Budget

Fonder och stipendier för medarbetare

Här finns information om fonder, stipendier och utmärkelser där Mittuniversitetet har möjlighet att nominera kandidater. Handläggning sker i samverkan mellan universitetsledningens stab (ULS), Grants office och i vissa fall även med fakultetskanslierna.

Bureanska fonden självständiga arbeten

Nominering av självständiga arbeten och doktorsavhandlingar till Bureanska fondens pris

Bureanska fondens pris premierar bästa kandidat- och magister/master uppsatser samt framstående doktorsavhandlingar inom humaniora och ämnet kulturgeografi. 

Nominering görs av handledare/examinatorer. Till nomineringen bifogas en motivering samt en kopia av den nominerade uppsatsen eller avhandlingen. Uppsatser och avhandlingar ska endast nomineras om de uppnår fullgod kvalitet.

 • Prissumman för bästa kandidatuppsats uppgår till 5 000 kr.
 • Prissumman för bästa magister/masteruppsats uppgår till 10 000 kr.
 • Prissumman för särskilt framstående doktorsavhandling uppgår till 15 000 kr. 

Sista nomineringsdag

Nomineringsomgången för 2023 har avslutats.

Sista nomineringsdag för 2024 är 27 mars, 2024. Nominering skickas till Mittuniversitetets registrator.

Former för priserna

Priserna för kandidat- och magister/masteruppsatser utdelas i form av kontanta medel.

Priset för särskilt framstående doktorsavhandling utdelas i form av kontanta medel om pristagaren inte innehar anställning vid Mittuniversitetet. Är pristagaren anställd vid Mittuniversitetet utbetalas prissumman till institutionen och disponeras av pristagaren för kostnader med anknytning till pristagarens forskning.

Beslut om tilldelning 

Beslut om tilldelning av priserna fattas av Mittuniversitets bedömargrupp för forskningsansökningar (MIUN 2015/756).

Bureanska fonden

Bureanska föreningen bildades 1994 med syftet att verka för att höja utbildningskvaliteten genom att årligen uppmärksamma och belöna de bästa kandidat- och magister/master-uppsatserna inom humaniora. Med tiden kom även ämnet kulturgeografi att omfattas av priset.

Våren 2011 donerade Bureanska föreningen sitt kapital till Mittuniversitetet med avsikten att priserna fortsättningsvis ska delas ut av Mittuniversitetet. Utöver priser för bästa kandidat- och magister/master uppsatser premieras även särskilt framstående doktorsavhandlingar inom humaniora och ämnet kulturgeografi.

Kontaktperson: Anna Haeggström, ULS

Bureanska fondens vetenskapliga pris

Nominering till Bureanska fondens vetenskapliga pris

Särskilt goda vetenskapliga prestationer inom Mittuniversitetet kan komma i fråga för priset. Nominering kan ske inom alla ämnesområden inom universitetet och ska avse prestationer som utförts under 2022 eller 2023. 

Nominering för vetenskapliga prestationer görs av institutionerna, genom prefektens försorg. Vid nomineringen ska en motivering bifogas. Det som kan komma i fråga för priset ska vara en vetenskaplig prestation med hög kvalitet. Det kan vara en vetenskaplig artikel, ett patent, forskning som särskilt uppmärksammats utanför Mittuniversitetet, med mera oavsett på vilket sätt den kommit till uttryck. 

Priset för särskilt goda vetenskapliga prestationer uppgår till 20 000 kr.  

Sista nomineringsdag

Nomineringsomgången för 2023 har avslutats.

Sista nomineringsdag för 2024 är 27 mars 2024. Nominering skickas till Mittuniversitetets registrator.

Former för priserna

Priset för särskilt goda vetenskapliga prestationer utbetalas institutionen och disponeras av pristagaren för kostnader med anknytning till pristagarens forskning.

Beslut om tilldelning 

Beslut om tilldelning av priserna fattas av en Mittuniversitets bedömargrupp för forskningsansökningar (MIUN 2015/756).

Bureanska fonden

Bureanska föreningen bildades 1994 med syftet att verka för att höja utbildningskvaliteten genom att årligen uppmärksamma och belöna de bästa kandidat- och magister/master-uppsatserna inom humaniora. Med tiden kom även ämnet kulturgeografi att omfattas av priset.

