Rektorsprogrammet

Spara favorit 22 sep september 2017
Rektor med medarbetare

Rektorsprogrammet är en akademisk utbildning på avancerad nivå. Den är obligatorisk för nyanställda rektorer, men vänder sig även till förskolechefer och andra med motsvarande ledningsuppdrag.

Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och genomförs under en treårsperiod. Tre olika delkurser på respektive 10 högskolepoäng ingår – skolledarskap, skoljuridik- och myndighetsutövning samt mål och resultatstyrning.

Utbildningens mål är att deltagarna får kunskaper om skolans ansvar när det gäller att ge elever och barn en likvärdig och rättssäker utbildning, att verksamheten riktas in på hög måluppfyllelse samt att skolarbetet utvecklas i förhållande till de uppsatta målen.

Ett unikt upplägg

Mittuniversitetets utformning av Rektorsprogrammet utgår från begreppet korstryck, som beskriver de olika lojaliteter och ibland motstridiga krav som ställs på dagens rektorer och förskolechefer. Dels ska de agera som resultatansvariga gentemot sina dubbla huvudmän, dels som verksamhetsansvariga, där de bland annat måste väga in faktorer som inte alltid rimmar med ställda krav.

Vårt fokus på skolledare som organisationsbyggare i en komplex omvärld löper därför som en röd tråd genom hela utbildningen. Det knyter nämligen samman rollen som resultatansvarig chef med rollen som verksamhetsansvarig ledare. Det professionella mästerskapet blir då en fråga om att i det vardagliga arbetet hantera korstrycket som är inbyggt i dessa skilda yrkesfunktioner.

Kunskap om korstrycket och insikt om att man som rektor eller förskolechef inte kan vara alla till lags i alla lägen är fundamental för det professionella utövandet. Det är Mittuniversitetet rektorsprogram i ett nötskal. Se filmen nedan och låt dig inspireras av vårt rektorsprogram!

Anmälan och kontakt

Anmälningsperiod för
Rektorsprogrammet med start hösten 2018 är.
15 mars-16 april.

Anmälan görs av huvudmannen via ett formulär på Skolverket.se

Frågor om utbildningen? Vänd dig till utbildningschef Göran Bostedt,
goran.bostedt@miun.se
eller administrativ chef,
Ulrika Auno,
ulrika.auno@miun.se
010-142 81 57

Sammankomster

Internatträffarna genomförs växelvis i Sundsvalls-, Östersunds- och Gävleområdet.

Kursstart V18
Internat 1:
6-8 februari, Östersund, Clarion Hotel Grand

Internat 2: 
24-26 april,
Sundsvall, Quality Hotel

Samtliga internat - översiktLyssna

Tomas Berglund, tidigare utbildningsledare

Birgitta Lundgren, skolhuvudman

Roger Jagebo, rektor

Tove Nordli, förskolechef