Minor Field Studies (MFS) är ett stipendium från SIDA, som ger studenter möjlighet att göra sitt examensarbete eller skriva sin C/D-uppsats i ett låg- eller medelinkomstland.

Den 22 oktober kl. 12:15-12:45 hålls ett informationspass om MFS via zoom. Mer information finns här.

Minor Field Studies (MFS) finansieras av Sveriges biståndsmyndighet, SIDA och är ett stipendium på 27 000 SEK som ger studerande på universitet och högskolor möjlighet att samla material till sitt examensarbete i ett låg- eller medelinkomstland.

Mittuniversitetet kommer under hösten 2021 att dela ut MFS-stipendier till kvalificerade ansökare som vill göra sin fältstudie under den senare delen av vårterminen 2022. Sista ansökningsdag är 21 november 2021. Ansökan sker online via en länk som du finner längre ned på denna sida. Antalet stipendier som delas ut beror på storleken på de medel som Mittuniversitetet tilldelas av UHR. 

Du som är intresserad av att göra en MFS bör i så god tid som möjligt börja förbereda dig genom att fundera över lämpligt värdland, kontaktperson och problemformulering för ditt examensarbete. Ta reda på vilken lärare som håller i examensarbetet på ditt program/kurs och prata med honom eller henne om upplägget av ditt projekt. MFS-handläggaren vid International Relations Office bistår med information kring det som rör det praktiska kring din ansökan.

Globala målen och Agenda 2030

Din ansökan ska knyta an till de globala målen för hållbar utveckling så som de är formulerade i Agenda 2030. De globala målen antogs av FN:s generalförsamling 2015 och syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten med dess naturresurser.
De globala målen och Agenda 2030 på Regeringskansliets webb

Vem kan söka?

Behöriga är studenter som:

 • vid ansökningstillfället är registrerade vid Mittuniversitetet.
 • ämnar skriva examensarbete vid Mittuniversitetet.
 • kommer att genomföra sitt examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå under VT2022.
 • inte har påbörjat utbildning på forskarnivå och inte har blivit beviljade MFS-stipendium tidigare. Observera också att stipendiet inte kan kombineras med andra stipendier från Universitets-och högskolerådet eller från Sida som sökts för samma fältstudieperiod.
 • är svenska medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Studenter från andra nordiska länder ska ha varit fast boende i Sverige i minst ett år. EU-medborgares permanenta uppehållstillstånd (PUR) berättigar inte till stipendiemedel.
 • har goda kunskaper i svenska och engelska.

Alla som beviljas stipendiet deltar i en obligatorisk förberedelsekurs online.

Säkerhet och val av värdland

Nedan finner du en lista över länder som är godkända för MFS. Säkerhetsläget i de listade länderna förändras hela tiden och det är därför viktigt att du så tidigt som möjligt bildar dig en uppfattning om säkerheten i det land du vill resa till.

På Utrikesdepartementets (UD:s) webb finns en lista över länder som man i dagsläget avråder från resor till. Om UD avråder från alla resor, nödvändiga eller icke nödvändiga resor till ett helt land får fältstudier ej genomföras. Om UD avråder från icke nödvändiga resor till en annan del av landet än där du planlägger din MFS, kan även detta vara ett skäl till att ej godkänna ett land för en MFS-studie. Detta beslut tas av bedömningsgruppen i samband med att din ansökan evalueras. Om du blivit beviljad ett stipendium och en avrådan utfärdas till hela landet eller till den del av landet där du planerar att göra din MFS innan din avresa får du inte påbörja din resa. Stipendiet ska dessutom betalas tillbaka.  Om en avrådan utfärdas medan du befinner dig i MFS-landet måste du lämna landet och resa tillbaka till Sverige inom 30 dagar. 

Sista ansökningsdag är den 21 november 2021 för att åka på MFS under senare delen av VT2022. 

Sådan söker du

En komplett ansökan ska innehålla nedanstående delar.

Projektbeskrivning 

Ditt projekt ska anknyta till de globala målen för hållbar utveckling och innehålla följande delar. Den fråga eller det problem som undersöks i examensarbetet ska ha relevans för vistelselandet.

 1. Titel
 2. Bakgrund där du motiverar ditt val av land
 3. Syfte och frågeställningar
 4. Metod
 5. Tidsplan för fältstudien (minst åtta sammanhängande veckor) samt en beskrivning hur studien ska genomföras
 6. Förslag på alternativt upplägg om den ursprungliga planen inte håller.

