Lärarutbildning - Förskollärare

Versioner:
Gå till programmet

Utbildningsplan för:
Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp
Teaching Programme in Early Years Education

Allmänna data om programmet

  • Programkod: ULFÖG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2011/411
  • Högskolepoäng: 210
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
  • Senast ändrad: 2021-09-09
  • Giltig fr.o.m: 2022-08-01

Syfte

Utbildningen syftar till att studenten genom teoretiska, vetenskapliga och erfarenhetsbaserade studier ska tillägna sig de kunskaper och de färdigheter som krävs för att självständigt arbeta som förskollärare i den verksamhet som utbildningen avser.

Lärandemål

Efter genomgången utbildning ska studenten utöver allmänna målen i 1 kap. 8 § i Högskolelagen uppfylla nationellt fastställda mål enligt Högskoleförordningen 1993:100; SFS 2010:541 för förskollärarexamen.
För förskollärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som förskollärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För förskollärarexamen ska studenten
- visa sådana kunskaper inom det förskolepedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
- visa sådana kunskaper i förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningens avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
- visa fördjupad kunskap om barns kommunikation och språkutveckling,
- visa kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,
- visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
- visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
- visa kunskap om praktiska och estetiska lärprocesser,
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap och,
- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia

Färdighet och förmåga
För förskollärarexamen ska studenten
- visa fördjupad förmåga att möta barnens behov av omsorg och att skapa förutsättningar, inbegripet genom lek och skapande verksamhet, för alla barn att lära och utvecklas,
– visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet,
- visa förmåga att tillämpa sådan förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
– visa förmåga att ta tillvara barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje barns lärande och utveckling,
– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje barns lärande och utveckling,
– visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose barns behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska insatser för barn med neuropsykiatriska svårigheter,
– visa förmåga att observera, dokumentera och analysera barns allsidiga lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med vårdnadshavare,
– visa förmåga att kommunicera och förankra förskolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,

– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn,
– visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
– visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För förskollärarexamen ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Lokala mål
Utöver de mål som anges i högskolelagen samt högskoleförordningen har
förskollärarutbildning följande lokala lärandemål:
Den blivande förskolläraren ska
- ha insikten och förmågan att leda sin undervisning och yrkesutövning i övrigt med särskilt beaktande av kunskaper om profession, ledarskap och didaktik
- visa kännedom och förmåga att reflektera om den verksamhetsförlagda utbildningen med utgångspunkt i beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund

Innehåll

Utbildning till förskollärare innehåller studier inom det förskolepedagogiska området om120 hp. Därutöver ingår en utbildningsvetenskaplig kärna om 60 hp samt verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp förlagd inom relevant verksamhet. Samtliga kurser är på grundnivå.
Den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till den kommande yrkesutövningen och omfatta följande:
- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.
- läroplansteori och didaktik,
- vetenskapsteori och forskningsmetodik,
- utveckling, lärande och specialpedagogik,
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- uppföljning och analys av lärande och utveckling, och
- utvärdering och utvecklingsarbete.

Inom ramen för kursfordringar ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete omfattande 15 hp inom det förskolepedagogiska området.

Utbildningen omfattar följande kurser som läses i nedanstående ordning:

Termin 1
- Pedagogik GR (A*), Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) I , 30 hp (15+15)

Termin 2
- Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik II och Bild samt Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I, 30 hp (15+7,5+7,5)

Termin 3
- Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik III med Tal – läs och skrivutveckling och Barnlitteratur samt UVK II, 30 hp (7,5+7,5+15)

Termin 4
- Pedagogik GR (B), Förskolepedagogik IV med Ma, No och teknik för förskollärare
och VFU II, 30 hp (15+7,5+7,5)

Termin 5
- Pedagogik GR (B), Förskolepedagogik V med Musik och rytm och VFU III samt UVK III, 30 hp (7,5+7,5+15)

Termin 6
- Pedagogik GR (C), Förskolepedagogik VI del 1, VFU IV och Förskolepedagogik VI del 2, 30 hp (7,5+7,5+15)

Termin 7
- Pedagogik GR (C), UVK IV och Självständigt arbete, 30 hp (15+15)

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Mittuniversitetets lärarutbildning utbildar förskollärare med tydlig yrkesidentitet. Förskolans pedagogik och arbetssätt utgör en väsentlig del i utbildningen.
Under sin utbildning ska den blivande förskolläraren inhämta gedigna kunskaper och skaffa sig den kompetens som krävs för att möta de yngsta barnens behov av lärande och omsorg. Utbildningen inleds med en yrkesspecifik kurs i förskolepedagogik och avslutas med ett självständigt arbete omfattande 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan. Betyg ges på varje kurs. Betygsskalan framgår av respektive kursplan. Se Mittuniversitetets betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier.

Examensbenämning

Förskollärarexamen

Förskollärarexamen
översatt till
Degree of Bachelor of Arts in Pre-school Education

Övrig information

Enligt riksdagsbeslut (SFS 2008:53) skall lärarstudenter som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning från och med hösten 2008 genomgå registerkontroll. Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Studenten ansvarar för att i god tid före verksamhetsförlagd utbildning ordna ett giltigt registerutdrag hos polismyndighet vilket sedan överlämnas till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där verksamhetsförlagd utbildning skall genomföras. Rektor på den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen avgör om lärarstudenten får genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning.

För förtida avbrott med avskiljande från verksamhetsförlagd utbildning hänvisas till 4 kap §6 i Högskolelagen samt Högskoleförordningens 10 kap. I samband med detta ska en individuell handlingsplan upprättas gällande förutsättningar för återupptagande av studierna.

Sidan uppdaterades 2024-02-23