Budget

Fonder och stipendier för medarbetare

Information om fonder, stipendier och utmärkelser där lärosätet har möjlighet att nominera ett begränsat antal kandidater. Central handläggning sker vid Universitetsledningens Stab (ULS) och i vissa fall vid fakultetskanslierna och Grants office.

Stipendier och fonder med central handläggning

Bidrag till forskarstuderandes internationalisering 2022

Bidrag till forskarstuderandes internationalisering 2022

Fakulteten för humanvetenskap har avsatt fem internationaliseringsbidrag à 70 000 kr för doktorander avsedda för internationellt utbyte. Syftet med bidraget är att främja forskarstuderandes internationalisering. Bidraget tilldelas forskarstuderande för att täcka extra kostnader i samband med att de bedriver forskarutbildning (avhandlingsarbete och/eller kurser) utanför Sverige. Bidraget kan användas för resekostnader, logikostnader, kursavgifter, etc. Lämplig tid för utbyte är när doktoranden kommit väl igång med sina forskarstudier men fortfarande har tid kvar att tillgodogöra sig nya idéer. Doktoranden får tillgång till bidraget genom ett särskilt konteringsnummer för att bokföra kostnader upp till 70 000. Mittuniversitetets upphandlade resebyrå och betalkort kopplade till anställningen används i första hand. Vid frågor kontakta fakultetskansliet.

Villkoren för att kunna erhålla bidraget är följande:

 1. Sökande ska vara antagen till forskarutbildning vid fakulteten för humanvetenskap vid Mittuniversitetet samt vara aktiv inom forskarutbildningen.
 2. Bidraget ska användas för forskarstudier utanför Sveriges gränser senast nästkommande läsår efter beslut om beviljat bidrag.
 3. Ändamålet för utbytet ska vara att främja sin forskarutbildning.
 4. Återkoppling till rådet för utbildning på forskarnivå vid fakulteten för humanvetenskap ska ske via ett kortare PM direkt efter utlandsvistelsen.

Ansökan om bidrag ska innehålla uppgifter om:

 • Vistelsens upplägg och syfte 
 •  Uppgifter om och inbjudan från ort/institution där forskarutbildningen ska bedrivas som avser tidsperioden 2022/2023
 • Under hur lång tid som vistelsen ska fortgå
 • Kostnadskalkyl
 • Mittuniversitetets hållbarhets och resepolicy ska följas och hållbara resval ska eftersträvas.
 • Intyg från sökandens huvudhandledare som stödjer ansökan

Ansökan och beslut bidragsomgång 2022

Ansökan, som inte ska omfatta mer än tre sidor, ska senast den 10 juni ha inkommit till Sara Häggström, sara.haggstrom@miun.se, kansliet vid fakulteten för humanvetenskap på Mittuniversitetet. Märk ansökan med rubriken ”Bidrag till forskarstuderandes internationalisering”.

Bedömning av ansökningar görs av fakultetsnämndens stipendiegrupp. Ansökan ska vara komplett och bedömargruppen kommer, tillsammans med förslag om vilka ansökningar som bör beviljas, lämna tydlig motivering till Rådet för utbildning på forskarnivå. Beslut tas av Rådet för utbildning på forskarnivå vid fakulteten för humanvetenskap vid Mittuniversitetet. Bidraget ska nyttjas under 2022/2023.

Grants to the internationalisation of doctoral students 2022

The Faculty of Human Sciences has set aside five internationalisation grants of SEK 70,000 for doctoral students intended for international exchange. The purpose of the grant is to promote the internationalisation of doctoral students. The grant is awarded to doctoral students to cover additional costs associated with conducting doctoral studies (dissertation work and/or courses) outside Sweden. The grant can be used for travel expenses, accommodation costs, course fees, etc. The appropriate time for exchange is when the doctoral student has started their doctoral studies but still has time to absorb new ideas. The doctoral student gets access to the grant through a special accounting number to record costs up to 70,000. Mid Sweden University’s procured travel agency and debit cards linked to the employment are primarily used. If you have any questions, please contact the Faculty Office.

The conditions for obtaining the grant are as follows:

 1.  Applicants must be admitted to postgraduate studies at the Faculty of Human Sciences at Mid Sweden University and be active in doctoral education.
 2. The grant shall be used for research studies outside Sweden no later than the next academic year after the decision on the grant.
 3.  The purpose of the exchange shall be to promote their doctoral education.
 4. Feedback to the Council for Third-Cycle Education at the Faculty of Human Sciences shall be made via a short memo immediately after the stay abroad.

