Pedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Pedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp
Education BA (C), Teaching Practice Placement IV, for Teacher in Leisure Education, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE175G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Verksamhetsförlagd utbildning 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2018-05-29
 • Senast ändrad: 2021-05-27
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten formulerar en egen underbyggd pedagogisk teori och även omsätter denna i praktisk handling samt motiverar och analyserar densamma. Studenten ska visa förmåga att på ett professionellt sätt hantera komplexa didaktiska frågor.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- visa utvecklad förmåga att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt
- visa utvecklad förmåga att självständigt planera, leda, genomföra och utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten
- visa fördjupade kunskaper och utvecklad förmåga att reflektera om den verksamhetsförlagda utbildningen med utgångspunkt i beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund
- visa fördjupad kunskap och utvecklad förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
- visa fördjupad kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen
- visa utvecklad förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen
- visa utvecklad förmåga att stimulera till lärande och utveckling genom att erbjuda barnen en meningsfull fritid
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare
- Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet

Innehåll

I kursen behandlas och prövas professionell utvecklade färdigheter kopplade till verksamhetsnära praktik

Behörighet

Föregående vfu perioder måste vara godkända innan registrering på kursen kan ske.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen genomförs inom fritidspedagogiskt område i samarbete mellan den utbildningsvetenskapliga kärnan och fritidspedagogiska perspektiv.

Examination

2101: Bedömningsunderlag, Praktisk examination, 5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2102: Portfolio, Skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2103: Fältstudie, Lek - Muntlig och skriftlig examination, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Studenten examineras skriftligt och muntligt samt genom fortlöpande bedömning under vfu i en autentisk yrkessituation. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen. Studenten prövas vid ett ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat har studenten rätt till ytterligare en vfu-period och ny prövning. Vid eventuellt underkännande vid denna period är studenten spärrad för vidare vfu-kurser. Ansökan om att bli prövad vid ett tredje tillfälle kan vid särskilda omständigheter medges.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för tregradig betygsskala
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de
krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga
lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller
betyget U (underkänt)

Begränsning av examination

Övriga föreskrifter av betydelse.
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter och förhållningssätt att elever och VFU-handledares förtroende riskerar att skadas. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell studieplan/handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Studenten har möjlighet att genomföra examinationsmomentet i den praktiska delen (VFU) två gånger, ett ordinarie examinationstillfälle samt ett omtentamenstillfälle.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Ersätter PE119G

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bie, K.
 • Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Gleerups
 • Författare/red: Hjalmarsson, H.
 • Titel: Empati - nyckeln till samarbete i professionella samtal
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Pihlgren, A. S. (red)
 • Titel: Rasten, möjligheternas mellanrum
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Pihlgren, Ann, S (red)
 • Titel: Fritidshemmets didaktik
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: ISBN 978-91-44-07708-6 250 s. Kapitel 6.
 • Författare/red: Sandberg, A (red)
 • Titel: Miljöer för lek, lärande och samspel
 • Upplaga: 2008
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (rev 2019)
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Stockholm: Skolverket

Vetenskapliga artiklar kan tillkomma

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23