Våren 2011 donerade Bureanska föreningen sitt kapital till Mittuniversitetet med avsikten att priserna fortsättningsvis ska delas ut av Mittuniversitetet. Utöver priser för bästa kandidat- och magister/master uppsatser premieras även särskilt framstående doktorsavhandlingar inom humaniora och ämnet kulturgeografi. Vidare ska Bureanska fondens vetenskapliga pris, som är avsett att premiera vetenskapliga prestationer inom alla universitetets ämnesområden, delas ut.

Kontaktperson: Anna Haeggström, ULS

Franke-stipendiet

Längmanska kulturfonden skall främja humanistiska vetenskaper (inbegripet teologi och juridik), naturvetenskaper (inbegripet medicin), konst och litteratur (inbegripet musik, dans, film m.m.) samt folkbildningsverksamhet.

Efter att Sigbrit Franke avgått som universitetskansler 2007 och därmed som ordförande för Längmanska kulturfonden inrättades ett särskilt stipendium som uppskattning av hennes mångåriga insatser för fonden. Detta "Franke-stipendium", som är på 50 000 kronor, delas årligen ut till

"en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som utmärkt sig genom insatser och engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolan."

Ansökningsperioden pågår mellan 1 oktober och 15 januari (senast fonden tillhanda). En intern nominering inom Mittuniversitetet kan göras av lärare, examinator, handledare eller ämnesföreträdare och överlämnas till fakultetskansliet genom prefektens försorg senast den 1 december. Lärosätets slutliga nominering beslutas av rektor.

Kontaktperson vid HUV-kansliet är Maria Evans
Kontaktperson vid NMT-kansliet är Fanny Burman

Knut & Alice Wallenbergs stiftelse

Knut & Alice Wallenbergs stiftelse stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram.

I samband med några av stiftelsens utlysningar inbjuds lärosätena att nominera ett visst antal forskare eller skicka in ett visst antal ansökningar. I dessa fall sker en intern nomineringsprocess. 

I den interna nomineringsprocessen ska nomineringar/ansökningar överlämnas till universitetsledningens stab (ULS) för vidare behandling. Inkomna nomineringar/ansökningar bedöms därefter av Mittuniversitetets bedömargrupp för prioritering av forskningsansökningar. Bedömargruppen bestående av fyra ledamöter, varav två är externa. Bedömargruppen lämnar i sin tur beslutsförslag till rektor.

För ytterligare information kontakta:

 

Kungliga Skytteanska samfundet

Kungliga Skytteanska Samfundet bildades år 1957 och är en av de 18 kungliga akademierna i Sverige. Dess uppgift är att stödja och uppmärksamma Norrlands kulturella och vetenskapliga utveckling. Samfundet delar årligen ut ett antal priser och stipendier för att stödja och uppmärksamma framför allt yngre forskare vid universiteten i norra Sverige.

Professorer och docenter överlämnar förslag till pristagare till fakultetskanslierna. Förslagen granskas sedan av Mittuniversitetets bedömargrupp för prioritering av forskningsansökningar innan lärosätets slutliga nomineringar sänds till Skytteanska samfundet.

Kontaktperson vid HUV-kansliet är Maria Evans
Kontaktperson vid NMT-kansliet är Fanny Burman
 

Kungliga Skytteanska Samfundets stora pris

Samfundet skall enligt stadgarna stödja och främja vetenskaplig forskning och andlig odling i Norrland. Priset syftar till att uppmärksamma väl förtjänta personer inom dessa områden, verksamma i Norrland, eller sådana som i sin verksamhet uppmärksammat frågor av betydelse för Norrland.

Priset utdelas vartannat år, och prissumman är för närvarande 250 000 kronor.

Skytteanska Samfundets kulturpris till John Söderströms minne.

Priset uppmärksammar särskilt berömvärda insatser för den norrländska kulturen i vid mening.

Prissumman är 30 000 kronor och delas ut vid Samfundets årshögtid på våren.

Pris till yngre välförtjänst forskare vid Mittuniversitetet

Priset utdelas till yngre framstående forskare som befinner sig tidigt i karriären, helst inte mer än 5 år efter avlagd doktorsexamen, och som är anställd vid Mittuniversitetet. Vid bedömning av skickligheten skall särskild hänsyn tas till den vetenskapliga kapacitetsutvecklingen under den senaste femårsperioden. Ingen kan få Samfundets pris mer än en gång.

