Stipendier med central handläggning

Information om priser och stipendier där lärosätet har möjlighet att nominera ett begränsat antal kandidater. Central handläggning sker vid Universitetsledningens Stab (ULS) och i vissa fall vid fakultetskanslierna.

769248-money.jpg

Stipendier och utmärkelser med central handläggning

Bureanska fonden

Bureanska föreningen bildades 1994 med syftet att verka för att höja utbildningskvaliteten genom att årligen uppmärksamma och belöna de bästa kandidat- och magister/master-uppsatserna inom humaniora. Med tiden kom även ämnet kulturgeografi att omfattas av priset. Våren 2011 donerade Bureanska föreningen sitt kapital till Mittuniversitetet med avsikten att priserna fortsättningsvis ska delas ut av Mittuniversitetet.

Nomineringar görs under vårterminen.
Kontaktperson vid ULS är Niklas Bergman.

Bureanska fondens vetenskapliga pris
Särskilt goda vetenskapliga prestationer inom Mittuniversitetet och inom alla ämnesområden kan nomineras. Det som kan komma i fråga för priset ska vara en vetenskaplig prestation med hög kvalitet. Det kan t.ex. vara en vetenskaplig artikel, ett patent, forskning som särskilt uppmärksammats utanför Mittuniversitetet oavsett på vilket sätt den kommit till uttryck.
Priset uppgår till 20 000 kr. Priset utbetalas till avdelningen och disponeras av pristagaren för kostnader med anknytning till pristagarens forskning.
Nominering görs av avdelningarna, genom avdelningschefens försorg. Nomineringar ska innehålla en motivering och skickas till registrator.

Bureanska priset för särskilt framstående doktorsavhandling
Särskilt framstående doktorsavhandlingar inom humaniora och ämnet kulturgeografi kan nomineras.
Priset uppgår till 15 000 kr. Priset utdelas i form av kontanta medel om pristagaren inte innehar anställning vid Mittuniversitetet. Är pristagaren anställd vid Mittuniversitetet utbetalas prissumman till avdelningen och disponeras av pristagaren för kostnader med anknytning till pristagarens forskning.
Nominering görs av handledare. Nomineringar ska innehålla en motivering samt en kopia av avhandlingen och skickas till registrator.

Bureanska priset för bästa magister-/masteruppsats
Uppsatser ska endast nomineras om de uppnår fullgod kvalitet. 
Priset uppgår till 10 000 kr och utdelas i form av kontanta medel.
Nominering görs av handledare/examinator. Nominering ska innehålla en motivering samt en kopia av uppsatsen och skickas till registrator.

Bureanska priset för bästa kandidatuppsats
Uppsatser ska endast nomineras om de uppnår fullgod kvalitet.
Priset uppgår till 5 000 kr och utdelas i form av kontanta medel.
Nominering görs av handledare/examinator. Nominering ska innehålla en motivering samt en kopia av uppsatsen och skickas till registrator.

Franke-stipendiet

Längmanska kulturfonden skall främja humanistiska vetenskaper (inbegripet teologi och juridik), naturvetenskaper (inbegripet medicin), konst och litteratur (inbegripet musik, dans, film m.m.) samt folkbildningsverksamhet.

Efter att Sigbrit Franke avgått som universitetskansler 2007 och därmed som ordförande för Längmanska kulturfonden inrättades ett särskilt stipendium som uppskattning av hennes mångåriga insatser för fonden. Detta "Franke-stipendium", som är på 50 000 kronor, delas årligen ut till

"en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som utmärkt sig genom insatser och engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolan."

Ansökningsperioden pågår mellan 1 oktober och 15 januari (senast fonden tillhanda). En intern nominering inom Mittuniversitetet kan göras av lärare, examinator, handledare eller ämnesföreträdare och överlämnas till fakultetskansliet genom avdelningschefens försorg senast den 1 december. Lärosätets slutliga nominering beslutas av rektor.

Kontaktperson vid HUV-kansliet är Katarina Rydén
Kontaktperson vid NMT-kansliet är Maria Torstensson

Knut & Alice Wallenbergs stiftelse

Wallenberg Academy Fellows är ett långsiktigt karriärprogram för unga lovande forskare. Programmet omfattar unga forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Målsättningen med programmet är att ge unga forskare en arbetssituation som medger fokus på forskning och möjligheter att angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor. 

Lärosätena bjuds in att nominera forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar lärosätena långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

I den interna nomineringsprocessen ska nomineringar (kan vara personer både inom och utanför MIttuniversitetet) göras av avdelningschef och ämnesföreträdare tillsammans och överlämnas till ULS. Därefter behandlas nomineringarna av Mittuniversitetets bedömningskommitté, sammansatt av två ledamöter från vardera fakultet. Bedömningskommittén lämnar beslutsförslag till rektor.

Kontaktperson vid ULS är Niklas Bergman.

