att plagiatkontrollen är automatiserad.
  • Tidigare arbeten, eller arbeten gjorda av andra studenter inte kan otillbörligt kan återanvändas.
  • Studenterna vet att alla måste lägga ned samma arbete för att nå högre betyg.
  • Studenternas upphovsrätt skyddas genom att senare inskickade arbeten jämförs mot Urkunds databas över tidigare inskickade arbeten.

De disciplinära följderna för studenter som ertappas med fusk kan bli allvarliga. Ett konsekvent användande av Urkund kan därför gagna studenten genom en preventiv effekt och genom att fånga upp eventuella missförstånd redan i ett tidigt skede.

Hantering av disciplinärenden

Handläggningsordning för disciplinära åtgärder

Källa: Högskoleförordningen, 10 kap. Disciplinära åtgärder

Allmänna bestämmelser

1 § Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas /…/

2 § De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. 
Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Beslutet skall avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. /…/

Källa: Högskoleförordningen, 10 kap. Disciplinära åtgärder.

Urkunds kundtjänst är tillgänglig för både lärare och studenter: Ring
08-738 52 10 eller skicka e-post till: support@prioinfo.se.

Frågor om disciplinärenden kan ställas till Erika Tegström på Mittuniversitetet.

Mer information om disciplinärenden

Mer om urkund: www.urkund.se 

Anmäl dig till Urkund

Här anger du din e-postadress till vilken Urkund kommer att skicka e-post. [fornamn.efternamn@miun.se]

Behörighet kommer att kontrolleras före registrering varpå användaruppgifter kommer att skickas ut till den e-postadress du angivit i formuläret. Endast lärare vid Mittuniversitetet är behöriga användare.