Internrevisionen är ett av styrelsens instrument för att utvärdera effektiviteten, ändamålsenligheten och säkerheten i den interna styrningen och kontrollen.

MI7A2948.jpg

Vid Mittuniversitetet består internrevisionen av en anställd chef för internrevisionen som arbetar på uppdrag av universitetsstyrelsen. Internrevisionen får inte delta operativt i verksamhet som omfattas, eller kan komma att omfattas av internrevision. Administrativt är chefen för internrevisionen placerad på universitetsledningens stab.

Arbetsuppgifter

Internrevisionens huvudsakliga arbetsuppgifter är att, med beaktande av god revisionssed

 • granska och utvärdera den interna styrningen och kontrollen
  • att verksamheten bedrivs effektivt
  • att externa och interna regelverk efterlevs
  • att information, beslutsunderlag, redovisning och rapportering är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig
  • samt att man hushållar väl med statens medel
 • ge stöd och råd till universitetsstyrelsen och universitetets ledning
 • vara rådgivande i utvecklings- och förändringsprocesser.

Befogenheter och restriktioner

Internrevisionen har rätt att ta del av all information och alla dokument i den omfattning som bedöms som nödvändig för att fullgöra sitt uppdrag. Får internrevisionen ta del av sekretessbelagd information gäller för internrevisionen samma sekretessbestämmelser som för uppgiftslämnaren.

Planering och utförande

Internrevisionen upprättar varje år ett förslag till revisionsplan. Universitetsstyrelsen fattar beslut om revisionsplanen. Internrevisionens egen riskbedömning ska dokumenteras, exempelvis om/när internrevisionen identifierar ytterligare risker som inte finns med i den universitetsövergripande riskanalysen eller om internrevisionen gör en annan riskbedömning/värdering av en viss risk.

Kontakta gärna internrevisionen för mer information.

Riktlinjer för internrevisionen