Svenska språket GR (A), 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:
Gå till kursen

Kursplan för:
Svenska språket GR (A), 30 hp
Swedish Language BA (A), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SV060G
 • Ämne huvudområde: Svenska språket
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2020-10-29
 • Senast ändrad: 2022-11-11
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-08

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande möjlighet att utveckla grundläggande kunskap om språkvetenskapliga begrepp. Kursen syftar också till att ge studenten möjlighet att utveckla sin muntliga och skriftliga kompetens med stöd av den retoriska arbetsprocessen. Studenten får även redskap för att utveckla andra skribenters texter. Kursen består av fyra moment. I det första momentet behandlas dagens flerspråkiga samhälle ur ett språksociologiskt perspektiv med fokus på identitetsfrågor och språkpolitiska frågor. I det andra momentet ges förutsättningar för att beskriva och analysera det svenska språkets grundläggande struktur: dess fonologi, morfologi och syntax. I det tredje momentet läggs ett teoretiskt perspektiv på skrivande samtidigt som studenten får möjlighet att utveckla sin kompetens i akademiskt skrivande. I det fjärde momentet ligger fokus på textanalys av sakprosatexter, såväl skriftspråkliga texter som multimodala texter.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
Moment 1: Dagens flerspråkiga samhälle
Kunskap och förståelse
- redogöra för grunderna i svensk språklagstiftning,
- identifiera, definiera och tillämpa språksociologiska grundbegrepp,
- identifiera språksystemets nivåer: fonologi, morfologi, syntax, textnivå, semantik och pragmatik

Färdighet och förmåga
- producera texter för lärande och reflektion,
- tillämpa den retoriska arbetsprocessen för att planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- beskriva och diskutera dagens flerspråkiga samhälle ur ett demokratiskt perspektiv

Moment 2: Språkbeskrivning
Kunskap och förståelse
- identifiera, definiera och reflektera över fonologiska, morfologiska och syntaktiska grundbegrepp,
- redogöra för grundläggande grammatiska och fonologiska mönster i det svenska språket,
- redogöra översiktligt för svenska språkets struktur i ett språktypologiskt perspektiv

Färdighet och förmåga
- identifiera och beskriva informationsstruktur och textbindning i olika texttyper,
utföra grammatiska analyser på autentiska texter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- beskriva och diskutera textriktighet och språkriktighet ur ett funktionellt och normativt perspektiv

Moment 3: Skrivande i samhälle, utbildning och yrkesliv
Kunskap och förståelse
- identifiera och redovisa skriftpraktiker inom valda domäner,
- redogöra för svensk ord- och grammatikvård samt textvård

Färdighet och förmåga
- använda svenska ordböcker och handböcker för textproduktion,
- granska och bearbeta informationsstruktur, disposition och språkriktighet i egna och andras texter samt kunna leda ett textsamtal,
- sammanfatta kärninnehållet i en text och presentera i ett referat,
- tillämpa vedertagna normer för textriktighet och svensk språkriktighet, generella normer för akademiskt skrivande samt specifika normer för den aktuella texten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- identifiera, definiera och reflektera över skrivteoretiska grundbegrepp,
- diskutera och värdera texter ur ett klarspråksperspektiv

Moment 4: Textanalys
Kunskap och förståelse
- identifiera, beskriva och tillämpa grundläggande textanalytiska begrepp

Färdighet och förmåga
- genomföra och redovisa funktionell analys av sakprosatexters form, innehåll och relation -- skriftspråkliga texter respektive multimodala texter,
- tillämpa den retoriska arbetsprocessen för att planera och genomföra en individuell muntlig presentation,
- tillämpa vedertagna normer för textriktighet och svensk språkriktighet samt angivna normer för akademiskt skrivande

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- analysera sakprosatexter utifrån ett kritiskt perspektiv.

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment om vardera 7,5 högskolepoäng:

1. Dagens flerspråkiga samhälle, 7,5 hp
(Multilinguaism in Contemporary Society, 7,5 credits)
I momentet presenteras och problematiseras dagens flerspråkiga samhälle med fokus på inomspråklig variation och språklig mångfald. Med hjälp av språksociologiska grundbegrepp diskuteras språkförhållanden utifrån sociala variabler som plats, kön, klass, ålder och etnicitet. Språkpolitiska aspekter läggs på det flerspråkiga samhället genom att svensk språklagstiftning introduceras och diskuteras. Den retoriska arbetsprocessen som verktyg för muntlig och skriftlig framställning introduceras och tillämpas med fokus på planering med hänsyn till syfte, mottagare och medium. Strategier för att inventera och utveckla texters innehåll tillämpas. Skrivande som ett redskap för tänkande och reflektion introduceras också. I momentet ges en första introduktion till språkvetenskapens forskningsområden.

