Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp
Education Ba (A), Basic Learning Reading and writing, Primary Education, Extended School, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE214G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Undervisning 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-10-05
 • Senast ändrad: 2022-09-28
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-10

Syfte

Syftet är att studenten tillägnar sig grundläggande kunskaper i läs- och skrivutveckling inom det fritidspedagogiska arbetsområdet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:
- tillägna sig grundläggande kunskaper om barns läs- och skrivutveckling inom det fritidspedagogiska arbetsområdet
- förklara och tillämpa grundläggande skriftspråkliga begrepp
- ha kännedom om hur man kan stimulera och uppmuntra barns läs- och skrivutveckling
- ha kännedom om betydelsen av en god skriftspråksstimulerande miljö för barns läs- och skrivutveckling
- ha kännedom om samspelets och kommunikationens betydelse för barns språkutveckling
- tillägna sig kunskaper att arbeta med estetiska uttrycksformer samt digitala verktyg för att stimulera barns tal- och skriftspråkliga utveckling
- visa förmåga att redogöra för ett relevant didaktiskt förhållningssätt, som även gäller metodiken, avseende barns läs- och skrivutveckling
- visa kunskaper kring hur man arbetar med språkutveckling hos barn med ett annat modersmål än svenska
- visa förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och följa kunskapsutvecklingen inom ämnet för kursen
- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den fritidspedagogiska verksamheten
- ha insikten och förmågan att leda i sin ämnesundervisning och yrkesutövning i övrigt.

Innehåll

Barns utveckling och lärande
- Språklig medvetenhet
- Grundläggande skriftspråkliga begrepp
- Flerspråkighet
- Skriftspråksstimulerande miljöer
- Estetiska uttrycksformer
- Digitala verktyg
- Verksamhetsnära fältstudie
- Didaktiska förhållningssätt
Innehållet bygger på aktuell forskning och beprövad erfarenhet

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Huvudområde för kursen är Pedagogik. Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar är huvudform för kunskapsmålen, seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål.

Examination

2201: Språkstimulerande miljö och förhållningssätt. Muntlig gruppuppgift och skriftlig inlämning, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2202: Praktiskt didaktiskt ledarskap. Muntlig gruppuppgift och skriftlig inlämning, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2203: Fältstudie. Muntlig och skriftlig examination, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2204: Barns läs- och skrivutveckling, Tentamen, 4 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps- insikts och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt. Färdighetsmålen prövas via att den enskilde studenten prövas och bedöms via praktiska övningar.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen.
Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på avdelningen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och programrådet. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE110G.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Andersson, Birgit, Damber, Ulla, Hermansson, C & Jendis, Mareike
 • Titel: Fritidshemmet som språkande, läsande och skrivande arena
 • Upplaga: 2022
 • Förlag: Gleerups Utbildning
 • Kommentar: 135 s.
 • Författare/red: Cummins, J
 • Titel: Flerspråkiga elever: Effektiv undervisning I en utmanande tid
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Stockholm: Natur & Kultur.
 • Kommentar: Vissa kapitel.
 • Författare/red: Frank, E & Herrlin K
 • Titel: Fritidshem Språkutvecklande aktiviteter – en idébank.
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Natur & Kultur Läromedel
 • Författare/red: Pihlgren S, Ann
 • Titel: Språkdidaktik i fritidshemmet – språkundervisning medan livet levs
 • Upplaga: 2022
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Kommentar: 232 s.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23