 

Kungliga Skytteanska samfundet

Kungliga Skytteanska Samfundet bildades år 1957 och är en av de 18 kungliga akademierna i Sverige. Dess uppgift är att stödja och uppmärksamma Norrlands kulturella och vetenskapliga utveckling. Samfundet delar årligen ut ett antal priser och stipendier för att stödja och uppmärksamma framför allt yngre forskare vid universiteten i norra Sverige.

Professorer och docenter överlämnar förslag till pristagare till fakultetskanslierna. Förslagen granskas sedan av Mittuniversitetets beredningsnämnd innan lärosätets slutliga nomineringar sänds till Skytteanska samfundet.

Kontaktperson vid HUV-kansliet är Katarina Rydén
Kontaktperson vid NMT-kansliet är Maria Torstensson
 

Kungliga Skytteanska Samfundets stora pris

Samfundet skall enligt stadgarna stödja och främja vetenskaplig forskning och andlig odling i Norrland. Priset syftar till att uppmärksamma väl förtjänta personer inom dessa områden, verksamma i Norrland, eller sådana som i sin verksamhet uppmärksammat frågor av betydelse för Norrland.

Priset utdelas vartannat år, och prissumman är för närvarande 250 000 kronor.

Skytteanska Samfundets kulturpris till John Söderströms minne.

Priset uppmärksammar särskilt berömvärda insatser för den norrländska kulturen i vid mening.

Prissumman är 30 000 kronor och delas ut vid Samfundets årshögtid på våren.

Pris till yngre välförtjänst forskare vid Mittuniversitetet

Priset utdelas till yngre framstående forskare som befinner sig tidigt i karriären, helst inte mer än 5 år efter avlagd doktorsexamen, och som är anställd vid Mittuniversitetet. Vid bedömning av skickligheten skall särskild hänsyn tas till den vetenskapliga kapacitetsutvecklingen under den senaste femårsperioden. Ingen kan få Samfundets pris mer än en gång.

Prissumman är 30 000 kronor och delas ut vid Mittuniversitetets årshögtid på hösten. 

Nordeas Norrlandsstiftelse

Nordeas Norrlandsstiftelse har alltsedan Mitthögskolans tillkomst år 1994 delat ut stipendier till forskarstuderande och på detta sätt velat främja forskningen inom Mitthögskolan/Mittuniversitetet.

Två priser delas ut årligen: Nordeas vetenskapliga pris och Nordeastipendiet. För båda priserna gäller att nominering görs av avdelningarna genom avdelningschefens försorg. Pristagaren utses av en kommitté bestående av rektor, dekanerna från vardera fakulteten samt en representant för Nordeas Norrlandsstiftelse. Kommitténs beslut ska vara enhälligt. Priset delas ut vid Mittuniversitetets årshögtid på hösten.

 

Nordeas vetenskapliga pris

Priset tilldelas forskare vid Mittuniversitetet som gjort framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning och utvecklig inom framförallt samhällsvetenskaplig, rättsvetenskaplig och datavetenskapliga forskningsområden. Priset kan även omfatta forskning inom medicinska och teknisk naturvetenskapliga fakulteten med inriktning på livsvetenskap eller andra forskningsområden som kan vara aktuella om de bedöms ha relevans för bankverksamhet. 

Pristagaren ska genom sin forskning ha nått erkännande samt ha stor utvecklingspotential. Forskningen ska vara till gagn för regionen och bedömas ha relevans för bankens verksamhet. Prissumman uppgår till 100 000 kronor. 

Nomineringen ska följas av en motivering samt aktuell CV och skickas till Mittuniversitetets registrator.

Nordeastipendiet

Priset tilldelas för vetenskapligt utbyte, studier eller forskning utanför Sverige. Priset kan delas ut till personer som är antagna till forskarutbildning vid Mittuniversitetet. Syftet är att främja vetenskapligt arbete och forskning till nytta för regionen. Prissumman uppgår till 100 000 kronor och kan delas upp i flera stipendier.

Nomineringen ska följas av en motivering och skickas till Mittuniversitetets registrator.

 

Pro Futura Scientia

Pro Futura Scientia är ett nationellt spetsforskningsprogram för unga forskare (3-8 år efter doktorsexamen) i humaniora och samhällsvetenskap inklusive juridik och teologi. Programmet inrättades 1999 och är ett samarbete mellan Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS). Efter nationella nominerings- och urvalsförfaranden antas ca 10-20% av de nominerade till programmet och erbjuds optimala möjligheter att forska och utveckla sin kompetens under 5-7 års tid. 

Nedan följer en nedkortad information om programmet. Läs mer om Pro Futura Scientia genom att klicka på länkarna ovan till de båda finansiärerna.

