Pedagogik AV, Att leda i kris, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Pedagogik AV, Att leda i kris, 7,5 hp
Education MA, To Lead in Crisis, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE050U
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2024-02-23
 • Giltig fr.o.m: 2024-09-02

Syfte

Syftet med kursen är att deltagarna utvecklar kunskaper och förmågor för att kunna leda före, under och efter en kris. Det innebär att stärka rektorers kompetens avseende att planera, hantera och leda individ, grupp och organisation i kris samt att utvärdera densamma. Kursen omfattar även att kunna beskriva olika typer av kriser. Kursen syftar även till att fördjupa förmågan att analysera problem och utmaningar i relation till krishantering.

Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen förväntas deltagaren:

Kunskap och förståelse

 • Kunna definiera kris och beskriva olika typer av kriser.
 • Kunna beskriva och förstå krisens olika faser.
 • Ha kunskap om rektors uppdrag och ansvar i kris.
 • Få fördjupad kunskap om coping strategier och hantering av stress i samband med kris.


Färdighet och förmåga

 • Visa ökad förmåga att hantera och leda en pågående kris i förskola eller skola.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Identifiera och analysera hur rektor kan förbereda sig för en kris i förskola eller skola.
 • Kunna identifiera och analysera ledarskapsrelaterade problem och utmaningar för rektor i förhållande till kris
 • Analysera, utvärdera och dra lärdom av en kris samt hantera och leda dess konsekvenser inför kommande kriser.

Innehåll

Kursen omfattar tre olika huvudteman:
- Tema 1 fokuserar på olika typer av kriser och krisens faser
- Tema 2 fokuserar på att planera inför och leda olika krissituationer
- Tema 3 handlar om att utvärdera en krissituation och dra lärdomar av dessa

Kursen innehåller både teoretiska perspektiv på att leda i kris, praktiska övningar såsom att arbeta med olika case och spelscenarier i simulationslabb.

Behörighet

Utbildning för rektorer som tidigare genomgått Rektorsprogrammet eller annan statlig befattningsutbildning för rektorer.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar samt självstudier. Undervisningen genomförs vidare i olika kommunikationskanaler.

Examination

1100: Del 1, 3 hp
Betygsskala: Tvågradig skala

2302: Del 2, 4,5 hp
Betygsskala: Tvågradig skala

Deltagarna examineras genom individuella inlämningsuppgifter, seminarier och deltagande i praktisk övning.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

Tvågradig skala

Övrig information

Anmälan till utbildningen görs av skolhuvudman.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

Författare/red: Sahlin, S., Sjöstrand, M., Styf, M and Lund, S. 
Titel: Novice Principals Coping Strategies During the Covid-19 Pandemic in Sweden. 
Upplaga: 2023
Förlag:
Kommentar: Ingår i Educational Management Administration & Leadership.

Författare/red: Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Titel: Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
Upplaga: 2018
Förlag: Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Författare/red: Björn Ahlström, Ulf Leo, Lars Norqvist and Pär Poromaa Isling
Titel: School Leadership as (Un)usual. Insights From Principals in Sweden During a Pandemic
Upplaga: 2020
Förlag: International Studies in Educational Administration (Commonwealth Council for Educational Administration & Management (CCEAM))
Kommentar: 8 sidor

Författare/red: Camilla Martine Lien, Samaira Khan & Jarle Eid
Titel: School Principals’ Experiences and Learning from the Covid-19 Pandemic in Norway
Upplaga: 2022
Förlag: Scandinavian Journal of Educational Research
Kommentar: 16 sidor

Författare/red: Heide, Mats och Simonsson, Charlotte
Titel: Krisen inifrån
Upplaga: 2016
Förlag: Studentlitteratur AB
Kommentar: 192 s.

Författare/red: Hugelius, Karin och Tapani, Jan
Titel: Krishantering i praktiken
Upplaga: 2017
Förlag: Studentlitteratur AB
Kommentar: 234 s.

Författare/red: Kallenberg, K.
Titel: Moralisk stress och ledarskap
Upplaga: 2016
Förlag: Studentlitteratur AB
Kommentar: 160 sidor

Författare/red: Magnus Persson, Aida Alvinius, Frida Linehagen
Titel: Skolans värld möter samhällskriser
Upplaga: 2022
Förlag: Studentlitteratur AB
Kommentar: 147 sidor

Författare/red: Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Titel: Utvärdering av Trollhättans Stads hantering av attacken på Kronan 2015
Upplaga: 2015
Förlag: Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Kommentar: 70 sidorÖvrig litteratur samt vetenskapliga artiklar tillkommer utifrån valt utvecklingsområde.

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23