The application for a grant shall contain information on:

 • Arrangement and purpose of stay
 • Details and invitations from the place/department where the doctoral education is to be conducted relating to the period 2022/2023
 • The length of the stay
 • Cost calculation
 • Mid Sweden University’s sustainability and travel policy shall be followed and sustainable travel choices shall be pursued. 
 • Certificate from the applicant’s main supervisor supporting the application

Application and Decision Grant Round 2022

The application, which shall not exceed three pages, must reach Sara Häggström, sara.haggstrom@miun.se, the office of the Faculty of Human Sciences at Mid Sweden University by 10th of June at the latest. Mark the application with the heading “Grants to the internationalisation of doctoral students”.

Applications are assessed by the faculty board’s scholarship group. The application must be complete and the assessor group, together with proposals on which applications should be granted, will provide clear justification to the Council for Third-Cycle Education. Decisions are made by the Council for Third-Cycle Education at the Faculty of Human Sciences at Mid Sweden University. The grant shall be used during 2022/2023.

Bureanska fonden

Nominering av självständiga arbeten och doktorsavhandlingar till Bureanska priset samt Bureanska fondens vetenskapliga pris

Ansökningsomgången för 2022 är avslutad

Bureanska föreningen bildades 1994 med syftet att verka för att höja utbildningskvaliteten genom att årligen uppmärksamma och belöna de bästa kandidat- och magister/master-uppsatserna inom humaniora. Med tiden kom även ämnet kulturgeografi att omfattas av priset.

Våren 2011 donerade Bureanska föreningen sitt kapital till Mittuniversitetet med avsikten att priserna fortsättningsvis ska delas ut av Mittuniversitetet. Utöver priser för bästa kandidat- och magister/master uppsatser premieras även särskilt framstående doktorsavhandlingar inom humaniora och ämnet kulturgeografi. Vidare ska Bureanska fondens vetenskapliga pris, som är avsett att premiera vetenskapliga prestationer inom alla universitetets ämnesområden, delas ut.

Nominering av självständiga arbeten och doktorsavhandlingar till Bureanska priset

Uppsatser och särskilt framstående doktorsavhandlingar inom humaniora och ämnet kulturgeografi kan nomineras för priserna.

Nominering görs av handledare/examinatorer och ska senast mitten av maj varje år ha inkommit till Mittuniversitetets registrator. Till nomineringen bifogas en motivering samt en kopia av den nominerade uppsatsen eller avhandlingen. Uppsatser och avhandlingar ska endast nomineras om de uppnår fullgod kvalitet.

A.    Prissumman för bästa kandidatuppsats uppgår till 5 000 kr.

B.     Prissumman för bästa magister/masteruppsats uppgår till 10 000 kr.

C.    Prissumman för särskilt framstående doktorsavhandling uppgår till 15 000 kr. 

Nominering för Bureanska fondens vetenskapliga pris

Särskilt goda vetenskapliga prestationer inom Mittuniversitetet kommer ifråga för priset. Nominering kan ske inom alla ämnesområden inom universitetet och ska avse prestationer som utförts under 2021 eller 2022. 

Nominering för vetenskapliga prestationer görs av institutionerna, genom prefektens försorg. Nominering ska senast mitten av maj varje år ha inkommit till Mittuniversitetets registrator. Vid nomineringen ska bifogas en motivering till nomineringen. Det som kan komma i fråga för priset ska vara en vetenskaplig prestation med hög kvalitet. Det kan vara en vetenskaplig artikel, ett patent, forskning som särskilt uppmärksammats utanför Mittuniversitetet, mm oavsett på vilket sätt den kommit till uttryck. 

Priset för särskilt goda vetenskapliga prestationer uppgår till 20 000 kr.  

Former för priserna

Priserna för kandidat- och magister/masteruppsatser utdelas i form av kontanta medel.

Priset för särskilt framstående doktorsavhandling utdelas i form av kontanta medel om pristagaren inte innehar anställning vid Mittuniversitetet. Är pristagaren anställd vid Mittuniversitetet utbetalas prissumman till institutionen och disponeras av pristagaren för kostnader med anknytning till pristagarens forskning.