2. Språkbeskrivning, 7,5 hp
(Describing Language, 7,5 credits)
Momentet behandlar det svenska språkets grundläggande struktur: fonologi, morfologi och syntax. Svenska språkets struktur sätts också in i ett språktypologiskt sammanhang. Traditionella och nya teorier och metoder för grammatisk analys behandlas. Grammatiska analyser utförs på autentiska texter. Olika texttypers informationsstruktur och textbindning introduceras. Normativa och funktionella perspektiv på texttyper, textriktighet och språkriktighet diskuteras.

3. Skrivande i samhälle, utbildning och yrkesliv, 7,5 hp
(Writing in Society, Education and Professional Life, 7,5 credits)
Momentet behandlar skrivande i samhälle, utbildning och yrkesliv med fokus på akademiskt skrivande. Skrivteoretiska begrepp introduceras och tillämpas. Den retoriska arbetsprocessen som metod för textproduktion tillämpas dels med fokus på texters disposition och informationsstruktur, dels med fokus på bearbetning av text enskilt och genom textsamtal. En orientering ges om svensk ord- och grammatikvård samt den så kallade klarspråkstraditionen för den offentliga sektorns texter. Språkhandböcker presenteras och och tillämpas som verktyg för textframställning. Normer för akademiskt skrivande introduceras, problematiseras och tillämpas. I praktiska övningar tränas förmåga att skriva texter för yrkeslivet och högre utbildning, t.ex. referat och utredande text, samförfattat och enskilt.

4. Textanalys, 7,5 hp
(Text Analyses, 7,5 credits)
I momentet presenteras olika texttyper och genrer med fokus på sakprosatexter. Olika modeller för textanalys introduceras och tillämpas på skriftspråkliga respektive multimodala texter. Fokus ligger på funktionell textanalys där texters form, innehåll och relation analyseras. Dessutom introduceras argumentationsanalys och kritisk diskursanalys. Genom övningar individuellt och i grupp tränas studentens förmåga att analysera olika typer av sakprosatexter.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

M110: Dagens flerspråkiga samhälle, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M210: Språkbeskrivning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M310: Skrivande i samhälle, utbildning och yrkesliv, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M410: Textanalys, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Dagens flerspråkiga samhälle, 7,5 hp
(Multilinguaism in Contemporary Society, 7,5 credits)
Momentet examineras genom en skriftlig uppgift, en muntlig uppgift och en salstentamen.

Språkbeskrivning, 7,5 hp
(Describing Language, 7,5 credtis)
Momentet examineras genom skriftlig och muntlig redovisning i grupp och individuellt samt en salstentamen.

Skrivande i samhälle, utbildning och yrkesliv, 7,5 hp
(Writing in Society, Education and Professional Life, 7,5 credits
Momentet examineras genom skriftliga redovisningar, ett seminarium samt en skriftlig uppgift som ventileras muntligt.

Textanalys, 7,5 hp
(Text Analyses, 7,5 credits)
Momentet examineras genom skriftliga redovisningar, en individuell muntlig presentation av en text samt en skriftlig textanalys.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier:
För att erhålla betyget VG (väl godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Övergångsregel

För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som SV005G, Svenska språket GR (A), 30 hp