Prissumman är 30 000 kronor och delas ut vid Mittuniversitetets årshögtid på hösten. 

Nordeas resestipendium

Nordeas Norrlandsstiftelse utlyser resestipendier till forskarstuderande vid Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet för vetenskapligt utbyte, studier eller forskning utanför Sverige.

Ansökan

Villkoren för att kunna erhålla stipendiet är följande:

 1. Sökande ska vara antagen till forskarutbildning vid någon av fakulteterna vid Mittuniversitetet samt vara aktiv inom forskarutbildningen.
 2. Stipendiet ska användas i samband med studier/forskning utanför Sveriges gränser senast nästkommande läsår efter stipendiebeslut.
 3. Ändamålet ska vara att främja det vetenskapliga arbetet och forskningen samt vara till gagn för regionen.
 4. Återkoppling till stiftelsen ska ske via ett kortare PM direkt efter utlandsvistelsen.

Ansökan om stipendium ska innehålla uppgifter om

 • Forskningens syfte
 • Ort/Institution där forskningen ska bedrivas
 • Under hur lång tid vistelsen ska fortgå
 • Sökandens handledare
 • Kostnadskalkyl

Ansökan ska inte omfatta mer än fem sidor.

Sista ansökningsdag

Ansökningsomgången för 2023 har avslutats.

Sista dag för 2024 års ansökningsomgång är 8 april 2024. Ansökningar skickas till Mittuniversitetets registrator.

Beslut

Mittuniversitetets bedömargrupp för prioritering av forskningsstipendier är beredningsgrupp inför beslut (MIUN 2015/756).

Stipendiater utses av styrelsen för Nordeas Norrlandsstiftelse.

Kontaktperson: Anna Haeggström, ULS

 

Nordeas vetenskapliga pris

Nordeas vetenskapliga pris

Nordeas Norrlandsstiftelse delar årligen ut ett vetenskapligt pris till forskare vid Mittuniversitetet. Priset tilldelas forskare som gjort framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning och utvecklig inom framförallt samhällsvetenskaplig, rättsvetenskaplig och datavetenskapliga forskningsområden. Priset kan även omfatta forskning inom medicinska och teknisk naturvetenskapliga fakulteten med inriktning på livsvetenskap eller andra forskningsområden som kan vara aktuella om de bedöms ha relevans för bankverksamhet.

Pristagaren ska genom sin forskning ha nått erkännande samt ha stor utvecklingspotential. Forskningen ska vara till gagn för regionen och bedömas ha relevans för bankens verksamhet.

Prissumman uppgår till 100 000 kronor och utdelas i samband med Mittuniversitetets akademiska årshögtid.

Nominering

Nominering för vetenskapliga prestationer görs av institutionerna, genom prefektens försorg. Vid nomineringen ska en motivering bifogas. Nomineringen ska inte överskrida tre sidor och innehålla en redogörelse för hur forskningsinsatsen anknyter till de förutsättningar som anges ovan. Till nomineringen bifogas aktuell CV.

Sista nomineringsdag

Nomineringsomgången för 2023 har avslutats.

Sista dag för 2024 års nomineringsomgång är 8 april 2024. Nominering skickas till Mittuniversitetets registrator. 

Beslut

Mittuniversitetets bedömargrupp för prioritering av forskningsstipendier är beredningsgrupp inför beslut (MIUN 2015/756).

Pristagare utses av styrelsen för Nordeas Norrlandsstiftelse.

Kontaktperson: Anna Haeggström, ULS

 

Pro Futura Scientia

Pro Futura Scientia är ett nationellt spetsforskningsprogram för unga forskare (3-8 år efter doktorsexamen) i humaniora och samhällsvetenskap inklusive juridik och teologi. Programmet inrättades 1999 och är ett samarbete mellan Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS). Efter nationella nominerings- och urvalsförfaranden antas ca 10-20% av de nominerade till programmet och erbjuds optimala möjligheter att forska och utveckla sin kompetens under 5-7 års tid. 

Information och inbjudan till att nominera forskare kommer vanligtvis under september månad till Mittuniversitetet. 

