Pedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Pedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp
Education BA (B),Teaching Practice Placement III for Teacher in Leisure Education, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE173G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Verksamhetsförlagd utbildning 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2018-11-30
 • Senast ändrad: 2023-11-02
 • Giltig fr.o.m: 2024-01-10

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att nära följa elevens lärande genom medvetna didaktiska och ämnesdidaktiska val.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen
- visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling
- visa utvecklad förmåga att planera, leda, genomföra och utvärdera pedagogiska aktiviteter och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten
- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov
- ha insikten och förmåga att leda i sin ämnesundervisning och yrkesutövning i övrigt
- visa utvecklade kunskaper och utvecklad förmåga att reflektera om den verksamhetsförlagda utbildningen med utgångspunkt i beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund
- visa utvecklad förmåga att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och inom det eller de ämnen som utbildningen avser

Innehåll

I kursen behandlas och prövas utvecklade färdigheter kopplade till verksamhetsnära praktik.

Behörighet

Godkända studier från termin 1 30 hp samt ytterligare minst 30 hp från termin 2 och 3 varav 15 hp vfu.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen genomförs inom fritidspedagogiskt område och praktiskt estetiskt ämnesområde, bild eller idrott.

Examination

2001: Bedömningsunderlag, VFU - Verksamhetsförlagd utbildning, 5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2002: Portfolio, Skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2003: Didaktiska seminarier x 2, Muntlig examination, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Studenten examineras skriftligt och muntligt samt genom fortlöpande bedömning under vfu i en autentisk yrkessituation. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen. Studenten prövas vid ett ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat har studenten rätt till ytterligare en vfu-period och ny prövning. Vid eventuellt underkännande vid denna period är studenten spärrad för vidare vfu-kurser. Ansökan om att bli prövad vid ett tredje tillfälle kan vid särskilda omständigheter medges.

Om student har intyg från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Övriga föreskrifter av betydelse.
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter och förhållningssätt att elever och VFU-handledares förtroende riskerar att skadas. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell studieplan/handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Studenten har möjlighet att genomföra examinationsmomentet i den praktiska delen (VFU) två gånger, ett ordinarie examinationstillfälle samt ett omtentamenstillfälle.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Ersätter PE118G, PE150G, PE159G.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bie, K.
 • Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
 • Upplaga: 2014
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i Bild
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: Skolverket
 • Kommentar: ISBN: 978-91-7559-389-0
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i Idrott och hälsa
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: Skolverket
 • Kommentar: ISBN: 978-91-7559-375-3
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr22
 • Upplaga: 2022
 • Förlag: Skolverket
 • Författare/red: Ståhl, Maria & Nordmark, Tommy m.fl.
 • Titel: Idrottens ledarskap
 • Upplaga: 2018
 • Kommentar: SISU Idrottsböcker, 125 s
 • Författare/red: Säfström, Jimmy
 • Titel: Rörelseglädje
 • Kommentar: ISBN: 9789163746512
 • Författare/red: Åhall, M.
 • Titel: Lärarens guide till bild: Teori, praktik och bedömning.
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Natur och kultur
 • Författare/red: Åsén, G.
 • Titel: Bildundervisning och lärande genom bilder
 • Upplaga: (red.) (2017). (Första upplagan)
 • Förlag: Stockholm: Liber

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23