Priset för särskilt goda vetenskapliga prestationer utbetalas institutionen och disponeras av pristagaren för kostnader med anknytning till pristagarens forskning.

Beslut om tilldelning av Bureanska priset för självständiga arbeten och doktorsavhandling 

Beslut om tilldelning av priserna fattas av en Mittuniversitets bedömargrupp (MIUN 2015/756) bestående av fyra ledamöter, varav en extern.

Beslut om tilldelning av Bureanska fondens vetenskapliga pris

Beslut om tilldelning av priserna fattas av en Mittuniversitets bedömargrupp (MIUN 2015/756) bestående av fyra ledamöter, varav en extern.

Forskningsfonden Saepmie

Anvisningar för ansökningar till forskningsfonden Saepmie

Jämtland-Härjedalen och Västernorrland är ett traditionellt samiskt område som under senare tid fått förnyad status och kraft. I den gemensamma avsiktsförklaring mellan Stiftelsen Gaaltjie och Mittuniversitetet (Gaaskeuniversiteete) som presenterades den 6 februari 2022 konstaterades bland annat att Mittuniversitetet har ett stort ansvar för att vara en del av utvecklingen av det samiska arvet i regionen. Som ett led i detta lanseras nu forskningsfonden Saepmie.

Behörig att få medel från fonden för att bedriva projekt är disputerad personal på Mittuniversitetet, och ansökningar ska vara fokuserade på forskningsprojekt som är relevanta för samer och Sapmie. Notera att det är forskningsämnet/-området eller motsvarande som får nominera en sökande var, och att det sedan är denna som skriver själva ansökan. Forskningsfonden omsluter 1 miljon kr årligen. Sista ansökningsdag är 31 oktober 2022.

Ansökningar skickas till torbjorn.westerlund@miun.se. Märk tydligt eposten med att ansökan avser finansiering från forskningsfonden Saepmie.

Ansökan om medel ska innehålla en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsprojektet, högst 5 sidor inklusive referenser. Fokus för forskningsprogrammet ska vara framåtblickande, det vill säga en beskrivning över vad som ska göras.

Följande rubriker måste finnas med i forskningsprogrammet:

1.  Projekttitel

2.  Forskningsplan/projektbeskrivning

2.1 Syfte och mål: Redogör för det övergripande syftet och specifika mål för forskningsprojektet

2.2 Områdesöversikt (survey of the field): Gör ett kort sammandrag av din egen och andras forskning och tidigare resultat inom forskningsområdet

2.3 Projektbeskrivning: Gör en sammanfattning av projektets upplägg. Teori, metod, tidsplan, genomförande och eventuella medverkandes roll i projektet ska framgå

2.4 Betydelse (Significance): Redogör för projektets betydelse för forskningsområdet

2.5 Plan för spridning av kunskapssammanställningen/ vetenskaplig publicering

2.6 Kopplingen till och nyttan för det samiska samhället och/eller representanter för detta, samt hur spridningen till dessa planeras

2.7 Budget

Franke-stipendiet

Längmanska kulturfonden skall främja humanistiska vetenskaper (inbegripet teologi och juridik), naturvetenskaper (inbegripet medicin), konst och litteratur (inbegripet musik, dans, film m.m.) samt folkbildningsverksamhet.

Efter att Sigbrit Franke avgått som universitetskansler 2007 och därmed som ordförande för Längmanska kulturfonden inrättades ett särskilt stipendium som uppskattning av hennes mångåriga insatser för fonden. Detta "Franke-stipendium", som är på 50 000 kronor, delas årligen ut till

"en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som utmärkt sig genom insatser och engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolan."

Ansökningsperioden pågår mellan 1 oktober och 15 januari (senast fonden tillhanda). En intern nominering inom Mittuniversitetet kan göras av lärare, examinator, handledare eller ämnesföreträdare och överlämnas till fakultetskansliet genom prefektens försorg senast den 1 december. Lärosätets slutliga nominering beslutas av rektor.

Kontaktperson vid HUV-kansliet är Karin Olsson
Kontaktperson vid NMT-kansliet är Maria Torstensson

Knut & Alice Wallenbergs stiftelse

Knut & Alice Wallenbergs stiftelse stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram.

I samband med några av stiftelsens utlysningar inbjuds lärosätena att nominera ett visst antal forskare eller skicka in ett visst antal ansökningar. I dessa fall sker en intern nomineringsprocess. 

