Till all högskoleutbildning krävs att du har vissa förkunskaper. Detta kallas behörighet. Grundläggande behörighet krävs till alla utbildningar. Dessutom finns det ofta krav på särskild behörighet som kan skilja sig beroende av vilken utbildning det gäller.

äo_humaniora.jpg

Behörighetskraven hittar du i kurs- eller programbeskrivningen för respektive utbildning. Att du uppfyller förkunskapskraven innebär inte per automatik att du blir antagen. Om det finns fler behöriga sökande än antalet platser till utbildningen måste ett urval göras, läs mer om urval.

Grundläggande och särskild behörighet till utbildning på grundnivå

För att uppfylla grundläggande behörighet på grundnivå krävs vanligtvis att du har en svensk eller utländsk gymnasieutbildning, en kommunal vuxenutbildning (komvux) eller en folkhögskoleutbildning. Hur du uppfyller kravet på grundläggande behörighet varierar beroende på skolform samt när du avslutat din utbildning. Du kan till exempel, förutom en avslutad utbildning, behöva godkända betyg i vissa ämnen eller godkänt betyg i visst många gymnasiepoäng. På antagning.se finns utförlig information om vilka krav som gäller för dig. Under fliken "Så funkar det" väljer du det alternativ som passar dig under menyn "Det här gäller dig som gått..."

De särskilda behörighetskraven för program och kurser på grundnivå kan vara krav på kurser från gymnasieskolan/komvux, krav på arbetslivserfarenhet, arbetsprover eller högskolekurser. De särskilda behörighetskraven som vänder sig till högskolenybörjare uttrycks i områdesbehörigheter. Varje områdesbehörighet innehåller krav på förkunskaper i form av vissa kurser från gymnasieskolan eller komvux, så kallade "behörighetskurser". Lägsta behörighetskrav är E/G/3 om ingenting annat uttrycks vid respektive utbildning. En förteckning över områdesbehörigheter och översättningsnyckel för äldre gymnasieformer hittar du under "Relaterade länkar".

Gemensam tillämpning för grundläggande behörighet enligt SUHF:s rekommendationer.

Om du uppfyller lägst betyget G/E i följande kurser och har 3 års arbetslivserfarenhet, då anses du uppfylla kraven för grundläggande behörighet för grundnivå.

Du behöver:

  • Svenska/Svenska som andra språk A+B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2, och 3
  • Engelska A eller Engelska 5 och 6
  • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c
  • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2
  • Tre års arbetslivserfarenhet (på lägst halvtid) efter 19 års ålder

Tänk på att om du uppfyller grundläggande behörighet enligt ovan så får du inget meritvärde att konkurrera med i urvalet. För att du skall kunna konkurrera om platser till utbildningar där urvalet baseras på betyg och högskoleprovsurval rekommenderar vi dig att göra högskoleprovet. Läs mer om högskoleprovet.

För dig som går åk 3 i gymnasiet

Om din gymnasieskola skriftligen intygar att du kommer att uppfylla kraven på grundläggande behörighet kan du söka sommarkurser.

Grundläggande och särskild behörighet på avancerad nivå

För grundläggande behörighet till program på avancerad nivå krävs att du har examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande.  För behörighet till kurs på avancerad nivå krävs att du har genomgått utbildning på grundnivå men det krävs inte alltid en examen. Kraven kan vara uppnådda högskolepoäng (hp) inom visst ämne, huvudområde eller specifika kurser. Se respektive kurs för behörighetskrav.

Särskilda behörighetskrav för utbildningar på avancerad nivå uttrycks som krav på till exempel en eller flera högskolekurser, en särskild examen, yrkeslegitimation och ibland också viss yrkeserfarenhet. Krav på kurser från gymnasienivå kan också förekomma.

För dig som bedriver studier på en högskoleutbildning som leder till behörighet

Du som vid anmälan inte uppfyller behörigheten men har pågående studier på en högskoleutbildning som leder till behörighet och som förväntas vara klar i tid till utbildningsstart kan bli behörig med villkor. Villkoret innebär att du senast vid kursstart måste uppvisa att du uppfyller behörighetskravet. Detta kontrolleras av institutionen vid registreringen.

Om du inser att du inte kommer att hinna uppfylla den särskilda behörigheten till en utbildning bör du stryka den i din anmälan före urval. Det gör du själv på antagning.se, senast i slutet av juni inför en hösttermin och i slutet av november inför en vårtermin.

Tänk på att om du blir antagen med villkor så stryks eventuellt lägre prioriterade utbildningar i enlighet med de regler för strykning som anges på antagning.se.

Reell kompetens/undantag

Om du inte uppfyller hela eller delar av den formella behörigheten kan du begära prövning av din reella kompetens, det vill säga prövning av dina kunskaper och erfarenheter som du har skaffat dig både i och  utanför det formella utbildningssystemet. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv, längre utlandsvistelse, annan utbildning osv. Syftet med en bedömning av din reella kompetens är att bedöma om din samlade kompetens ger dig möjlighet att klara av den utbildning du söker. På detta sätt kan du genom ett särskilt beslut bli behörig till utbildningen. Läs mer om hur du begär en sådan prövning.

Behörighetsgivande utbildning - basår

Vill du gå en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning vid Mittuniversitetet? Har du inte betyg i de kurser i matematik eller naturvetenskap som krävs för utbildningen? Då kan du söka till Mittuniversitetets basår.

Basåret har två spår och innehåller kurser i matematik, fysik, kemi och biologi. Det ena spåret ger kunskaper motsvarande Bi 1, Ke 1, Ma 4 och Fy 2. Det andra ger kunskaper motsvarande Bi 2, Ke 2, Ma 3c och Fy 1, se förteckning över basårskurserna som vi erbjuder på Mittuniversitetet samt vilken behörighet dessa ger enligt Gy11. Mer information om basåret hittar du på www.miun.se/basar. Du kan även kontakta oss på basaret@miun.se.

Har du frågor om antagning?

Kontakta antagningen