ULF - Utveckling, Lärande, Forskning

Spara favorit 29 jan januari 2019
Bok

ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Regeringen har givit universiteten i Göteborg, Uppsala, Karlstad och Umeå huvudansvaret att leda detta arbete och andra lärosäten har sedan kunnat ansluta sig till dessa. Mittuniversitetet har tillsammans med fem andra lärosäten valt att samverka med Umeå Universitet.

Det övergripande nationella målet med ULF är att ta fram en infrastruktur med långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skolhuvudmän för att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan. Samverkansmodellerna ska leda till forskning som är relevant för skolan genom att yrkesgrupper inom skolan ska kunna ta initiativ till forskning, inte bara forskare inom akademin. Efter försöksverksamhetens slut ska framgångsrika samverkansmodeller kunna permanentas och börja användas nationellt. Visionen är att samverkansmodellerna ska vara grunden för professionellas yrkesutövning inom skolan och för lärarutbildningen.

ULF på Mittuniversitetet

På Mittuniversitetet finns redan ett nära samarbete med många kommuner genom RUN (Regionalt utvecklingsnätverk) och satsningar på praktiknära skolforskning, bland annat i form av samverkansavtal med tre kommuner. Det finns dock ett stort behov av att utveckla denna verksamhet. Framför allt behöver två områden utvecklas: för det första möjligheterna för fler, och framför allt mindre kommuner att delta i praktiknära skolforskning, för det andra att skapa möjligheter för fler att ta del av den forskning som bedrivs.

ULF-avtal

Information om Mittuniversitetets avtal kommer att publiceras inom kort.

Länk till nationella sidan om ULF

Kontakt

Anna Östlin Brismark, koordinator RUN
Anna.Ostlin-Brismark@miun.se

Gertrud Alirani, koordinator RUN
gertrud.alirani@miun.se