Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:
Gå till kursen

Kursplan för:
Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp
Education BA (A), Physical Education and Health, 30 credits

Allmänna data om kursen

  • Kurskod: PE224G
  • Ämne huvudområde: Pedagogik
  • Nivå: Grundnivå
  • Progression: (A)
  • Högskolepoäng: 30
  • Fördjupning vs. Examen: G1N - Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • Utbildningsområde: Idrottsliga området 25%, Övriga områden 75%
  • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
  • Fastställd: 2024-03-11
  • Giltig fr.o.m: 2024-09-02

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper inom ämnet idrott och hälsa för att kunna undervisa i ämnet, integrera kunskapen i andra ämnen och ämnesområden. Vidare skall studenten kunna leda aktiviteter i skola kopplade till idrott och hälsa.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- visa förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och följa kunskapsutvecklingen inom ämnet idrott och hälsa
- visa kunskaper i ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom ämnet idrott och hälsa med utgångspunkt i lek och grundformer
- visa kunskaper inom idrott och hälsa som krävs för yrkesutövningen
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och förbättra undervisning i syfte att stimulera varje elevs lärande och utveckling
- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra, tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser utifrån en differentierad undervisning.
- redovisa kunskap om och förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar
och jämställdhetsperspektiv, utifrån samhällets och demokratins värdegrund
avseende undervisning och lärande inom ämnet idrott och hälsa
- visa kunskap och förmåga att orientera i natur och utemiljö med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg
- visa kunskap om kartors uppbyggnad och symboler
- visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser
- visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling inom ämnet idrott och hälsa
- visa kunskap och förståelse för människokroppens allmänna anatomi samt de
olika organsystemens normala fysiologi och reglering. Vidare visa kunskap och
förståelse för samspel mellan olika organsystem vid fysisk aktivitet.
- visa kunskap och förståelse för fysisk aktivitet i förhållande till barnets utvecklingsfaser, samt förmåga att argumentera för hälsoeffekter kopplade till fysisk aktivitet hos barn och ungdomar
- visa kunskap och förståelse för tränings principer, träningslärans grunder samt träningsplanering
- visa kunskap och förståelse för nutrition i förhållande till barnets utvecklingsfaser och fysisk aktivitet

Innehåll

Kursen består av tre delmoment med följande innehåll och omfattning:

Delmoment 1: Introduktion till praktiskt ledarskap, hälsa och idrottsdidaktik (5 hp)

- Praktiskt ledarskap för lärare i grundskolans årskurs F-6
- Grundläggande vetenskapliga betraktelsesätt och metoder
- Friluftsliv och orientering med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg
- Idrottsdidaktik i syfte att utveckla allsidig rörelsekompetens och hälsofrämjande lärmiljöer med utgångspunkt i lek och grundformer

Delmoment 2: Introduktion till idrottsvetenskap och funktionell rörelse (12,5 hp)

- Grundläggande förståelse till idrottsvetenskap
- Grundläggande förståelse för kroppens anatomi och fysiologi
- Hälsoeffekter av fysisk aktivitet hos barn
- Barnets utveckling relaterade till fysisk aktivitet och hälsa
- Träningsprinciper, träningslära och träningsplanering

Delmoment 3: Idrott och hälsa ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv med didaktik (12,5 hp)

- Barn- och ungdomsidrottens roll i samhället avseende socialisation, social stratifiering, identitetsskapande, kroppsuppfattning och självbild
- Etiska och moraliska aspekter inom ämnet idrott och hälsa
- Bedömning inom ämnet idrott och hälsa med hänvisning till aktuella styrdokument
- Takt och rytm i rörelse till musik
- Grundläggande kunskap om simundervisning och livräddning samt säkerhet vid vatten
- Den svenska idrottskulturens och kroppsövningsämnets framväxt ur ett historiskt perspektiv
- Idrottsdidaktisk kompetens vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningssituationer
- Förutsättningar för lärande som utvecklar barns och ungdomars allsidiga rörelsekompetens utifrån teorier om lek och motorisk utveckling i skiftande
rumsliga och fysiska miljöer
- Idrottens roll och funktion i samhället utifrån grundläggande vetenskapliga perspektiv