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Titel: Swedia 2000. Våra svenska dialekter.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Digital resurs.
 • Författare/red: Bolander, Maria
 • Titel: Funktionell svensk grammatik
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Kommentar: Kapitel 1, 2 läses
 • Författare/red: Dahl, Östen, Edlund, Lars-Erik, Wastenson, Leif & Elg, Margareta
 • Titel: Sveriges nationalatlas. Språken i Sverige.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Kungliga Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien.
 • Kommentar: Digital resurs. Läses i urval.
 • Författare/red: Fremer, Maria
 • Titel: "Men kör såhär, så slipper du göra bort dig." Hur svenskans du-reform återspeglas i reklamfilmer. I: Språk och stil 2015.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Digital resurs
 • Författare/red: Lagerholm, Per
 • Titel: Språknormer och språkvärdering
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar
 • Författare/red: Lindberg, Inger
 • Titel: I det nya mångspråkiga Sverige. I: Utbildning och demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 18(2).
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Digital resurs.
 • Författare/red: Milles, Karin
 • Titel: En öppning i en sluten ordklass? Den nya användningen av pronomenet hen. I: Språk och stil.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Digital resurs
 • Författare/red: Salö, Linus
 • Titel: Domänförlust som språkidelogisk representation. Språkvårdens diskurser om engelska i Sverige. I Nordisk tidskrift for andrespråksforskning.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Digital resurs
 • Författare/red: Sundgren, Eva (red.)
 • Titel: Sociolingvistik
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: Artiklarna av Andersson, Bijvoet, Gunnarsdotter Grönberg, Lainio, Melander, Nordberg, Ohlsson och Sundgren läses.
 • Författare/red: Westergren, Eva & Åhl, Hans (red.)
 • Titel: Mer än ett språk.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
Moment 2
 • Författare/red: Bolander, Maria
 • Titel: Funktionell svensk grammatik.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Bolander, Maria
 • Titel: Funktionell svensk grammatik. Övningsbok.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Ledin, Per & Hellspong, Lennart
 • Titel: Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Kapitel 7 läses.
Moment 3
 • Titel: Klarspråk lönar sig.
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Fritzes offentliga publikationer.
 • Kommentar: Digital resurs.
 • Författare/red: Gunnarsson, Britt-Louise
 • Titel: Professional discourse
 • Upplaga: 2009
 • Kommentar: Digital resurs. Kapitel 1-2 och 11-11.4 läses.
 • Författare/red: Hansson, Fredrik
 • Titel: Genrepedagogik på svenska. En fiffig metod? I: Texter om svenska med didaktisk inriktning.10.
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: Digital resurs.
 • Författare/red: Hoel, Torlaug Lökensgard
 • Titel: Skriva och samtala: lärande genom responsgrupper.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Kapitel 5-8 läses.
 • Författare/red: Ivanic, Roz
 • Titel: Discourses of writing and learning to write. I: Language and Education 18 (3).
 • Upplaga: 2004
 • Kommentar: Digital resurs
 • Författare/red: Kuyumcu, Eija
 • Titel: Genrepedagogik som verktyg i språk- och kunskapsutvecklande undervisning och lärande. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindbreg, Inger (red.). Svenska som andraspråk. I forskning, undervisning och samhälle.
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Sidorna 605-631.
 • Författare/red: Nyström, Catharina
 • Titel: Skrivande i gymnasiet. I: Språkvård, (1)
 • Upplaga: 2001
 • Kommentar: Digital resurs.
 • Författare/red: Nyström, Catharina, Söderlundh, Hedda & Sörlin, Marie
 • Titel: Myndigheterna har ordet. Om kommunikation i skrift. (Språkrådets skrifter 14.)
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Norstedts
 • Kommentar: Kapitel 1-2 och 4-6 läses.
 • Författare/red: Randahl, Ann-Christine
 • Titel: Elevers skriftpraktiker - mer än att oreflekterat leverera en text på beställning. I: Lehti-Eklund, Hanna m.fl. (red.). Skriftpraktiker hos barn och unga.
 • Förlag: Åbo akademi
 • Kommentar: Digital resurs
 • Författare/red: Skolforskningsinstitutet
 • Titel: Feedback i skrivundervisningen. (Systematisk översikt 2018:1.)
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Solna: Skolforskningsinstitutet
 • Kommentar: Digital resurs
 • Författare: Street, Brian
 • Artikeltitel: "Hidden" Features of Academic paper Writing. I: Working Papers in Educational Linguistics 24(1).
 • Tidskrift: 2009
 • Kommentar: Digital resurs.
Moment 4
 • Författare/red: Björkvall, Anders
 • Titel: Den visuella texten. Multimodal analys i praktiken.
 • Upplaga: 2009
 • Förlag: Hallgren & Fallgren
 • Författare/red: Englund, Boel & Ledin, Per
 • Titel: Teoretiska perspektiv på sakprosa.
 • Upplaga: 2003
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Helgeson, Karin m.fl.
 • Titel: Text och kontext. Perspektiv på textanalys.
 • Upplaga: 2017.
 • Förlag: Gleerups.
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar.
 • Författare/red: Karlsson, Anna-Malin & Strand, Hans
 • Titel: Text i verksamhet mot en samlad förståelse. I: Språk och stil.
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: Digital resurs.
 • Författare/red: Ledin, Per & Hellspong, Lennart
 • Titel: Vägar genom texten.
 • Upplaga: 1997
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Ledin, Per & Machin, David
 • Titel: Universitetet som en multimodal marknadsplats. Designen av en nyliberal managementdiskurs. I: Språk och stil
 • Upplaga: 2015

Handböcker som används på samtliga moment:

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna, 2021: Akademiskt läsande och skrivande. Studentlitteratur. Läses enligt anvisning.

Dysthe, Olga, m.fl., 2011: Skriva för att lära. Skrivande i högre utbildning. Studentlitteratur.

Karlsson, Ola & Språkrådet, 2017: Svenska skrivregler.

Lökensgard Hoel, Torlaug, senaste upplagan: Skriva och samtala genom responsgrupper. Studentlitteratur. Kapitel 3, Tal och samtal i skrivprocessen, läses.

Språkriktighetsboken, 2011. Svenska språknämnden.

Strömquist, Siv, 2014: Konsten att tala och skriva. Gleerups.

Svenska akademiens ordböcker: Svenska akademiens ordlista (SAOL); Svensk ordbok (SO); Svenska akademiens ordbok (SAOB). www.svenska.se

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23