Nomineringar

Mittuniversitetet får nominera högst fyra (4) personer. Detta innebär att en intern nomineringsprocess behöver ske. I den interna nomineringsprocessen skickas förslag på nomineringar till universitetsledningens stab (ULS) för vidare behandling. Inkomna förslag bedöms därefter av Mittuniversitetets bedömargrupp för prioritering av forskningsansökningar. Bedömargruppen bestående av fyra ledamöter, varav två är externa. Bedömargruppen lämnar i sin tur beslutsförslag till rektor.

För ytterligare information kontakta:

 

Rolf och Gunilla Enströms stiftelse

Rolf och Gunilla Enströms stiftelse för forskning och utveckling erbjuder möjligheten att söka bidrag för forskning. 

Villkor för att ansöka

 1. Sökta medel ska vara avsedda att användas för forskning i Östersund och bedrivas inom någon av centrumbildningarna Nationellt vintersportcentrum eller Sports Tech Research Centre.
 2. Den forskning ansökan avser ska vara till gagn för regionen.
 3. Återkoppling i form av en skriftlig rapport samt en muntlig redogörelse till stiftelsen, ska ske i samband med stiftelsens styrelsemöte vid tidpunkt som överenskommes mellan stiftelsen och centrumledare.

Den totala tillgängliga summan kan variera men stiftelsen avser att i normalfallet dela ut forskningsmedel om mellan 500 000 kr och 1 miljon kr per år. Inom denna ram kan flera ansökningar beviljas.

Ansökans innehåll

 • En tydlig beskrivning av forskningens syfte där projektets nytänkande, nyttiggörandet, koppling till tidigare och framtida forskning samt hur de relaterar till den aktuella miljöns forskningsstrategi framgår.
 • En beskrivning som visar på hur projektet gagnar såväl regionens som Mittuniversitetets utveckling.
 • Under vilken tidsperiod ansökan avser. Projektet kan ha ett flerårigt upplägg, men uppföljning sker årsvis liksom beslut om fortsatt finansiering.
 • Projekten kan söka delfinansiering från stiftelsen såsom ingående i en större helhet med finansiering även från annat håll.
 • Kostnadskalkyl
 • Ort och centrumbildning där forskningen ska bedrivas

Procedur

Universitetsledningens stab vid Mittuniversitetet ansvarar för att utlysa möjligheten att ansöka om medel till berörda verksamheter.  Efter sista ansökningsdag ges centrumledarna och prorektor för forskning möjlighet att presentera inkomna ansökningar för stiftelsens styrelse. Enströms stiftelse beslutar därefter om vilka ansökningar som ska beviljas.

Tidsplan 2023

 • Vecka 7 – Mittuniversitetet utlyser möjligheten att ansöka om forskningsbidrag.
 • 5 maj – Ansökan skickas till registrator@miun.se med märkningen MIUN 2023/276.
 • Maj/juni – Centrumledare och prorektor för forskning presenterar ansökningarna för Enströms stiftelse. Stiftelsens styrelse beslutar därefter om vilken/vilka ansökningar som beviljas.

Kontaktperson: Anna Haeggström, ULS

Sparbanksstiftelsen Norrland

Swedbank och Sparbanksstiftelsen Norrland har instiftat ett pris till forskare för hållbart naturresursutnyttjande. Priset delas ut till en forskare som bidragit med ny kunskap som har, eller kommer att ha, stor betydelse för området.

Regionen Mittsverige är rik på olika naturresurser. Den kanske viktigaste resursen är skogen som betytt och betyder mycket för regionens utveckling. Ett hållbart nyttjande av skogens resurser kommer även i framtiden vara en viktig utvecklingskraft för vår region. Swedbank och Sparbanksstiftelsen Norrland vill genom detta pris uppmuntra och stimulera forskning och utveckling inom detta viktiga område. 

Prissumman uppgår till 50 000 kronor och utdelas i samband med Mittuniversitetets Akademiska högtid.

Nominering

Priset kan tilldelas forskare vid Mittuniversitetet eller extern forskare med betydelse för lärosätet som gjort framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling för hållbart naturresursnyttjande.

Pristagaren ska genom sin forskning ha nått erkännande samt ha stor utvecklingspotential. Forskningen ska vara till gagn för Mittuniversitetet och regionen samt bedömas ha relevans för Västernorrland.