Dessa dokument ska skrivas på engelska. 

Intyg från handledare

Tala med kurs/programansvarig på Mittuniversitetet så att du tilldelas en handledare som kan stötta dig i arbetet med projektbeskrivningen. Handledaren bedömer den akademiska kvaliteten i projektbeskrivningen. För MFS-projekt är det särskilt viktigt att även se till genomförbarheten. Det kan handla om såväl upplägg av materialinsamling och intervjuer som din personliga kapacitet att genomföra en fältstudie i det aktuella landet. Under fältarbetet ska uppsatshandledaren stå i kontakt med dig för att eventuellt hjälpa med teoretiska eller metodologiska problem. Efter hemkomsten ska du ha samma handledarhjälp som övriga uppsatsstudenter. Du informerar själv din handledare om de särskilda förväntningar som handledning av ett MFS-projekt medför. Handledaren fyller i och skriver under dokumentet Intyg om handledning av MFS-projekt som du sedan laddar upp i din on-lineansökan.
Intyg om handledning av MFS-projekt

Intyg från kontaktperson i värdlandet

Förutom handledare vid Mittuniversitetet behöver du en kontaktperson i värdlandet. Kontaktpersonen ska kunna bistå med praktiska arrangemang i värdlandet, exempelvis tips på boende och kontakter med resurspersoner. Kontaktpersonen kan även vara vägledande ifråga om säkerheten i landet. I vissa länder krävs forskningstillstånd för en studie som MFS. I dessa fall kan handledaren i fält även vara till hjälp. Observera att kontakpersonen inte får någon ersättning från Mittuniversitet för sitt arbete. Det är därför viktigt att du ersätter kontaktpersonen för eventuella utlägg så som till exempel lokala resor, ersättning för material etc. Kontaktpersonen fyller i och skriver under "Agreement on field study guidance" som du sedan laddar upp i din ansökan.
Agreement on field study guidance

Budget

Stipendiesumman är 27000 kronor. Stipendiet ska inte ses som heltäckande utan brukar normalt kompletteras med studielån. Till ansökan bifogas en budget som ska innehålla följande delar:

 1. Resa till och från landet där studien ska genomföras (billigast möjliga färdsätt)
 2. Del av levnadsomkostnader (50 procent av utlandstraktamentet). På Skatteverkets hemsida finns tabeller över utlandstraktamenten att utgå ifrån. Se utlandstraktamenten för 2021
 3. Eventuella nödvändiga resor inom landet eller regionen
 4. Vaccinationer
 5. Eventuella kostnader för tolkning och utrustning
 6. Visumkostnader
 7. Eventuella kostnader för kompletterande försäkring
 8. Eventuella kostander för forskningstillstånd

Passkopia/PUT

Eftersom ett av bidragskriterierna är svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd, alternativt nordiskt medborgarskap (med folkbokföring i Sverige sen minst ett år tillbaka) behöver ansökan kompletteras med dokument som styrker att du tillhör en av dessa kategorier (pass eller motsvarande).

Dokumentation i relation till Covid-19 pandemin

Ett dokument där du redogör för de rådande inresekrav som finns i MFS-landet i relation till Covid-19 pandemin samt hur du uppfyller, eller kommer att uppfylla, dessa krav. T.ex om landet kräver karantän efter inresa hur kommer du att arrangera detta. 

Ansök här

Sista ansökningsdag är den 21 november 2021 för utresa senare delen av VT2022. Ansökningsportalen öppnar inom kort, men du kan redan nu förbereda de dokument som krävs (se ovan).  

Övrig information

Du är försäkrad via Kammarkollegiets försäkring Student UT under din fältstudieperiod men bör själv undersöka om du behöver kompletterande försäkring.
Försäkringsvillkor Student UT

Besked om beviljade ansökningar lämnas 4-6 veckor från ansökningstillfället.
Läs mer om urval och beslut

MFS-handläggaren vid Mittuniversitetets International Relations Office hanterar alla frågor kring stipendiet och kommer att hålla kontakt med dig före, under och efter fältstudieperioden. Till MFS-handläggaren skickar du din reseberättelse och kopior av resehandlingar efter avslutad fältstudieperiod. MFS-handläggaren håller också uppföljningssamtal med alla stipendiater vid hemkomsten.
Läs mer om Mittuniversitets regler för MFS-stipendiet

Frågor besvaras av

Maria Runering

Internationell Handläggare|International Officer

010-1427837