FAQ om examensbevis

De vanligaste frågorna och svaren om examen.

 • Har du tappat bort ditt fysiska examensbevis så har du rätt att få en vidimerad kopia men kan då välja att istället få en PDF sänt via mail. Kontakta då examen@miun.se och ange dina uppgifter.

  Du som behöver din examen för ansökan om yrkeslegitimation kan fota/skanna ditt examensbevis och skicka in till berörd myndighet. Någon skyldighet att skanna och skicka kopia som PDF har vi inte som myndighet.

  Du som har fått examen efter 17 april 2024 får en digital examen som du kan ladda ner som PDF i Ladok.

 • Efter att du har ansökt om ditt examensbevis och universitetet har utfärdat och registrerat beviset anses du ha en examen.

 • I de flesta fall går det bra att ta ut bevis över flera olika examina. Se universitetets examensordning för detaljerad information.

  Examensordning

 • Examensbeviset styrker att du uppfyller fordringarna för en viss examensbenämning - ett kvitto på dina kunskaper. Examensbevis efterfrågas i flera sammanhang; vid anställningsintervjuer och löneförhandlingar, vid ansökan till diverse utbildningar och ibland för erhållande av visum, av fackförbund och A-kassa.

 • Fördelarna med att läsa ett program är överskådligheten. Det finns en etablerad, väl genomtänkt struktur för hela utbildningen och du vet vad den leder till. Det är en trygghet att veta att man har platsgaranti till alla kurser som är obligatoriska.

  Fördelen med att läsa fristående kurser är flexibiliteten. Genom att läsa fristående kurser som du själv kombinerar ger dig möjligheten att skräddarsy din utbildning utifrån ditt intresseomeåde. Fristående kurser är också ett utmärkt alternativ för dig som redan har en utbildning eller yrkeserfarenhet och som du vill vidga eller förjdupa genom att bygga på din kompetens. Hur du kombinerar fristående kurser till en examen kan du läsa om under Examensregler.

  Oavsett om du uppfyller examesfordringarna genom att ha läst inom program eller fristående kurser så ser examensbeviset likadant ut. D v s hur man inhämtat kurserna syns inte i examensbeviset. 

 • Tillhör du dem som avslutade dina studier före 1 juli 2007 och inte hann ansöka om examensbevis före 1 juli 2015? Kontakta Examensfunktionen för att diskutera dina möjligheter att komplettera studierna för att avlägga examen enligt nuvarande regelverk.

 • Det finns inget som heter programexamen.

  Examensbeskrivningar

 • Kurser som ska ingå i examen måste ligga på högskolenivå, vara avslutade med ett slutbetyg. Har du en kurs omfattande 30 högskolepoäng, men endast t ex 15 högskolepoäng är avklarade så måste en individuel bedömning göras. 

  Magister- och/eller masterexamen får inte innehålla kurser som ingått i den grundläggande examen, som t ex Kandidatexamen eller motsvarande yrkeseexamen om 180 högskolepoäng.

  Behörighetsgivande kurser som ligger under högskolenivå får inte ingå i examen (kallas ofta för basårskurser, X-kurser, preparandkurser eller liknande).

 • Kurser med samma innehåll får inte ingå i samma examen. Kurser med gemensamt innehåll och litteratur får inte ingå i samma examen, utan endast unika högskolepoäng får ingå, d v s alla kurser ska ha olika/unikt innehåll.

  För att du inte ska läsa samma kursinnehåll som du redan läst kan du ansöka om tillgodoräknande av högskolepoäng från en kurs till en annan kurs (poängen kan dock ändå bara räknas en gång i examen). För ansökan om tillgodoräknanden och ytterligare information om detta, se: Tillgodoräknande

 • Nej, inga kursmoment anges i examensbeviset. Om du önskar ett dokument som visar betygen för samtliga moment, både i avslutade och icke avslutade kurser, kan du själv skriva ut ett resultatintyg via ditt Ladok (inloggning krävs). 

 • Till varje examen hör en examensbeskrivning i vilken det anges hur många högskolepoäng som krävs. Alla examina är s k exaktexamina, vilket innebär att ingen examen, undantaget Licentitatexamen, får innehålla fler högskolepoäng än vad som krävs.

  För kurser som inte får ingå i examensbevis kan kursbevis beställas via Ladok@miun.se.