Nominering för vetenskapliga prestationer görs av institutionerna, genom prefektens försorg. Vid nomineringen ska en motivering bifogas. Nomineringen ska inte överskrida tre sidor och innehålla en redogörelse för hur forskningsinsatsen anknyter till de förutsättningar som anges inledningsvis. Till nomineringen bifogas aktuell CV.

Sista nomineringsdag

Nomineringsomgången för 2023 har avslutats.

Sista dag för 2024 års nominering är 8 april, 2024. Nomineringen skickas till Mittuniversitetets registrator.

Beslut

En första bedömning av nominerade görs av Mittuniversitetets bedömargrupp för prioritering av ansökningar. Pristagaren utses därefter av en kommitté bestående av prorektor för forskning, dekanerna från vardera fakulteten samt en representant för Sparbanksstiftelsen Norrland. Kommitténs beslut ska vara enhälligt.

Kontaktperson: Anna Haeggström, ULS

STINT

STINTs program Teaching Sabbatical syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas. Stor vikt läggs på mervärdet av utlandsvistelsen, varför STINT uppmuntrar kandidater att söka nya internationella erfarenheter.

STINT samarbetar med utvalda lärosäten baserade i Hong Kong, Japan, Singapore och USA. STINTs partnerlärosäten i programmet representerar en mångfald av lärosäten som bedriver utbildning av hög kvalitet i respektive del av världen. Deltagarna vistas vid det utländska lärosätet under hela höstterminen (augusti – december). Utgångspunkten är att de ska undervisa, till exempel genom att ge en kurs själv eller tillsammans med en kollega på värdlärosätet (”co-teaching”).

Ansökan och urval

Mittuniversitetet har möjlighet att nominera två kandidater. STINTs ambition är att årligen erbjuda minst tio stipendier. I den interna nomineringsprocessens första skede skickas en nominering in till respektive fakultetskansli. 

Lärosätets slutliga nominering(-ar) skickas in i STINTs elektroniska ansökningssystem. De ansökningar som där bedöms uppfylla de formella kraven görs tillgängliga för valda partnerlärosätens granskning. Efter denna granskning genomförs intervjuer med de kandidater som bedömts ge störst institutionell och individuell nytta vid medverkan i programmet.

The Remote Lab

Nu finns möjlighet att ansöka om forskningsmedel ur Remote Lab-fonden!  

För ett par år sedan upprättade Mittuniversitetet ett avtal om forskningssamverkan med The Remote Lab (https://remotelab.io/), och det bestämdes bland annat att en miljon kronor om året skulle avsättas till en forskningsfond. Generellt sett finns det lite forskning inom området distansarbete/flexibelt arbete, och Mittuniversitetets ambition var och är därför att möjliggöra för forskare verksamma vid universitetet att bedriva forskning fokuserad på samhällsutmaningar kopplade till detta. 

The Remote Lab är en kunskaps- och utvecklingsnod med uppgift att underlätta för organisationer i omställningen mellan fysisk arbetsplats och arbete på distans. Det innebär bland annat att arbeta för att stimulera till mer kunskap genom samarbeten med forskningsmiljöer inom universitet och forskningsinstitut, men också genom egna studier.   

Mittuniversitetet önskar framåtblickande förslag, som kan ge oss en nationell position inom forskningen på detta område. Behörig att söka medel ur fonden är personal anställd vid Mittuniversitetet. Forskningsfonden öppnar för ansökningar idag, fredag den 14 april, och sista ansökningsdag är 31 maj 2023. Forskningsfonden omsluter för närvarande cirka 1,6 miljoner kr, och detta är den sista utlysningen ur fonden. Samtliga ansökningar skall följa den anvisning som finns framtagen, se nedan.

Ansökningarna bedöms i en beslutsgrupp som består av rektor, dekaner samt universitetsstrateg. Beslutsgruppen har möte den 21 juni. Beslut om fördelning av projektmedel meddelas projektledaren inom en vecka från beslutsmötet. 

Frågor kring utlysningen kan ställas till: 

Torbjörn Westerlund, forskningsrådgivare, 010-142 78 95, torbjorn.westerlund@miun.se 

Anvisningar för ansökningar till forskningsfonden om distansarbete.

Sista ansökningsdag är 31 maj 2023.

Här hittar du det aktuella avtalet mellan The Remote Lab och Mittuniversitetet.

Sidan uppdaterades 2023-08-21