Ledning

Ta del av information om och från Mittuniversitetets ledning samt centrala råd och forum.

I sammanträdesplanen hittar du information om ledningens möten.

Sammanträdesplan HT 2020
uppdaterad 200827

Beslutsberedning

Här finns stöd och mallar för beredning av ärenden som ska beslutas vid rektor respektive förvaltningschefens beslutsmöten.

Centrala råd och forum

Läs om forskningsråd, utbildningsråd, chefsforum, samverkansgrupper och andra råd och forum.

Internrevision

Internrevisionen är ett av styrelsens instrument för att utvärdera effektiviteten, ändamålsenligheten och säkerheten i den interna styrningen och kontrollen.

Ledningspodden

I Ledningspodden möter du representanter för Mittuniversitetets ledning i samtal med en programledare,och i varje avsnitt av ledningspodden kommer tre-fyra aktuella frågor att beröras.

Universitetets ledningsgrupp (ULG)

Universitetets ledningsgrupp (ULG) består av rektor, prorektorer, förvaltningschef, HR-chef, kommunikationschef, planeringschef (from 1 dec 2020) och universitetsstrateg. ULG har avstämningsmöten...

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutandeorgan och består av sammanlagt 15 personer. Mandatperioden är tre år. Förutom ordförande och rektor ingår regeringsutsedda ledamöter samt...

Uppföljning

Ledningsinformationssystemet LISA hittar du under Gemensamt tillsammans med ULS analysrapporter.