 • Kurser från andra lärosäten inom Sverige

  Alla avklarade kurser från svenska lärosäten kan ingå i examen. Dessa syns automatiskt när du ansöker om examen i Ladok.

  Kurser från andra lärosäten inom Norden

  Om du har avslutade kurser från annat lärosäte inom Norden, som ska ingå i din examen vid Mittuniversitetet, ska vidimerade kopior av kursbevis eller liknande bifogas examensansökan. Examenshandläggarna bedömer sedan om kursen/kurserna kan ingå i sökt examen.

  Kurser från andra lärosäten utanför Norden

  Kontakta Examensfunktionen för mer information.

  Ibland måste dock beslut om tillgodoräknande fattas innan en kurs kan tas med i examen. Ytterligare information om detta finner du på vår sida om tillgodoräknanden.

 • Det är viktigt att skilja på examensbenämning och t ex yrkestitel. Det finns t ex ingen examensbenämning som heter Lantmätare, utan benämningen lyder Högskoleingenjörsexamen med inriktning byggnadsteknik. En titel har i arbetslivet ofta kommit till genom att en praxis utvecklats utifrån krav på akademiska kunskaper.

  T ex är titeln civilekonom inte lagskyddad i Sverige, vilket innebär att i princip vem som helst får utge sig för att vara civilekonom. Under de senaste 60 åren har dock en praxis utvecklats beträffande innehållet i den akademiska examen som måste avläggas för att man ska kunna kalla sig civilekonom.

  Yrkestiteln sjuksköterska är däremot skyddad och får användas endast av legitimerad sjuksköterska. Vidare gäller att endast den som har legitimation som sjuksköterska är behörig att anställas som sjuksköterska inom en kommuns eller ett landstings hälso- och sjukvård. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen, som har mer information om detta på sin hemsida.

  Socialstyrelsen

 • Om examensansökan är komplett när den inkommer till Examensfunktionen så är det vår ambition att ingen ska behöva vänta längre än en månad på sitt bevis. Oftast går det fortare än så att utfärda beviset, men vid terminssluten och semestertider kan en månads handläggningstid eller mer behövas.

 • Så snart du fått ditt examensbevis ombeds du att noggrant läsa igenom beviset och vid felaktigheter eller oklarheter direkt kontakta den examenshandläggare som skrivit under beviset.

 • Examensbevisen är fr o m 1 december 2000 tvåspråkiga, d v s all text anges både på svenska och engelska. För dem som önskar ett bevis på enbart engelska eller annat språk hänvisar vi till auktoriserad översättare, som du kan finna genom bl a Kammarkollegiets webbplats:

  Sök översättare

 • Om du inte kan finna ditt examensbevis kan vi hjälpa dig med en vidimerad kopia av ditt examensbevis om den är utfärdad före 2024-04-17. Ring eller maila Examensfunktionen för beställning. Om antalet sidor i kopian överstiger 9 sidor tas en avgift ut i enlighet med avgiftsförordningen. Om examen är utfärdad efter 2024-04-17 kan du själv göra en ny utskrift via Ladok.

 • Du kan inte fylla på med enstaka kurser i ett redan utfärdat bevis, då beviset lätt skulle kunna se ut som en förfalskning. Det du kan göra är att läsa kurser så att du uppfyller fordringarna för en ny examensbenämning alternativt söka kursbevis över de kurser som inte ingår i examen. Kursbevis för slutförda kurser kan beställas via respektive institution och ansvarig fakultetsadministratör. 

 • Ett examensbevis är gratis. Se även FAQ om borttappat bevis.

 • Examensbeviset innehåller ett Diploma Supplement som är på engelska. Det beskriver innehåll, omfattning och nivå för den utbildning som ägaren av examensbeviset har slutfört.
  Diploma Supplement beskriver också utbildningens/examens plats i det svenska utbildningssystemet och är tänkt att underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier inom hela Europa och även andra delar av världen. 

 • Utskrift av nytt examensbevis vid byte av innehavarens namn, födelsetid eller personnummer tillåts om särskilda skäl föreligger, som exempelvis ändrad juridisk könstillhörighet. Beslut om särskilda skäl för utfärdande av nytt examensbevis fattas av handläggare på Examensfunktionen. För mer information kontakta examen@miun.se.

Kontakt

Examensenheten

Sidan uppdaterades 2023-01-02