Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk, 7,5 hp

Mittuniversitetet ger denna kurs på uppdrag av Skolverket. Kursen startar i september. Anmälan är nu stängd.

Ekonomi

Syfte

Kursens syfte är att ge lärare en ämnesdidaktisk fördjupning och redskap för en systematisk och kontinuerlig bedömning av elevers andraspråksutveckling i skolan. Kursen ska utveckla lärarens förmåga att planera och genomföra formativ undervisning som bidrar till att förbättra nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar för lärande och goda kunskapsresultat.  


Målgrupp

Kursen vänder sig till följande målgrupper:

 • lärare i svenska som andraspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
 • lärare i svenska som andraspråk i kommunal vuxenutbildning.


Behörighet

Du som deltagare ska ha lärarutbildning och vara verksam som lärare. Mer specifikt gäller det att du har:

 • Lärarutbildning varav minst 30 hp svenska som andra språk eller lärarutbildning och minst 30 hp svenska som andra språk.


Innehåll

Kursens innehåll fokuserar bland annat på olika aspekter av bedömning och kollegialt bedömningsarbete. Skolverkets bedömningsmaterial Bygga svenska ligger till grunden för diskussioner om och övningar i att använda olika teorier och modeller för bedömning av andraspråksutveckling: från nybörjarnivå till avancerad nivå.

Generellt innehåll – bedömning

 • Bedömning utifrån olika aspekter: mikro/makro; samhälleligt /skolperspektiv samt interkulturellt perspektiv.
 • Summativ/formativ bedömning och undervisning.
 • Kollegialt bedömningsarbete.


Specifikt innehåll – bedömning av andraspråksutveckling

 • Utveckling och bedömning av receptiva och produktiva förmågor i ett andraspråk från nybörjarnivå till avancerad nivå relaterat till elevens ålder.
 • Teorier och modeller för bedömning av andraspråksutveckling och olika skalor för bedömning, till exempel styrdokumentens kunskapskrav i relation till stegen i Bygga svenska.
 • Bygga svenska som verktyg i den egna undervisningen.


Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren:

 • Visa kunskap om och förståelse för olika bedömningsteorier och modeller samt olika syften med bedömning.
 • Kunna analysera och bedöma nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråkutveckling.
 • Visa kunskap om hur formativ bedömning kan användas för elevens språkutveckling och för att utveckla undervisningen.
 • Visa kunskap om hur bedömningsstöd exempelvis Bygga svenska kan användas som verktyg för återkoppling till eleven och elevens vårdnadshavare.


Upplägg

Kursen är på 7,5 hp och ges som en distanskurs med fyra halvdagsträffar via nätet. Träffarna innehåller föreläsningar, gruppövningar och gruppdiskussioner. Mellan träffarna arbetar deltagarna med uppgifter, både enskilt och i grupp, som knyter an till såväl den egna verksamheten som till kursens mål. För att erhålla poäng efter kursens slut fordras det att ingående uppgifter är genomförda och godkända. 


Kurstillfällen 

 • Tillfälle 1: 6 september, kl 13.00-17.00
 • Tillfälle 2: 4 oktober, kl 13.00-17.00
 • Tillfälle 3: 8 november, kl 13.00-17.00
 • Tillfälle 4: 6 december, kl 13.00-17.00


Anmälan 

Anmälan är nu stängd. Välkomstbrev skickas ut till anmälda deltagare under v 33. 

Till kursplan

Kontakt

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-1428076