I den interna nomineringsprocessen ska nomineringar/ansökningar överlämnas till universitetsledningens stab (ULS) för vidare behandling. Inkomna nomineringar/ansökningar bedöms därefter av Mittuniversitetets bedömargrupp för prioritering av forskningsansökningar. Bedömargruppen bestående av fyra ledamöter, varav två är externa. Bedömargruppen lämnar i sin tur beslutsförslag till rektor.

För ytterligare information kontakta:

 

Kungliga Skytteanska samfundet

Kungliga Skytteanska Samfundet bildades år 1957 och är en av de 18 kungliga akademierna i Sverige. Dess uppgift är att stödja och uppmärksamma Norrlands kulturella och vetenskapliga utveckling. Samfundet delar årligen ut ett antal priser och stipendier för att stödja och uppmärksamma framför allt yngre forskare vid universiteten i norra Sverige.

Professorer och docenter överlämnar förslag till pristagare till fakultetskanslierna. Förslagen granskas sedan av Mittuniversitetets bedömargrupp för prioritering av forskningsansökningar innan lärosätets slutliga nomineringar sänds till Skytteanska samfundet.

Kontaktperson vid HUV-kansliet är Karin Olsson
Kontaktperson vid NMT-kansliet är Maria Torstensson
 

Kungliga Skytteanska Samfundets stora pris

Samfundet skall enligt stadgarna stödja och främja vetenskaplig forskning och andlig odling i Norrland. Priset syftar till att uppmärksamma väl förtjänta personer inom dessa områden, verksamma i Norrland, eller sådana som i sin verksamhet uppmärksammat frågor av betydelse för Norrland.

Priset utdelas vartannat år, och prissumman är för närvarande 250 000 kronor.

Skytteanska Samfundets kulturpris till John Söderströms minne.

Priset uppmärksammar särskilt berömvärda insatser för den norrländska kulturen i vid mening.

Prissumman är 30 000 kronor och delas ut vid Samfundets årshögtid på våren.

Pris till yngre välförtjänst forskare vid Mittuniversitetet

Priset utdelas till yngre framstående forskare som befinner sig tidigt i karriären, helst inte mer än 5 år efter avlagd doktorsexamen, och som är anställd vid Mittuniversitetet. Vid bedömning av skickligheten skall särskild hänsyn tas till den vetenskapliga kapacitetsutvecklingen under den senaste femårsperioden. Ingen kan få Samfundets pris mer än en gång.

Prissumman är 30 000 kronor och delas ut vid Mittuniversitetets årshögtid på hösten. 

Nordeas Norrlandsstiftelse

Nordeas vetenskapliga pris

Ansökningsomgången för 2022 är avslutad.

Priset tilldelas forskare som gjort framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning och utvecklig inom framförallt samhällsvetenskaplig, rättsvetenskaplig och datavetenskapliga forskningsområden. Priset kan även omfatta forskning inom medicinska och teknisk naturvetenskapliga fakulteten med inriktning på livsvetenskap eller andra forskningsområden som kan vara aktuella om de bedöms ha relevans för bankverksamhet.

Pristagaren ska genom sin forskning ha nått erkännande samt ha stor utvecklingspotential. Forskningen ska vara till gagn för regionen och bedömas ha relevans för bankens verksamhet.

Prissumman uppgår till 100 000 kronor och utdelas i samband med Mittuniversitetets akademiska årshögtid.

Nominering och beslut

Nominering för vetenskapliga prestationer görs av institutionerna, genom prefektens försorg. Nominering ska senast den 16 maj 2022 ha inkommit till Mittuniversitetets registrator, märkt med rubriken ”Nordeas vetenskapliga pris” och dnr MIUN 2022/937. Vid nomineringen ska en motivering bifogas. Nomineringen ska inte överskrida tre sidor och innehålla en redogörelse för hur forskningsinsatsen anknyter till de förutsättningar som anges ovan. Till nomineringen bifogas aktuell CV.

Mittuniversitetets bedömargrupp för prioritering av forskningsstipendier är beredningsgrupp inför beslut.

Stipendiater utses av styrelsen för Nordeas Norrlandsstiftelse.

Nordeas resestipendium

Ansökningsomgången för 2022 är avslutad.

