Industridesign

Versioner:
Gå till programmet

Utbildningsplan för:
Industridesign, 180 hp
Industrial design, 180 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TIDIG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 2007/116
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
  • Giltig fr.o.m: 2024-07-01

Syfte

Utbildningens syfte är att ge studenten goda vetenskapliga och konstnärliga kunskaper och färdigheter inom industridesign, med särskilt fokus på industridesignprodukter samt tjänstedesign. Studenten tränar kreativa, reflekterande och undersökande arbetssätt för att i olika sammanhang och i samverkan med andra kunna göra kvalificerade bedömningar. Detta för att självständigt kunna skapa relevanta och hållbara designförslag.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


MÅL FÖR MITTUNIVERSITETETS KANDIDATUTBILDNING I INDUSTRIDESIGN

Studenten ska självständigt kunna skapa relevanta designförslag som stödjer hållbar utveckling:
- genom samverkan med olika användare och andra experter
- genom att kritiskt analysera sammanhang utifrån relevanta perspektiv
- genom kreativt och konstnärligt arbete
- genom väl genomförd gestaltning

Innehåll

Utbildningsprogrammet, som ges på heltid vid Mittuniversitetets Campus Sundsvall, omfattar totalt 180 hp (högskolepoäng), varav examensarbete 18 hp.
Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

KURSER PÅ PROGRAMMET, 180 hp

Industridesign GR (A):
Design i sammanhang och perspektiv, 7,5 hp
Konstnärlig utforskning, 7,5 hp
Analog visualiseringsteknik, 7,5 hp
Design för hållbar utveckling, 7,5 hp
Design, teori och tillämpning, 15 hp
Designpresentation, 7,5 hp
Design för människan, 7,5 hp
Digital visualiseringsteknik, 12 hp

Industridesign GR (B):
Formstudier, 3 hp
Material, produktion och konstruktion, 7,5 hp
Universell utformning, 7,5 hp
Designprojekt, 7,5 hp
Praktik i design, 15 hp
Tjänstedesign, 7,5 hp

Industridesign GR (C):
Hållbara sammanhang, 7,5 hp
Design för samtiden, 7,5 hp
Designmässig utforskning, 7,5 hp
Design för framtiden, 7,5 hp
Design management, 4,5 hp
Examensarbete, 18 hp

Grafisk design GR (A):
Grafisk design, 7,5 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Industridesign är ett treårigt utbildningsprogram inom industridesign med fokus på fysiska produkter och tjänstedesign.
Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet eller fortsatta studier och innehåller såväl teoretiska som konstnärliga kurser inom ämnesområdet.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

För att få läsa andra året på programmet krävs att den studerande vid inledning av årskurs 2 har uppnått minst 45 högskolepoäng från kurser i årskurs 1. För att få läsa tredje året krävs att den studerande vid inledningen av årskurs 3 har uppnått minst 105 högskolepoäng från kurser i årskurs 1 och 2.
Studerande som ej uppfyller kraven ska kontakta programansvarig institution för hjälp med planering.

Särskilda behörighetskrav för kurser inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen ges i form av heltidsstudier på Campus Sundsvall, bestående av föreläsningar, tillämpningar, projekt, laborationer och seminarier. En betydande del av den kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska. Viss undervisning kan komma att ges på engelska. Det finns möjlighet att förlägga en del av utbildningen utomlands om studenten vill tillägna sig internationella erfarenheter. Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet industridesign, som översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Industrial Design.

Övrig information

Alternativt urval (dnr MIUN 2007/223): Platserna på programmet fördelas baserat på arbetsprov (50 %), betyg (25 %), högskoleprov (25 %). I arbetsprovet bedöms den sökandes konstnärliga förmåga, humanistiska betraktelsesätt och tekniska insikt.

Innan studenten påbörjar utbildningen rekommenderas att denne läser förberedande industridesignutbildning eller preparandkurser i industridesign (observera att dessa ej kan ingå i examen).

Sidan uppdaterades 2024-02-23