Här kan du anmäla dig till tentamen och se de regler som gäller för tentamen.

Anmälan till tentamen

För att du skall kunna anmäla dig till tentamen krävs:

  • Att du är registrerad på kursen
  • Att institutionen har uppdaterat provet för anmälan


Om önskat alternativ inte visas, vänd dig till institutionen för ytterligare information. Observera att efteranmälningar tas ej emot! Tänk på att komma i god tid till tentamen! 

Du kan också avanmäla dig om du ångrar dig. Avanmälan kan dock endast göras inom den tillåtna anmälningstiden för tentamen.

 

Gör tentamensanmälan i Ladok


Salstentamen

Vid Mittuniversitetet har vi coronaanpassad utbildning. Endast de salstentamina som prioriterats av prefekt får ges på campus enligt rektorsbeslut MIUN 2020/1030 
Om det schemaläggs för många prioriterade salstentamina på samma datum, kan det hända att byte av dag måste göras då vi måste följa de rekommendationer som finns samt kunna tillhandahålla lokaler och tentamensvakter till önskat antal MIUN 2020/1639

Tentamensregler

Tentamensregler för salstentamen vid Mittuniversitetet (dnr: MIUN 2019-1189)

Anvisningar:

Tentamensservice för externa studenter

Mittuniversitetets enhet för tentamenssamordning tillhandahåller möjligheten för studenter från andra lärosäten att skriva salstentamen vid Mittuniversitetet. Detta kan dock endast erbjudas i anslutning till när lärosätets egna tentamen ges i fråga om dag och tid. Vill du veta mer eller boka en skrivplats vänligen hör av dig till Mittuniversitetets tentamenssamordning.

Regler för salstentamen på annan ort

Det är speciella regler för salstentamen på annan ort. För mer information läs "Salstentamen på annan ort". För frågor kan du kontakta Ansvarig för salstentamen på annan ort.

Tentamen på äldre kurser

Önskar du att tentera på kurs som inte längre ges måste du vända dig till institutionen för ytterligare information.

Regler för examination

Här finner du regler för examination som till exempel inom vilken tid bör du få sina tentaresultat och hur lång tid det minst ska vara till omtentamen samt samt kriterier för examinator.

Förnyad examination

Datum för ny examination ska meddelas senast vid ordinarie examinationstillfälle. Tiden mellan meddelandet av resultatet av examinationen och ny examination måste vara minst två (2) kalenderveckor.

Rättningstid och meddelande av resultat

Rättningstiden för examination vid Mittuniversitetet är högst 15 arbetsdagar. Rättningstid räknas från dagen efter examinationstillfället tills den dag resultatet redovisas.

Digital tentamensutlämning

Tentamensutlämning av skrivna och rättade tentamen sker digitalt via ditt studentkonto. Du hittar din skrivna och rättade tentamen via Studentwebben under "Studenttjänster" och "Mina tentaresultat". Det kan dröja upp till 18 arbetsdagar innan den skannade versionen av din tentamen finns tillgängligt på ditt konto. Om din tentamen inte finns tillgänglig efter 18 arbetsdagar eller om du efter kontroll saknar sidor i din digitala tentaversion alternativt att versionen är oläslig vänligen kontakta Tentaskanningen.

Tentamensanslag

Fusk

Som fusk bedöms varje försök att med otillåtna medel, mobiltelefon, anteckningar, kommunikation mellan tentander, handdatorer etc. besvara tentamensuppgifterna. För hemuppgift bedöms varje form av direkt avskrift av annan text som ej markerats som citat som fusk. Det samma gäller om studenter lämnar in likalydande uppgifter. Misstanke om fusk rapporteras till rektor för vidare avgörande om disciplinära åtgärder ska vidtagas (varning/avstängning i högst sex månader).

Tentamenssamordnare

OBS! Information om tentamensrutiner, tentamensdatum, samt tider och salar som fastställts, hittar du här på sidan om tentamen. Per telefon: Vänd dig i första hand till de personer som anges nedan, men alla tentamenssamordnare kan informera om tentor på samtliga campusorter.

Kontakt

Sundsvall

E-post: tentasvl@miun.se
Sara Jonsson 010-142 86 64
Liselott Engelbrekts 010-142 81 19

Östersund

E-post: tentaosd@miun.se
Annika Nilsson 010-142 86 68
Eva Wassdahl (Backup) 010-142 82 71

Salstentamen på annan ort

E-post: tentadst@miun.se
Mariana Strand 010-142 84 71

Läs mer