Webbutveckling

Versioner:
Gå till programmet

Utbildningsplan för:
Webbutveckling, 120 hp
Web Development, 120 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TWEUG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2008/1388
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Giltig fr.o.m: 2009-08-31

Syfte

Utbildningsprogrammet skall ge goda praktiska och teoretiska färdigheter för yrkesverksamhet inom sådana områden som planering, utveckling, formgivning, utvärdering och administration av webbplatser och webbtjänster.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL
Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom det huvudsakliga området för utbildningen,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom det huvudsakliga området för utbildningen.

LÄRANDEMÅL FÖR WEBBUTVECKLING

En student som följt programmet skall, för att uppfylla de grundläggande kraven i tänkta yrkesroller, ha:

Kunskap och förståelse
- goda praktiska och teoretiska kunskaper för yrkesverksamhet inom utveckling och administration av webbplatser och webbtjänster.

Färdighet och förmåga
- goda färdigheter i att skapa grafiska och användarvänliga webbapplikationer
- goda färdigheter i programmering, databashantering och utveckling av nya webbplatser och webbtjänster baserade på användbarhet
- praktiska färdigheter för yrkesverksamhet inom administration av webbplatser
- god förmåga att självständigt och i grupp identifiera problem med befintliga webbplatser och ge alternativa lösningar på dessa
- vid behov inhämta ny kunskap för att lösa uppgifter inom webbutveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- vara väl förtrogen med användarens roll och behov i datoriserade system, med
fokus på användbarhet och tillgänglighet.

Innehåll

Datateknik GR (A), 45 hp
- Webbutveckling I, 7,5 hp
- Flashapplikationer och Photoshop, 7,5 hp
- Java I, 7,5 hp
- Programmering i C# .NET, 7,5 hp
- Programmering i ASP .NET, 7,5 hp
- Tillämpad datateknik, 7,5 hp

Grafisk design GR (A), 7,5 hp
- Typografi och form för webb, 7,5 hp

Informatik GR (A), 7,5 hp
- Webbanvändbarhet, 7,5 hp

Datateknik GR (B), 60 hp
- Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp
- Webbutveckling II, 7,5 hp
- Webbutveckling med actionscript, 7,5 hp
- XML, 7,5 hp
- Web 2.0, 7,5 hp
- Programmering i Java Enterprise, 7,5 hp
- Multimedia för webben, 7,5 hp
- Självständigt arbete, 7,5 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Utbildningsprogrammet, som ges på heltid vid Mittuniversitetet omfattar totalt 120 högskolepoäng.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom program framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, övningar, projekt, laborationer och seminarier. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av den kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska. Examinationerna sker genom exempelvis tentamen, inlämningsuppgifter, projekt, rapporter, obligatoriska övningar, laborationer.

Examensbenämning

Högskoleexamen

Examensbenämningen är Högskoleexamen med inriktning mot datateknik.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

För att bereda studenter möjlighet till utlandsstudier finns en särskild handläggare med inriktning mot internationellt studentutbyte.

Sidan uppdaterades 2024-02-23