Rektorsprogrammet

Spara favorit 20 sep september 2019
Rektor med medarbetare

Rektorsprogrammet är en akademisk utbildning på avancerad nivå. Den är obligatorisk för nyanställda rektorer, men vänder sig även till andra med motsvarande ledningsuppdrag.

Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och genomförs under en treårsperiod. Tre olika delkurser på respektive 10 högskolepoäng ingår – skolledarskap, skoljuridik- och myndighetsutövning samt styrning, organisering och kvalitet.

Utbildningens mål är att deltagarna får kunskaper om skolans ansvar när det gäller att ge elever och barn en likvärdig och rättssäker utbildning, att verksamheten riktas in på hög måluppfyllelse samt att skolarbetet utvecklas i förhållande till de uppsatta målen.

Ett unikt upplägg

Mittuniversitetets utformning av Rektorsprogrammet utgår från begreppet korstryck, som beskriver de olika lojaliteter och ibland motstridiga krav som ställs på dagens rektorer. Dels ska de agera som resultatansvariga gentemot sina dubbla huvudmän, dels som verksamhetsansvariga, där de bland annat måste väga in faktorer som inte alltid rimmar med ställda krav.

Vårt fokus på skolledare som organisationsbyggare i en komplex omvärld löper därför som en röd tråd genom hela utbildningen. Det knyter nämligen samman rollen som resultatansvarig chef med rollen som verksamhetsansvarig ledare. Det professionella mästerskapet blir då en fråga om att i det vardagliga arbetet hantera korstrycket som är inbyggt i dessa skilda yrkesfunktioner.

Kunskap om korstrycket och insikt om att man som rektor inte kan vara alla till lags i alla lägen är fundamental för det professionella utövandet. Det är Mittuniversitetet rektorsprogram i ett nötskal. Se de korta filmerna och låt dig inspireras av vårt rektorsprogram!

Anmälan

Anmälan för kursstart VT20 är öppen mellan 16 september och 15 oktober 2019. Anmälan sker av skolhuvudman till Skolverket. Läs mer på skolverket.se 

Kontakt

Utbildningschef:
Göran Bostedt
goran.bostedt@miun.se
010-142 81 25

Administrativ chef:
Ulrika Auno,
ulrika.auno@miun.se
010-142 81 57

Administratör:
Margareta Sandin,
margareta.sandin@miun.se
010-142 80 76

Sammankomster

Internatträffarna genomförs växelvis i Sundsvalls-, Östersunds- och Gävleområdet.

Kursstart VT20

Internat 1: 28-30 jan, Clarion Grand, Östersund

Internat 2: 12-14 maj, Elite Hotel Knaust, Sundsvall

Samtliga internat - översiktLyssna

Rektorsprogrammet i Almedalen 2019


Program Skolledardagen, Almedalen 2019

Den 2 juli, under Almedalsveckan, anordnades Skolledardagen av Mittuniversitetet i samverkan med övriga lärosäten i landet som ger Rektorspogrammet. Skolledardagen rymmer seminarier som lyfter och diskuterar olika perspektiv på ledarskap i förskola och skola, en paneldebatt om hur rektorers professionella trygghet kan stärkas samt en gästföreläsning om framgångsrikt skolledarskap.

 

Presentationer Skolledardagen
Maria Styf: Förskolerektorn - en riktig rektor?Lyssna
Vill du se Marias föreläsning från Almedalen klickar du här.
Ulf Blossing och Mette Liljeberg: Skolledarens redskap för lärares samarbete.Lyssna
Anders Arnqvist: Rektor i förskolan. Om förändrade villkor och uttryck för ledning och styrning av förskolans verksamhet.Lyssna
Ulf Leo: Hur skapas ett hållbart skolledarskap?Lyssna
Ebba Hildén oh Emelie Johansson: Rektorer i förskolan - ett uppdrag i förändring. Lyssna
Pia Skott och Niclas Rönnström: Vad kan och gör rektorer när de gör och kan vad de förväntas göra och kunna? (Vill du ta del av denna presentation, kontakta Pia Skott.)

Tomas Berglund, tidigare utbildningsledare

Tove Nordli, förskolechef

Roger Jagebo, rektor

Birgitta Lundgren, skolhuvudman

Arkiv

Film: Rektorsprogrammet i Almedalen 2016

Radio: Intervju med deltagare och dåvarande utbildningschef vid starten 2015