Nordeas Norrlandsstiftelse utlyser resestipendium till forskarstuderande vid Mittuniversitetet avsett för vetenskapligt utbyte, studier eller forskning utanför Sverige.

Ansökan

Villkoren för att kunna erhålla stipendiet är följande:

 1. Sökande ska vara antagen till forskarutbildning vid någon av fakulteterna vid Mittuniversitetet samt vara aktiv inom forskarutbildningen.
 2. Stipendiet ska användas i samband med studier/forskning utanför Sveriges gränser senast nästkommande läsår efter stipendiebeslut.
 3. Ändamålet ska vara att främja det vetenskapliga arbetet och forskningen samt vara till gagn för regionen.
 4. Återkoppling till stiftelsen ska ske via ett kortare PM direkt efter utlandsvistelsen.

Ansökan om stipendium ska innehålla uppgifter om

 • Forskningens syfte
 • Ort/Institution där forskningen ska bedrivas
 • Under hur lång tid vistelsen ska fortgå
 • Sökandens handledare
 • Kostnadskalkyl.

Beslut

Ansökan, som inte ska omfatta mer än fem sidor, ska senast den 16 maj 2022 ha inkommit till  Mittuniversitetets registrator, märkt med rubriken ”Nordeas resestipendium” och dnr MIUN 2022/941. 

Mittuniversitetets bedömargrupp för prioritering av forskningsstipendier är beredningsgrupp (MIUN 2015/756) inför beslut.

Stipendiater utses av styrelsen för Nordeas Norrlandsstiftelse.

 

 

Pro Futura Scientia

Pro Futura Scientia är ett nationellt spetsforskningsprogram för unga forskare (3-8 år efter doktorsexamen) i humaniora och samhällsvetenskap inklusive juridik och teologi. Programmet inrättades 1999 och är ett samarbete mellan Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS). Efter nationella nominerings- och urvalsförfaranden antas ca 10-20% av de nominerade till programmet och erbjuds optimala möjligheter att forska och utveckla sin kompetens under 5-7 års tid. 

Information och inbjudan till att nominera forskare kommer vanligtvis under september månad till Mittuniversitetet. 

Nomineringar

Mittuniversitetet får nominera högst fyra (4) personer. Detta innebär att en intern nomineringsprocess behöver ske. I den interna nomineringsprocessen skickas förslag på nomineringar till universitetsledningens stab (ULS) för vidare behandling. Inkomna förslag bedöms därefter av Mittuniversitetets bedömargrupp för prioritering av forskningsansökningar. Bedömargruppen bestående av fyra ledamöter, varav två är externa. Bedömargruppen lämnar i sin tur beslutsförslag till rektor.

För ytterligare information kontakta:

 

Rolf och Gunilla Enströms stiftelse

Rolf och Gunilla Enströms stiftelse för forskning och utveckling erbjuder möjligheten att söka bidrag för forskning. 

Ansökningsomgången för 2022 är avslutad.

Villkor för att ansöka

 1. Sökta medel ska vara avsedda att användas för forskning i Östersund och bedrivas inom någon av centrumbildningarna Nationellt vintersportcentrum eller Sports Tech Research Centre.
 2. Den forskning ansökan avser ska vara till gagn för regionen.
 3. Återkoppling i form av en skriftlig rapport samt en muntlig redogörelse till stiftelsen, ska ske i samband med stiftelsens styrelsemöte vid tidpunkt som överenskommes mellan stiftelsen och centrumledare.

Den totala tillgängliga summan kan variera men stiftelsen avser att i normalfallet dela ut forskningsmedel om mellan 500 000 kr och 1 miljon kr per år. Inom denna ram kan flera ansökningar beviljas.

Ansökans innehåll

 • En tydlig beskrivning av forskningens syfte där projektets nytänkande, nyttiggörandet, koppling till tidigare och framtida forskning samt hur de relaterar till den aktuella miljöns forskningsstrategi framgår.
 • En beskrivning som visar på hur projektet gagnar såväl regionens som Mittuniversitetets utveckling.
 • Under vilken tidsperiod ansökan avser. Projektet kan ha ett flerårigt upplägg, men uppföljning sker årsvis liksom beslut om fortsatt finansiering.
 • Projekten kan söka delfinansiering från stiftelsen såsom ingående i en större helhet med finansiering även från annat håll.
 • Kostnadskalkyl
 • Ort och centrumbildning där forskningen ska bedrivas

Procedur

Universitetsledningens stab vid Mittuniversitetet ansvarar för att utlysa möjligheten att ansöka om medel till berörda verksamheter.  Efter sista ansökningsdag ges centrumledarna och prorektor för forskning möjlighet att presentera inkomna ansökningar för stiftelsens styrelse. Enströms stiftelse beslutar därefter om vilka ansökningar som ska beviljas.

