Under våren har fakulteten genomfört val av ledamöter till fakultetsnämnd för perioden 2021-07-01 – 2024-06-30.

Information om valet

Valet genomförs enligt de föreskrifter som rektor har fastställt och som tidigare skickats ut till all personal vid fakulteten, Valföreskrifter (Dnr Miun 2021/242)

Röstberättigade är personer anställda inom fakultetsnämndens ansvarsområde som, per 1 februari 2021, innehar anställning tills vidare eller för viss tid, som inte får vara kortare än två år och som minst 40 % av en heltid är verksamma inom nämndens ansvarsområde. Forskarstuderande med doktorandtjänst och anställda vid fakultetskanslierna är inte röstberättigade. Alla röstberättigade utgör valförsamlingen.

Valbara är röstberättigade, enligt ovan, som är professor eller som har en anställning för vilken krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig eller konstnärlig kompetens.

Fastställd röstlängd (Bilaga, röstlängd) samt tidsplan för valet.  

 

Tidsplan

För val av ledamöter till fakultetsnämnden vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier för perioden 2021-07-01 – 2024-06-30.

11 mars  Inbjudan att nominera kandidater till valberedning skickas till valförsamlingen.

19 mars  Sista dag att lämna förslag på kandidater till valberedningen. Förslag skickas till fakultetskansliet, maria.torstensson@miun.se

23 mars  Val av valberedning öppnar (fem arbetsdagar). Val sker i Netigate. De som är röstberättigade kommer få ett mail med länk till Netigate senast kl 15:00 den 23 mars. Om du som röstberättigad inte fått länken som beskrivet, ber jag dig snarast höra av dig till mig, maria.torstensson@miun.se.

29 mars  Sista dag för val av valberedning.

10 maj, kl. 12:00  Valberedningen lämnar förslag till fakultetskansliet maria.torstensson@miun.se  om vilka kandidater de föreslår.

10 maj  Valberedningens förslag skickas till valförsamlingen, därefter har valförsamlingen 5 arbetsdagar på sig att lämna ytterligare förslag.

18 maj, kl. 15:00  Sista dag att lämna ytterligare förslag utöver valberedningens förslag, förslag mailas till fakultetskansliet maria.torstensson@miun.se

19 maj  Sammanställt förslag om vilka kandidater som valberedningen lämnat samt övriga inkomna förslag skickas till valförsamlingen via e-post.

26 maj  Röstning för val av fakultetsnämnd öppnar (fem arbetsdagar). Röstning sker i Netigate

1 juni  Sista dag för röstning

1 juni  Val till fakultetsnämnden ska senast ha genomförts

 

Nominering av ytterligare kandidater

När valberedningen har lämnat sitt förslag kommer det att ges tillfälle att nominera ytterligare kandidater.

Uppdrag att utse dekan

Valberedningen har vidare uppdraget att i samråd och dialog med rektor finna en lämplig kandidat till uppdraget som dekan. Dekan utses av rektor.

Information och kommunikation via e-post. Elektronisk röstning.

Med anledning av rådande restriktioner kommer inga valmöten att äga rum. Istället kommer all information och kommunikation kring valet att ske via e-post. På samma sätt kommer nominering av kandidater till valberedning och i nästa steg nominering av kandidater till nämnden ske via e-post. Röstning kommer att ske elektroniskt i Netigate.