Informatik GR (A), Projektledning, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Informatik GR (A), Projektledning, 7,5 hp
Informatics BA (A), Project Management, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IK060G
 • Ämne huvudområde: Informatik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2007-06-15
 • Senast ändrad: 2022-10-14
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Kursen vänder sig till personer med intresse för projektledning med fokus på
systemutvecklingsprojekt. Syftet med kursen är att ge grundkunskap om
projektarbete och ledning av projekt. Kursen fokuseras slutligen mot praktiska
studier av reella projekt och tillämpningar av projektmetodik. Efter avslutad kurs
skall studenten ha förståelse för projektarbetets komplexitet samt praktiskt kunna
tillämpa god projektmetodik.

Lärandemål

Ha förståelse för projektarbetets speciella karaktär med avseende på mål,
bemanning och begränsande ramar gällande tid och resurser.
Ha insikt i och förståelse för olika faser av arbete i, och ledning av, ett
systemutvecklingsprojekt.
Kunna uppskatta behovet av olika former av resurser samt fördela dessa inom
projektets ram.

Innehåll

- Egenskaper hos projekt
- Olika typer av projektstrukturer
- Styrningsfaser i projekt - mål - planläggning - genomförande och uppföljning
- Ansvarsfördelning och aktiviteter i projekt - roller, uppgifter och ansvar
- Grupprocesser under projektarbetet
- Information och kommunikation
- IT - verktyg i projekt
- Analys av reella systemutvecklingsprojekt samt metodik för dessa.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen kan genomföras enligt följande:

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

2101: Rapport, skriftlig, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

I110: Inlämningsuppgift 1, skriftlig, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I210: Inlämningsuppgifter, skriftliga och muntliga redovisningar, 3 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Kursmaterial från kursledning tillkommer
 • Kommentar: Artiklar som fördjupar diskussionen kring projekt- och projektledning i allmänhet och IT-projekt i synnerhet
 • Författare/red: Gustavsson, Tomas
 • Titel: Agil projektledning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sanoma utbildning
 • Författare/red: Tonnquist, Bo
 • Titel: Projektledning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sanoma Utbildning

Referenslitteratur

 • Författare/red: Tomas Jansson, Lennart Ljung
 • Titel: Individer, grupper och ledarskap i projekt
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-07-04