Under denna sida listas pågående och avslutade projekt som fått allmänna lärosätesprojektmedel (alp-medel).

Barnens universitet

Öka intresset för utbildning och forskning för unga i syfte att öka övergång till högre studier i våra regioner.

EKO – Best Practice 2019–2021

Hitta former för och genomföra strukturerad omvärldsbevakning vad gäller processer, rutiner, verktyg och stödsystem. Etablera formaliserat samarbete med andra lärosäten. Identifiera, dokumentera oc...

Fokus elit

Att erbjuda ett ekonomprogram som är särskilt anpassat för elitidrottare samt implementera ett nytt system kring tentamensrutiner för dessa studenter.

Food city design

Building MIUN's capacity for joint international education programs: The case of food city design

Hållbarhet i MIUNs vardag

Öka kunskapen om hållbar utveckling hos alla universitetets medarbetare och därigenom ge dessa möjligheten att bidra till att universitetet blir en viktig aktör i arbetet för en hållbar utveckling.

Kompetens- och kursutveckling i samiska frågor

Öka medvetenheten om lärosätets geografiska placering i södra Saepmie och dess roll i regionen, samt skapa förutsättningar för ökad kunskap om och för det samiska samhället. 

Krisledning

Skapa en utbildning för att öka förståelsen för de processer som en samhällskris som en pandemi för med sig och visa på verktyg hur de kan hanteras.

Lärande i samverkan

Det övergripande målet är att skapa arenor för samverkan mellan lärcentra i regionen och Mittuniversitetet.

MetodVis 2.0 - Ett visualiseringsverktyg

Skapa ett lärverktyg baserat på visualiseringar och interaktivitet för att underlätta lärandet av forskningsmetoder. Resulterande lärverktyg ska utvärderas gällande användbarhet, användarupplevelse...

Publish or Perish

The overall goal of the project is to significantly increase within 5 years latest the overall research output of MIUN in terms of published abstracts and conference proceeding papers at...

Supported Education

Att fler studenter klarar sina studier med hjälp av metoden "Supported Education". Metoden bygger på tidigt pedagogiskt stöd i syfte att förebygga psykisk ohälsa och avhopp bland studenter. Samt at...

Virtuellt utbyte

Målet med projektet är att öka internationaliseringen i utbildning på vårt lärosäte. Det långsiktiga målet är implementera virtuellt utbyte på fler kurser och program på grund-och avancerad nivå sa...