Pedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning II, för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Pedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning II, för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp
Education Ba (B),Teaching Practice Placement II for Teacher in Leisure Education, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE172G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Verksamhetsförlagd utbildning 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2017-12-05
 • Senast ändrad: 2023-11-02
 • Giltig fr.o.m: 2024-01-11

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att nära följa elevens lärande genom medvetna didaktiska och ämnesdidaktiska val.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- visa kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt visa kännedom om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning
- visa god kunskap och förståelse för sociala relationer och ledarskap
- visa förmåga att planera, leda, genomföra och utvärdera pedagogiska aktiviteter
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten
- visa förmåga till ett yrkesmässigt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare
- visa goda kunskaper och god förmåga att reflektera om den verksamhetsförlagda utbildningen med utgångspunkt i beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund
- visa utvecklad förmåga att tillämpa didaktik och metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området

Innehåll

I kursen behandlas och prövas utvecklade färdigheter kopplade till verksamhetsnära praktik.

Behörighet

Tidigare vfu-period måste vara godkänd innan registrering på kursen kan ske.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen genomförs inom fritidspedagogiskt område och infärgas av Grundläggande läs- och skrivutveckling, samt Grundläggande matematikinlärning.

Examination

2001: Bedömningsunderlag, VFU - Verksamhetsförlagd utbildning, 5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2002: Portfolio, Skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2003: Didaktiska seminarier x 2, Muntlig examination, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Studenten examineras skriftligt och muntligt samt genom fortlöpande bedömning under VFU i en autentisk yrkessituation av handledare som är utsedd av Mittuniversitetet. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen. Studenten prövas vid ett ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat har studenten rätt till ytterligare en VFU-period och ny prövning. Vid eventuellt underkännande vid denna period är studenten spärrad för vidare VFU-kurser. Ansökan om att bli prövad vid ett tredje tillfälle kan vid särskilda omständigheter
medges.
Studentens skriftliga examinationer kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Övriga föreskrifter av betydelse.
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter och förhållningssätt att elever och VFU-handledares förtroende riskerar att skadas. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell studieplan/handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Studenten har möjlighet att genomföra examinationsmomentet i den praktiska delen (VFU) två gånger, ett ordinarie examinationstillfälle samt ett omtentamenstillfälle.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

För förtida avbrott med avskiljande från vfu hänvisas till 4 kap § 6 i Högskolelagen samt Högskoleförordningen 10 kapitlet. I samband med detta skall en individuell handlingsplan upprättas gällande förutsättningar för återupptagande av studierna.

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på avdelningen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och programrådet. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Ersätter PE118G, PE150G, PE158G

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bie, K.
 • Titel: Reflektionshandboken för pedagoger.
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Gleerups
 • Författare/red: Frank, E; Herrlin K.
 • Titel: Fritidshem Språkutvecklande aktiviteter – en idébank.
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Natur & Kultur Läromedel
 • Författare/red: Grewell, C.
 • Titel: Fritidshemmets lokaler och materiella resurser i relation till verksamhetens kvalitet
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Norstedts Juridik AB
 • Kommentar: Ingår i: Betänkande av Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg: Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2020, s. 493-516
 • Författare/red: Holmberg, L.
 • Titel: Att bli fritidshemslärare
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: Kapitel 21
 • Författare/red: Lago, L. (red.)
 • Titel: Barn i fritidshem.
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Lindekvist, A.L.
 • Titel: Fritidshem Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer.
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr22
 • Upplaga: 2022
 • Förlag: Skolverket

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23