ULF - Utveckling, Lärande, Forskning

ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021.

Det övergripande målet med ULF är att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Utifrån försöksverksamhetens syfte och mål samt de specifika behov som identifierats för Mittuniversitetet och regionens kommuner, fokuseras framför allt följande två områden för Mittuniversitets verksamhet:

  • att utveckla samverkan kring praktiknära forskningsprojekt där fler, och framför allt mindre kommuner kan delta som aktiva parter (Forskningsprojekt).
  • att utveckla aktiviteter med syfte att stärka förskolans/skolans och lärarutbildningens möjlighet att basera sin verksamhet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Forskningscirklar).

Kontakt