Vi arrangerar en uppsatstävling för gymnasieelever i årskurs två på teknik- och naturprogrammen vid ett antal gymnasieskolor i Sundsvall. Detta är ett pilotprojekt som provas i Sundsvall under 2020.

MI7A3158.jpg

Skriv en uppsats och vinn pris!

Syftet med uppgiften är att du som elev ska lära dig skriva en populärvetenskaplig uppsats eller teknisk artikel samt bli inspirerad och få ny kunskap inom området digitalisering och FN.s globala mål Agenda 2030, samt delar av den forskning som bedrivs inom detta område vid Mittuniversitetet.

Du som elev ska skriva en uppsats inom natur- eller teknikområdet under vårterminen i årskurs 2. Uppsatsen ska omfatta 2-3 A4-sidor och vara skriven som en populärvetenskaplig uppsats eller en teknisk artikel. Teckensnitt för brödtext bör vara Palatino 11 punkter eller liknande, texten ska vara satt med enkelt radavstånd. Rubrikteckensnitt bör likna Arial 18 punkter fet stil och mellanrubriker i Arial 14 punkter fet stil. Se mer information om innehåll och format.

 

Tre vinnare vid varje skola - deadline 3 april

De tre vinnarna vid varje skola presenteras på skolavslutningen.

Varje skola har en vinnare som får: 

1:a pris 3.000 sek
2:a pris 2.000 sek
3:e pris 1.000 sek
Vid Sundsvalls gymnasium, Västermalm, delas också 4:e pris om 1.000 sek och 5:e pris om 1.000 sek ut. 

Deadline för inlämning av uppsatserna på respektive skola är 3 april.

I juryn finns skolans personal och forskare från Mittuniversitetet. 

 

Inspiration från forskningen - Digitalisering och FN:s globala mål

Några av forskarna vid Mittuniversitetet beskriver samhällsproblem och utmaningar inom området och den forskning som bedrivs vid Mittuniversitetet. Dessa knyter an till FN:s globala mål i Agenda 2030 och digitalisering. 

Läs mer om FN:s Globala hållbarhetsmål

 

Låt dig inspireras

Nicklas berättar om grön energi

Ida inspirerar med miljö och kemi

Mattias visar den smarta staden

Lisa beskriver digitalisering

Uppgift och bedömning

Uppgift

Hur påverkas samhället av ny teknik? Hur ser det ut bakåt i tiden och hur vill vi att framtiden ska se ut? Hur kan vi påverka teknikens utveckling så att vårt samhälle blir bättre?

Du ska skriva en populärvetenskaplig uppsats/teknisk artikel med ca 2-3 sidor datorskriven text. Välj en följande uppgifter (1 eller 2):

1. Utgå ifrån något teknisk eller naturvetenskapligt fenomen med koppling till digitalisering och FN:s globala mål Agenda 2030. Ta avstamp i historien och spegla ämnet utifrån en utveckling, t.ex. från före industrialismen fram till idag. Tonvikten ska sedan ligga vid att du blickar framåt och beskriver dina framtidsvisioner!

2. Beskriv den historiska utvecklingen av något tekniskt eller naturvetenskapligt fenomen med koppling till digitalisering och FN:s globala mål Agenda 2030 fram till idag. Förklara hur tekniken påverkat vårt samhälle och levnadssätt och ta ställning till om detta är bra eller dåligt.

Bedömningskriterier

  • Uppsatsen/Artikeln ska förmedla en trovärdig samhällsanalys
  • Uppsatsen ska förmedla intresseväckande visioner
  • Uppsatsen ska vara språkligt välskriven
  • Uppsatsens koppling till digitalisering och FN:s globala mål Agenda 2030
     

Instruktioner för uppsatsen

Uppsatstävling instruktioner

Uppsatsen ska omfatta 2-3 A4 sidor och vara skriven som en populärvetenskaplig uppsats eller en teknisk artikel. Teckensnitt för brödtext bör vara Palatino 11 punkter eller liknande. Rubrikteckensnittet bör likna Arial 18 punkter fet stil och Arial 14 punkter fetstil för mellanrubriker eller likvärdigt. Radavstånd bör vara ca 14 punkter, eller enkelt radavstånd om inställningen ser ut så i skrivprogrammet, d v s; 1.

Texttyp 1: Populärvetenskaplig uppsats
Texttyp 2:Teknisk artikel

Se mer information om innehåll och format (pdf-fil)

Det är alltid viktigt att kolla källan för sin information. Kolla källan!

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner på respektive skola