  • Förslagsställande universitet erbjuder forskaren arbetsrum, kvalificerad undervisningserfarenhet, pedagogisk utveckling, handledarutbildning och utbildning för forskningsledare.
  • Forskaren vistas under de första två åren ett helt år på SCAS, samt ges möjlighet till ytterligare en termin senare under femårsperioden. Forskaren vistas också under minst ett år utomlands vid ett av de internationellt ledande instituten för avancerade studier eller i en annan vetenskaplig spetsforskningsmiljö.
  • Alla Pro Futura-forskare ges en internationellt framstående senior rådgivare/mentor av SCAS.
  • Alla Pro Futura-forskare deltar en gång per termin i en workshop där de presenterar sina resultat och planer. 
  • Alla forskare, som framgångsrikt deltar i programmet erbjuds tenure-track tjänster vid förslagsställande universitet.
  • Alla Pro Futura-forskare disponerar ett årligt anslag för resor, litteraturinköp och för att ordna mindre arbetsmöten med andra forskare. I programmet ingår även en ledarskapsutbildning som finansieras av RJ och arrangeras genom RJ:s försorg.

 Ansökningsperioden är normalt sett från september till december varje år. Beslut om antagning till programmet tillkännagörs i maj året därpå.

 

Nomineringar

Ett lärosäte får nominera högst fyra (4) personer. Lärosätet kan välja att endast nominera en eller två forskare. Om lärosätet väljer att nominera tre personer, skall minst en av dessa forskare ha doktorsexamen från och vara verksam vid annat lärosäte eller forskningsinstitut än det förslagsställande. Om man väljer att nominera fyra personer, skall minst en av de nominerade ha doktorsexamen från och vara verksam vid universitet eller institut utanför Sverige.

I den interna nomineringsprocessens första skede lämnas endast den förenklade nomineringsblanketten (se högerspalten) in till respektive fakultetskansli. Först efter en universitetsgemensam beredning vid ULS kan det bli aktuellt att författa en fullständig nominering. En sådan nominering ska vara skriven på engelska. Den ska innehålla lärosätets motivering, forskarens meritförteckning inkl publiceringslista, en forskningsplan, en beskrivning av skälen till att forskaren vill delta i ett program med obligatoriska helårsvistelser utomlands och vid SCAS,  samt en försäkran om att den nominerade har tagit del av promemorian om programmet och accepterar betingelserna.

Kontaktperson vid HUV-kansliet är Katarina Rydén.
Kontaktperson vid NMT-kansliet är Maria Torstensson.
Kontaktperson vid ULS är Niklas Bergman.

 

 

Rolf och Gunilla Enströms stiftelse

Rolf och Gunilla Enströms stiftelse.

Texten uppdateras.

STINT

STINTs program Teaching Sabbatical utgör en vidareutveckling av Excellence in Teaching, som pågick mellan 1999 – 2013. Programmet syftar bl.a. till att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen.

STINT samarbetar med utvalda lärosäten baserade i USA, Singapore, Hong Kong och Japan. Deltagarna vistas vid ett utländskt lärosäte under hela höstterminen (augusti - december) där utgångspunkten är att de ska undervisa.  Det är de utsändas uppgift att skaffa sig en bred förståelse för hur dessa lärosäten arbetar med utbildningspolicy, bedriver och utvecklar högre utbildning, samt arbetar med utbildningskvalité. Deltagarnas lärdomar ska leda till förändring och förnyelse vid svenska institutioner och lärosäten. Stor vikt fästs därför vid ledningens engagemang.

Ansökan och urval
Mittuniversitetet har möjlighet att nominera två kandidater. STINTs ambition är att årligen erbjuda minst tio stipendier. I den interna nomineringsprocessens första skede skickas en ifylld förenklad nomineringsblankett (ladda ner i högerspalten) in till fakultetskansliet. Först efter en lärosätetsgemensam handläggning på ULS kan det bli aktuellt att författa en fullständig nominering. En sådan ska vara skriven på engelska. Använd formuläret 'STINT-nominering' som kan laddas ner i högerspalten.

Lärosätets slutliga nominering(-ar) skickas in i STINTs elektroniska ansökningssystem. De ansökningar som där bedöms uppfylla de formella kraven görs tillgängliga för valda partnerlärosätens granskning. Efter denna granskning genomförs intervjuer med de kandidater som bedömts ge störst institutionell och individuell nytta vid medverkan i programmet.

ÅFORSK

Stiftelsen ÅFORSK

Blanketter

Med målet att utöka antalet nominerade kandidater till stipendier och priser har en förenklad nomineringsblankett tagits fram som används i nomineringsprocessens första skede. Där behöver bara några grundläggande uppgifter och en kortfattad motivering anges. Efter en central handläggning kan kandidaten ombes fylla i den utförligare nomineringsblanketten.

Till vissa stipendier och priser görs nomineringar på den aktuella stiftelsens eller fondens egna ansökningsformulär. Ta därför reda på vad som gäller för just den finansiär du är intresserad av.

Nominering förenklad_Miun

Nominering fullständig_Miun

Nominering exempel_Miun

Teaching sabbatical_fullständig