Läs om forskningsråd, utbildningsråd, chefsforum, samverkansgrupper och andra råd och forum.

Biblioteksrådet

Biblioteksrådet är ett rådgivande organ till rektor, med uppgift att behandla frågor om bibliotekets långsiktiga utveckling och vägval.

Central samverkansgrupp (CSG)

Arbetsgivarrepresentanter Lotten Glans, ordförande Victoria Sjöbom Anna Olofsson Hans-Erik Nilsson Fackliga representanter Ummis Jonsson, SACO Anders Flykt, SACO Andreas Lind, Fackförbundet ST Per...

Chefsforum

Chefsforum genomförs fyra gånger per år. Till mötet som hålls av rektor kallas chefer med personalansvar samt representanter för Studentkårerna.

Forskningsrådet

Uppdrag Forskningsrådets ansvarsområde omfattar båda fakulteterna, och rådet har i uppdrag att i den utsträckning det är ändamålsenligt verka för enhetliga lösningar på gemensamma utmaningar samt e...

Förvaltningens ledningsgrupp (FLG)

Universitetsförvaltningen uppdrag är att skapa de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt universitet genom att erbjuda stöd och service och genom att agera strategiskt och administrativt stö...

Ledningsråd

Ledningsrådet har till uppgift att diskutera och bereda övergripande frågor som spänner över såväl utbildnings-, forsknings- som samverkansfrågor, men även verksamhetsnära frågor som verksamhetspla...

Utbildningsrådet

Rådgivande organ vid beredningen av i första hand ärenden av universitetsstrategisk eller universitetsgemensam betydelse och där beslut ska fattas företrädesvis av universitetsstyrelsen eller rektor.

Sidan uppdaterades 2022-01-11