FAQ om pedagogiska utvecklingsarbeten i HEaD

FAQ om pedagogiska utvecklingsarbeten i HEaD

Vad kan pedagogiska utvecklingsarbeten i HEaD handla om?

Pedagogiska utvecklingsarbeten i HEaD ska handla om teknikstött och/eller livslångt lärande. Inom dessa områden är det fritt för utbildningsmiljöer att definiera teman.

 

Här hittar du pågående arbeten som kan ge goda exempel

Det finns även stöd för idéinventering här.

Hur långa är pedagogiska utvecklingsarbeten i HEaD?

Alla utvecklingsarbeten som ingår i HEaD projektet börjar vid årsskiftet och bedrivs under en period av två år.

Vad menas med att arbetena ska genomföras i ett arbetslag?

Utifrån projektets ambition att utveckla både individer och miljöer vill vi att arbeten inte ska bedrivas av enskilda personer. Det leder dessutom till att flera perspektiv beaktas. Vi rekommenderar att arbetslagen har en gruppstorlek av 2–4 personer. Det kan dock ingå fler personer i arbetslagen, men resurstillgänglighet bör beaktas.

Hur går det till med medfinansiering?

Projektet kräver att utvecklingsarbetena medfinansieras (in-kind) med samma belopp som ges i stöd (150 000 SEK/år). Medfinansieringen (som tid för utvecklingsarbetet) kan t.ex. kommer från befintlig kompetensutvecklingstid, befintlig eller extra kurs-/programutvecklingstid, eller särskilda resurser för avsett utvecklingsarbete.

Måste deltagarna betala OH för tiden i utvecklingsarbetet?

Ja. Det är den OH som gäller för respektive fakultet för interna strategiska utbildningsprojekt. Prata gärna med din respektive ekonom för mer information och hur det påverkar arbetets budget.

I hur stor utsträckning måste arbetet vara planerad vid ansökningstillfället?

Innan ansökning behövs det bara en idé på vad det utvecklingsarbetet ska handla om. En mer noggrann definition inkl. en arbetsplan utformas i början av arbetet.

Vad förväntas under utvecklingsarbetet?

Generellt ska varje arbetslag planera, genomföra och utvärdera sitt utvecklingsarbete, samt sprida resultaten. Vilka aktiviteter som exakt genomförs planeras av respektive arbetslag med stöd från projektet. Dessutom ingår alla deltagare i ett nätverk som uppmuntrar delning mellan utvecklingsarbetena.

Vilket stöd kan vi förvänta oss i arbetet?

Ansvaret för utvecklingsarbetet ligger hos deltagarna. Ni har dock utöver ekonomiskt stöd tillgång till en stödgrupp som kan hjälpa er i frågor gällande pedagogisk utveckling, teknik/infrastruktur och pedagogisk forskning.

Krävs det ett godkännande av prefekt?

Ja. Deltagande i projektet ska förankras med prefekt och/eller ämnesföreträdare för att säkerställa att deltagare har tid i sin tjänst och att det finns medfinansiering.

Kommer det finnas flera utlysningar inom HEaD?

Totalt planeras det för tre utlysningar om deltagande i HEaD projektet med en utlysning per år (2022, 2023 och 2024).

Hur väljer ni ut vilka arbeten som stöds?

Som grund för urvalet ligger huvudsakligen en bra spridning av deltagande institutioner och ämnen, samt en spridning av olika teman i de pedagogiska utvecklingsarbetena. Urvalet beslutas av projektets styrgrupp som inkluderar lärar- och studentrepresentanter. Styrgruppen kan samla in input om särskild viktiga områden från institutions- och fakultetsledningar för att prioritera bland ansökningarna.

Sidan uppdaterades 2023-10-13