Tidsplan 2022

 • Vecka 8 – Mittuniversitetet utlyser möjligheten att ansöka om forskningsbidrag.
 • 4 maj – Ansökan skickas till registrator@miun.se med märkningen MIUN 2022/585.
 • Maj/juni – Centrumledare och prorektor för forskning presenterar ansökningarna för Enströms stiftelse. Stiftelsens styrelse beslutar därefter om vilken/vilka ansökningar som beviljas.
 • Oktober – Kungörande i samband med årshögtiden.

 

Sparbanksstiftelsen Norrland

Swedbank och Sparbanksstiftelsen Norrland har instiftat ett pris till forskare för hållbart naturresursutnyttjande. Priset delas ut till en forskare som bidragit med ny kunskap som har, eller kommer att ha, stor betydelse för området.

Regionen Mittsverige är rik på olika naturresurser. Den kanske viktigaste resursen är skogen som betytt och betyder mycket för regionens utveckling. Ett hållbart nyttjande av skogens resurser kommer även i framtiden vara en viktig utvecklingskraft för regionen. Swedbank och Sparbanksstiftelsen Norrland vill genom instiftande av detta pris uppmuntra och stimulera forskning och utveckling inom detta viktiga område. 

Prissumman uppgår till 50 000 kronor och utdelas i samband med Mittuniversitetets Akademiska högtid.

Nominering och beslut

Ansökningsomgången för 2022 är avslutad.

Priset kan tilldelas forskare vid Mittuniversitetet eller extern forskare med betydelse för lärosätet som gjort framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling för hållbart naturresursnyttjande.

Pristagaren ska genom sin forskning ha nått erkännande samt ha stor utvecklingspotential. Forskningen ska vara till gagn för Mittuniversitetet och regionen samt bedömas ha relevans för Västernorrland.

Nominering för vetenskapliga prestationer görs av institutionerna, genom prefektens försorg. Nominering ska senast mitten av maj varje år ha inkommit till Mittuniversitetets registrator, märkt med rubriken ”Swedbanks vetenskapliga pris 202x”.

Vid nomineringen ska en motivering bifogas. Nomineringen ska inte överskrida tre sidor och innehålla en redogörelse för hur forskningsinsatsen anknyter till de förutsättningar som anges inledningsvis. Till nomineringen bifogas aktuell CV.

En första bedömning av nominerade görs av Mittuniversitetets bedömargrupp för prioritering av ansökningar. Pristagaren utses därefter av en kommitté bestående av prorektor för forskning, dekanerna från vardera fakulteten samt en representant för Sparbanksstiftelsen Norrland. Kommitténs beslut ska vara enhälligt.

STINT

STINTs program Teaching Sabbatical syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas. Stor vikt läggs på mervärdet av utlandsvistelsen, varför STINT uppmuntrar kandidater att söka nya internationella erfarenheter.

STINT samarbetar med utvalda lärosäten baserade i Hong Kong, Japan, Singapore och USA. STINTs partnerlärosäten i programmet representerar en mångfald av lärosäten som bedriver utbildning av hög kvalitet i respektive del av världen. Deltagarna vistas vid det utländska lärosätet under hela höstterminen (augusti – december). Utgångspunkten är att de ska undervisa, till exempel genom att ge en kurs själv eller tillsammans med en kollega på värdlärosätet (”co-teaching”).

Ansökan och urval

Mittuniversitetet har möjlighet att nominera två kandidater. STINTs ambition är att årligen erbjuda minst tio stipendier. I den interna nomineringsprocessens första skede skickas en nominering in till respektive fakultetskansli. 

Lärosätets slutliga nominering(-ar) skickas in i STINTs elektroniska ansökningssystem. De ansökningar som där bedöms uppfylla de formella kraven görs tillgängliga för valda partnerlärosätens granskning. Efter denna granskning genomförs intervjuer med de kandidater som bedömts ge störst institutionell och individuell nytta vid medverkan i programmet.