22586-red-apple-on-a-book.jpg

ULF - Utveckling, Lärande, Forskning

ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021.

Regeringen har givit universiteten i Göteborg, Uppsala, Karlstad och Umeå huvudansvaret att leda arbetet med ULF och andra lärosäten har sedan kunnat ansluta sig till dessa. Mittuniversitetet har tillsammans med fem andra lärosäten valt att samverka med Umeå Universitet.

Det övergripande nationella målet med ULF är att ta fram en infrastruktur med långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skolhuvudmän för att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan. Samverkansmodellerna ska leda till forskning som är relevant för skolan genom att yrkesgrupper inom skolan ska kunna ta initiativ till forskning, inte bara forskare inom akademin. Efter försöksverksamhetens slut ska framgångsrika samverkansmodeller kunna permanentas och börja användas nationellt. Visionen är att samverkansmodellerna ska vara grunden för professionellas yrkesutövning inom skolan och för lärarutbildningen.

ULF på Mittuniversitetet

På Mittuniversitetet finns redan ett nära samarbete med många kommuner genom RUN (Regionalt utvecklingsnätverk) och satsningar på praktiknära skolforskning, bland annat i form av samverkansavtal med tre kommuner. Det finns dock ett stort behov av att utveckla denna verksamhet. Framför allt behöver två områden utvecklas: för det första möjligheterna för fler, och framför allt mindre kommuner att delta i praktiknära skolforskning, för det andra att skapa möjligheter för fler att ta del av den forskning som bedrivs.

ULF-avtal

Information om Mittuniversitetets avtal kommer att publiceras inom kort.

Länk till nationella sidan om ULF

På gång

Megafon

22/1 2020

Fortbildningsdag ”att leda forskningscirklar”. Intern utbildning för forskare och lärare på MIUN. Sista anmälningsdag 6 december.
Läs mer i inbjudan.

29/1 2020

Workshop om lärarstudenternas självständiga arbeten.

7/5 2020

Nationell ULF Bazar i Stockholm. Workshop med fokus på erfarenhetsutbyte. Representanter från både MIUN och regionens kommuner delta.

Forskningscirklar

Sök Search

Från och med hösten 2020 kommer vi, inom ramen för ULF, att starta en försöksverksamhet med återkommande forskningscirklar med fokus på aktuella frågor och utmaningar på alla nivåer inom förskola och skola. Planen är att starta tre nya forskningscirklar/termin under hösten 2020, våren 2021 och hösten 2021. Varje forskningscirkel pågår under ett år.

Vi har under början av hösten 2019 samlat in kommunernas önskemål om teman för dessa cirklar med hjälp av kommunernas representanter i RUNs östra respektive västra operativa utvecklingsnätverk. Dessa önskemål kommer nu att matchas med den forskarkompetens som finns här på MIUN. Vidare kommer anställda inom lärarutbildningens institutioner att planera forskningscirklarna och fortbildas i att leda forskningscirklar.

Mer information om forskningscirklarnas teman och hur man anmäler sig kommer under början av våren och inbjudan kommer också att gå ut till varje kommun.