Mån 05 dec 2022 09:17

I varje nummer av HUV-nytt får ett ämne möjlighet att övergripande presentera sin verksamhet, som utbildning, forskning, aktuella projekt, och planer för ämnets framtid. Den här gången har turen kommit till statsvetenskap och ämnesföreträdaren Stefan Dahlberg.

Val

Genom studier i statsvetenskap ges du förutsättningar att inhämta allmänna kunskaper om samhället och dess politiska system. Statsvetenskapliga studier ger dig grundläggande och fördjupade kunskaper om bland annat politiska idéer och ideologier, det politiska systemet i Sverige och i andra länder, offentlig förvaltning, politiska beslutsprocesser, politiskt beteende, internationell politik och internationella organisationer.

Statsvetenskap vid Mittuniversitetet inbegriper dessutom forskning med fokus på en rad aktuella utmaningar som våra demokratiska samhällen står inför. Ämnet statsvetenskap vid Mittuniversitetet innefattar i dag två breda forskningsinriktningar med ett gemensamt fokus på det politiska systemets funktionalitet. 

Två forskningsinriktningar

Den ena forskningsinriktningen fokuserar på väljare, partier, val och opinionsbildning. Inom denna gren återfinns flera olika projekt som fokuserar på valdeltagandet i olika befolkningsgrupper, hur demokratiuppfattningar och demokratisk legitimitet varierar mellan olika delar av världen, hur de politiska partierna organiserar sig, såväl internt som externt, med ett särskilt fokus på unga. Inom denna inriktning bedrivs forskningen med särskilt fokus på demokratins utmaningar såsom förekomsten av högerradikala populistpartier samt det ständigt närvarande hotet mot samhällsordningen genom miljö och klimatförändringar.

Den andra forskningsinriktningen inriktar sig mot policyförändringar och implementeringen av politiska beslut. Denna inriktning är särskilt orienterad till regionala och lokala politiska nivåer och sker inte sällan i ett jämförande perspektiv där variationer i policyskapande placeras i blickfånget. Inom denna inriktning studeras hur politik utformas och omsätts i praktiken, hur beslut utarbetas i samverkan med det omgivande samhället, inom olika policysektorer, samt ur ett flernivåperspektiv. Forskning inom inriktningen är empiriskt orienterad mot aktuella samhällsfrågor såsom integration, jämställdhet, klimatförändringar, krishantering och lokal utveckling.


Stefan Dahlberg är professor och ämnesföreträdare i statsvetenskap.

Av särskild vikt under kommande år är genomförandet av den sjätte vågen av European Values Study, där statsvetenskap vid Mittuniversitetet ingår som partner i ett internationellt konsortium med ansvar för genomförandet av den svenska studien. Till skillnad från många andra länder är Mittuniversitetets engagemang särskilt stort inom EVS då vi även ingår i konsortiets metodutvecklingsgrupp. Arbetet med kommande våg initierades tidigare i höst och fältarbetet för svensk del kommer att påbörjas under 2024 för att vara helt genomfört inom samtliga deltagande länder i 2026.

Ett växande ämne

Ämnet befinner sig i en expansiv fas och har så gjort under några år där vi fått flera nya medarbetare, både i form av disputerad personal och doktorander. Tillväxten i ämnet kommer sig framför allt av att flera medarbetare varit framgångsrika i att erhålla externfinansierade forskningsprojekt.

Expansionen har inte bara medfört att vi varit tvungna att anställa fler lärare utan vi har även haft möjlighet att rekrytera fler doktorander, vilket är oerhört viktigt för en levande forskningsmiljö. En utmaning, som vi som ämne delar med många andra ämnen vid Mittuniversitetet, är att vi är lokaliserade på båda campusorterna. Det finns både för- och nackdelar med denna geografiska tudelning där styrkan ligger i att vi kan rekrytera bredare samtidigt som uppdelningen också höjer tröskeln för de kreativa delarna i en forskningsmiljö. Av den anledningen har vi i spåren av pandemin gått in för att kombinera digitala möten med fysiska träffar för att öka interaktionen och kontaktytorna mellan orterna. Detta format är något som vi kommer att jobba vidare med där målsättningen är att geografin inte ska innebära något annat än att vi valt att bosätta oss på olika platser inom regionen.     

Spännande framtid

Under 2022 nominerade ämnet Hanspeter Kriesi till hedersdoktor vid Mittuniversitetet och Hanspeter installerades i samband med den akademiska högtiden i Sundsvall i oktober. Hanspeter kommer att besöka Östersund under våren där vi planerar en workshop för våra doktorander.

Under våren 2023 fokuserar vi på ämnesinterna internat och seminarier med många inbjudan externa gäster. Detta efter att ha organiserat det svenska statsvetenskapliga förbundets årliga konferens (SWEPSA) två år i rad i digital form samt ytterligare en nationell konferens på plats i Sundsvall under våren 2022 och då i egenskap av värd för det Svenska Nätverket för Europastudier i statsvetenskap (SNES).

I kölvattnet av årets riksdagsval är det många statsvetare som särskilt ser fram emot en period med ny empiri och nya datamängder att analysera sönder och samman. Fler seminarier och intressanta och insiktsfulla diskussioner. Det är en spännande framtid för statsvetare helt enkelt.

Läs mer om ämnet statsvetenskap på Institutionen för humaniora och samhällsvetenskaps webbsidor

Läs om European Values Study


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-12-06