Informatik GR (A), Projektledning, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Informatik GR (A), Projektledning, 7,5 hp
Informatics BA (A), Project Management, 7,5 higher education credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IK060G
 • Ämne huvudområde: Informatik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: - - Ingen angiven
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
 • Fastställd: 2007-06-15
 • Senast ändrad: 2009-06-16
 • Giltig fr.o.m: 2009-09-01

Syfte

Kursen vänder sig till personer med intresse för projektledning med fokus på
systemutvecklingsprojekt. Syftet med kursen är att ge grundkunskap om
projektarbete och ledning av projekt. Kursen fokuseras slutligen mot praktiska
studier av reella projekt och tillämpningar av projektmetodik. Efter avslutad kurs
skall studenten ha förståelse för projektarbetets komplexitet samt praktiskt kunna
tillämpa god projektmetodik.

Lärandemål

Ha förståelse för projektarbetets speciella karaktär med avseende på mål,
bemanning och begränsande ramar gällande tid och resurser.
Ha insikt i och förståelse för olika faser av arbete i, och ledning av, ett
systemutvecklingsprojekt.
Kunna uppskatta behovet av olika former av resurser samt fördela dessa inom
projektets ram.

Innehåll

- Egenskaper hos projekt
- Olika typer av projektstrukturer
- Styrningsfaser i projekt - mål - planläggning - genomförande och uppföljning
- Ansvarsfördelning och aktiviteter i projekt - roller, uppgifter och ansvar
- Grupprocesser under projektarbetet
- Information och kommunikation
- IT - verktyg i projekt
- Analys av reella systemutvecklingsprojekt samt metodik för dessa.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är planerad för c:a 200 studietimmar.

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

4,5 hp
Obligatoriska uppgifter

3 hp
Tentamen

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Kursmaterial från kursledning tillkommer
 • Kommentar: Artiklar som fördjupar diskussionen kring projekt- och projektledning i allmänhet och IT-projekt i synnerhet
 • Författare/red: Gustavsson, Tomas
 • Titel: Agile: Konsten att slutföra projekt
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: TUK förlag
 • Författare/red: Tonnquist, Bo
 • Titel: Projektledning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Bonnier utbildning

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23