Datateknik GR (B), Programmering i TypeScript, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Datateknik GR (B), Programmering i TypeScript, 7,5 hp
Computer Engineering BA (B), Programming in TypeScript, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT208G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Ansvarig institution: Data- och elektroteknik
 • Fastställd: 2022-12-20
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Kursen lär ut grundläggande begrepp inom programmering av TypeScript, såsom typer, klasser, metoder och moduler.
Dessutom introduceras även grundläggande objektorienterad programmering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva och skapa JavaScript-kod baserad på senare versioner av JavaScript/Ecmascript
- beskriva och skapa TypeScript-kod
- transpilera TypeScript-kod till ECMAScript för att köras i Node.Js eller i webbläsare

Innehåll

Kursen behandlar följande delar:
- utvärdering av senare versioner av JavaScript/ECMAScript
- utveckling med TypeScript
- transpilering
- objektorienterad programmering
- typer, klasser och metoder

Behörighet

Datateknik GR (A), 15 hp inkluderande en kurs i programmering i JavaScript.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, övningar, projekt, laborationer och seminarier. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av den kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska.

Examination

L101: Laboration 1, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L201: Laboration 2, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L301: Laboration 3, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L401: Laboration 4, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T101: Tentamen, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Kompendier som tillhandahålls i elektronisk form av institutionen samt Internet-baserad dokumentation.

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23