Skulle du vilja prova på att jobba utomlands? Vill du skaffa dig arbetslivserfarenhet som är relevant för din utbildning? Då är Erasmus+ praktik kanske något för dig.

Dator

OBS! För närvarande kan vi inte godkänna Erasmus praktikansökningar som börjar inom den närmaste tiden.

Vad är Erasmus+ praktik?

Erasmus+ praktik är en möjlighet att få arbetslivserfarenhet utomlands. Du kan genom Erasmus+ praktisera på ett företag eller organisation i något av länderna som ingår i Erasmus+. Precis som för studier gäller att praktiken ska ha relevans för deras utbildning. Studenten ansvarar själv för att hitta en praktikplats som sedan måste godkännas av institutionen där hen studerar. Studenten får ett stipendium för att praktisera en period på 2 till 12 månader. För att uppfylla kravet för stipendium måste praktikperioden vara minst 60 dagar. Studenten kan också söka Erasmus+ praktikstipendium om hen planerar att göra sitt examensarbete på ett företag i ett annat europeiskt land.

Vad krävs för att söka?

För att vara behörig att söka Erasmus praktikstipendium måste du vara registrerad för heltidsstudier samt ha för avsikt att ta examen vid Mittuniversitetet. (Studenter kan ej göra praktik under pågående studieuppehåll.) Det är även möjligt att söka stipendiet för en praktikperiod efter avslutade studier, men ansökan måste skickas in under sista terminen på programmet. Praktikplatsen ska alltid godkännas av studentens institution (exempelvis av programansvarig). Praktiken ska motsvara heltidsarbete under en sammanhängande period från två hela månader upptill 12 månader. Om du tidigare har gjort Erasmuspraktik- eller studier under samma utbildningsnivå får inte den sammanlagda tiden blir mer än 12 månader (360 dagar)

Tre sätt att göra utlandspraktik inom Erasmus+

1. Inom ramen för en praktikkurs/examensarbete vid Mittuniversitetet: Du är registrerad vid Mittuniversitetet och examineras här men bedriver datainsamling/praktik vid ett universitet, organisation eller företag i Europa.

2. Som en frivillig praktik utanför ditt ordinarie studieprogram vid Mittuniversitetet: Detta alternativ är icke-poänggivande praktik och institutionen behöver godkänna praktiken och bekräfta dess akademiska koppling. Studenten ber sedan examensenheten att lägga in praktiken som en not i Diploma Supplement när hen tar ut examen.

3. Recent Graduate: Du har även möjlighet att göra Erasmuspraktik efter det att du har tagit examen. Viktigt att veta i detta fall är att du måste ansöka om Erasmuspraktiken medan du fortfarande är inskriven som heltidsstudent vid Mittuniversitetet. Sedan kan du utföra själva praktikperioden upp till 12 månader efter det att examen har utfärdats:
Exempel: Studenten tar examen 7 juni 2020 (datum på examensbevis) -->ansöker om Erasmuspraktik före detta datum -->genomför och avslutar praktikperioden före 7 juni 2021.

Länder godkända för praktik inom Erasmus+

EU-länderna (ej Sverige) samt Island, Lichtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.
Länderna och territorierna på Europeiska unionens lista över Overseas countries and terratories. 

Gällande Erasmusmobilitet till Storbritannien: Den 31 januari lämnade Storbritannien EU med ett avtal som innebär att Storbritannien deltar i Erasmus+ programmet under hela 2020. Det innebär att studenter som har beviljats en utbytesplats i Storbritannien under 2020 kan beviljas Erasmuspraktikstipendium.

Hitta praktikplats

Det är upp till dig som student att hitta din egen praktikplats. Det måste du göra innan du kan ansöka om stipendiet. Institutionerna har ofta breda kontaktnät via forskningssamarbeten, nätverk och utbytesavtal. Du kan förstås också själv ta kontakt med ett företag eller en organisation som du är intresserad av. Stora företag och organisationer utlyser ofta ”Internships/Traineeships/Student Projects” på sina webbplatser och det finns flera sökdatabaser som du kan använda dig av. 

Här finns en lista på olika företag och organisationer som brukar utlysa praktikplatser.

Vilka organisationer/företag är giltiga?

I princip de flesta. Stora som små företag (ska finnas registrerat som företag) och organisationer. Även ambassader och lärosäten går bra. Vid praktik på ett lärosäte ska det tydligt framgå att det är arbetsuppgifter som studenten ska utföra och att det inte rör sig om studier.
Ej godkända organisationer? EU-institutioner och andra EU-organ, samt organisationer som hanterar EU program. Mer information om praktikplatser som inte är giltiga finns på Europa.eu.

Finansiering

Erasmus+ stipendiet är inte heltäckande, utan ska ses som ett bidrag till de omkostnader som uppkommer i samband med praktikperioden (exempelvis resa och boende). Beloppet beräknas på vilket land studenten åker till och antalet dagar studenten är på praktikplatsen, därför är det viktigt att start- och slutdatum anges i ansökan. Du får inte ha något annat stipendium finansierat av EU under samma tidsperiod.

