På sidan 2 i Mittuniversitetets forskningsstrategi 2012–2016 står det bland annat att ”Mittuniversitetets forskning ska ha hög akademisk kvalitet och vara av relevans för omgivande samhälle”. Strategin är indelad i fyra fokusområden och professor Håkan Wiklund ger en kortfattad beskrivning av vad som ska prioriteras inom respektive område.

forskningsstrategi

Forskningens effekter

– Inom det här området vill vi jobba ännu mer med nyttiggörandet av vår forskning, alltså se till att den kommer till användning ute i samhället. Vi vill också öka antalet vetenskapliga publiceringar och bli ännu synligare, både inom populärvetenskapen och i samhällsdebatten.

Forskningsmiljöerna

– Mittuniversitetets mål är att bygga starka och fokuserade forskningsmiljöer som präglas av nyfikenhet och delaktighet. Det gör vi bland annat genom ett tydligt akademiskt ledarskap. Vi ska också se till att våra utbildningar på forskarnivå håller en hög nationell och internationell kvalitet.

Forskarkarriär

– Strategin slår fast att vi ska vara en attraktiv arbetsplats på lika villkor. Här ska det finnas goda förutsättningar för att rekrytera och behålla personal, våra karriärvägar ska vara tydliga och all forskande personal ska erbjudas kompetensutveckling.

Forskningsresurser

– Inom det här området ska vi jobba med att säkerställa en hög och stabil finansiering för vår forskningsverksamhet och vi vill även i fortsättningen ha en bred uppsättning bidragsgivare. Vi ska bygga ut och underhålla infrastrukturen för forskning och göra hanteringen av ansökningar och projekt ännu effektivare.