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, praktiska tillämpningar, seminarier, gruppövningar samt självstudier.
Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

2201: Delmoment 1. Praktiskt ledarskap, hälsa och idrottsdidaktik. Praktisk och skriftliga examination, 5 hp
Betygsskala: Tregradig skala

2202: Delmoment 2. Idrottsvetenskap och rörelseförmåga kopplat till hälsa. Praktiska uppgifter och skriftlig tentamen, 12,5 hp
Betygsskala: Tregradig skala

2203: Idrott och hälsa ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv med didaktik. Praktiska uppgifter och skriftlig inlämning, 12,5 hp
Betygsskala: Tregradig skala

Studenten examineras skriftligt , muntligt och under praktiska moment. Examinationen sker löpande under kursen samt i slutet av kursen. Den lärarledda undervisningen i kursen utgörs till stor del av praktiska övningar och tillämpningar.

Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för tregradig betygsskala:

- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de
krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga
lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller
betyget U (underkänt)

Betygsskala

Tregradig skala

Övrig information

Tillkommer kostnad för simhallsbesök.
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE162G.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

Moment: 1

Författare/red: Hvitfeldt, Åke
Titel: Rörelse och Idrott
Förlag: Liber
Kommentar: ISBN: 978 9147048175

Författare/red: Skolverket
Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa
Förlag: Skolverket
Webbadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2589
Kommentar: ISBN: 978-91-38325-49-0 kan laddas ner som pdf. 22 s.

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Rev 2016)
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Skolverket
Webbadress: http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894
Kommentar: ISBN: 978-913832691-6 Kan laddas ner som pdf 288 s.

Författare/red: Åkesdotter Cecilia et al.
Titel: Idrottens ledarskap
Förlag: SISU Idrottsböcker
Kommentar: ISBN: 4789177270201


**Moment: 2**

Författare/red: Britta Brugge, Matz Glantz och Klas Sandell
Titel: Friluftslivets pedagogik - En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet"
Förlag: Liber
Kommentar: ISBN: 9789147100033

Författare/red: Håkan Larsson, Jane Meckbach (red.)
Titel: Idrottsdidaktiska utmaningar
Förlag: Liber
Kommentar: ISBN: 9789147100033

Författare/red: Menguc Aila Ibanez et al
Titel: Idrottens träning
Förlag: SISU Idrottsböcker
Kommentar: ISBN: 9789177270195

Författare/red: Tonkonogi Michail, Helena Bellardini
Titel: Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom. För hälsa, prestation och individuell utveckling
Förlag: SISU Idrottsböcker
Kommentar: ISBN: 9789186323448


**Moment: 3**

Författare/red: Larsson, Håkan
Titel: Idrott och hälsa -igår, idag och i morgon
Upplaga: Senaste
Förlag: Liber
Kommentar: ISBN: 9789147121960

Författare/red: Sjödin, C
Titel: Simlärarboken
Förlag: SISU Idrottsböcker
Kommentar: ISBN: 9789186323585


#### Referenslitteratur

Titel: FYSS – EVIDENSBASERAD KUNSKAPSBAS:
Webbadress: http://www.fyss.se/

Författare/red: Anita Wehlin
Titel: Orientera i skolan
Förlag: SISU Idrottsböcker
Kommentar: ISBN: 978-91-87745-49-2

Författare/red: Ingegerd Ericsson
Titel: Rör dig lär dig: motorik och inlärning
Förlag: SISU idrottsböcker
Kommentar: ISBN: 978-91-85138-94-4

Författare/red: Jimmy Säfström
Titel: Rörelseglädje
Förlag: Lust att lära - JS Läromedel
Kommentar: ISBN: 9789163746512

Författare/red: Livsmedelsverket
Titel: Bra måltider i skolan
Förlag: Stibo Complete
Kommentar: ISBN: 978-91-7714-266-9Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23