Grupp 1 (2019-2021): €655/månad (30 dagar) Programländer med högre levnadskostnader Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien

Grupp 2 (2019-2021): €595/månad (30 dagar) Programländer med lägre levnadskostnader Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.

CSN-medel
Om praktiken ingår i studentens utbildning som poänggivande kurs så kan studenten behålla CSN-medel under utlandspraktiken.

Försäkring under praktikperioden

Du är försäkrad av Mittuniversitet under hela praktikperioden (samt 14 dagar och efter) genom kammarkollegiets försäkring Student UT. Försäkringen gäller endast i det land som praktiken äger rum i, så ska man resa bör man komplettera med en egen försäkring. Läs mer om Student UT försäkringsvillkor här.

Ansökan

Ansökningar tas emot löpande och ansökningar beviljas så länge det finns medel kvar. Ansökan om stipendium för Erasmus+ praktik görs när du ordnat en godkänd praktikplats och innan praktiken påbörjats. Stipendium kan inte beviljas i efterhand. Studenten skickar in komplett ansökan i god tid innan, helst 4 veckor innan praktiken ska genomföras.

Du ansöker genom att fylla i nedanstående dokument, skanna och skicka till Lilja Persson, International Relations Office, via epost och namnge mejlet ”Ansökan Erasmus+ stipendium för traineeship"

 • Online Learning Agreement for Traineeships (OLA). Detta är själva kontraktet mellan studenten, praktikplatsen och Mittuniversitetet som du loggar in i och fyller i online och det signeras sedan elektroniskt av av dig,  praktik/ programansvarig och kontaktpersonen på praktikplatsen. Notera att om du ansöker om praktik inom ramen för ett examensarbete/uppsats, då ska signatur rörande ”Responsible person at the Sending Institution”  vara din uppsatshandledare vid Mittuniversitetet.  Du fyller i punkt 1 under Table B i ditt Learning Agreement. Efter signering kan dokumentet sparas som pdf.
 • Grant Agreement för ansökan om Erasmus+ praktikstipendium- Detta dokument fylls i av dig, skrivs ut, och undertecknas av dig samt kurs/programansvarig.

 • Registreringsintyg från Ladok (via studentwebben kan du hämta ditt registreringsintyg, som visar att du är heltidsstudent vid ansökningstillfället).

När stipendiet är beviljat:

Före praktik:

 • Erasmus+ Online Language Support (OLS): Genomföra ett språktest i språket som huvudsakligen används under praktiken. Testet ska genomföras före och efter praktikperioden. Länk till testet skickas när Erasmus+ stipendiet beviljats.

 • Erasmus Student Charter, en del av kontraktet som beskriver vad en Erasmusstudent kan förvänta sig av både hemlärosäte och värdorganisation, vad som förväntas av  praktikanten och även var man vänder sig med eventuella klagomål.

Under praktik:

Om något inträffar under praktiken som gör att praktikperioden eller inriktningen ändras ska du meddela IRO genom att skicka in ”Changes during Mobility” och uppdatera ditt befintliga Learning Agreement for Traineeship. Mejlas till Lilja Persson.

Om en akutsituation uppstår under din praktikperiod kontakta Falck Global Assistance i första hand!

Efter praktik:

 • After the Mobility Traineeship Certificate: Sista delen av Learning Agreement for Traineeships ska fyllas i av värdorganisationen i nära anslutning till praktikperiodens slut. Skannas till Lilja Persson, International Relations Office.

 • Erasmus Participant Survey:  Enkäten ska fyllas i och kommer att skickas till din e-post efter praktikperioden.

 • Erasmus+ Online Language Support (OLS): Gör ditt andra språktest. Testet skickas till din e-post i slutet av praktiken.

Stöd för utresande studenter med funktionsvariationer

I de fall du som student behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under din tid utomlands finns möjligheten att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som lärosätet eller den enskilde studenten får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis:

 • transporter
 • undervisningsmaterial
 • boende
 • assistent/medföljare
 • medicinsk uppföljning, fysioterapi
 • läkarundersökning i värdlandet

Du ansöker om bidraget med hjälp av International Relations Office. Observera att bidraget gäller för studenter med varaktig funktionsvariation eller sjukdom.

Tilläggsbidrag för studenter med medföljande barn

För att underlätta för studenter som har barn kan du som har barn med under ditt utbyte eller din praktik få ett tilläggsbidrag om 200 euro per månad utöver det vanliga stipendiebeloppet.
Du ansöker om bidraget med hjälp av International Relations Office.

Berätta om praktiken!

Hjälp oss att sprida information om praktikmöjligheter genom att berätta lite om din praktiktid! Hör gärna av dig till International Relations Office om du vill dela med dig av din upplevelse.