Big pad i mötesrum

En bra risk- och krishantering är viktigt för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Utan en sådan beredskap blir konsekvenserna av risker, olyckor och katastrofer betydligt större, inte bara för oss människor utan också för vår miljö. Den här utbildningen handlar om just det – att bidra med kunskap kring hur vi kan förebygga och hantera det som vi alla vill undvika. Från bränder och olyckor till terrorangrepp och orkaner. Efter utbildningen kan du bland annat jobba med risk-, kris- och säkerhetsfrågor både på statliga myndigheter och inom privata företag.

Hösttermin 2024

room Campus, Östersund
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Antal platser: 40
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M4081

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se utbildningsplanen

Om programmet

På Risk- och krishanteringsprogrammet får du en bred samhällsvetenskaplig kunskap för att kunna arbeta med risker och kriser i organisationer och på samhällsnivå så väl före som under och efter att någonting har inträffat. Från små, vardagsnära frågor till hur myndigheter agerar vid större katastrofer. Du får också kunskap om mer diffusa risker, till exempel klimatförändring, epidemier och konsekvenser av genmodifiering.

Under utbildningen får du goda teoretiska kunskaper med vilka du kan förstå och analysera vad som händer med kommunikation, organisation, ledning och beteende när samhället är utsatt för risker, kriser och katastrofer – lokalt, nationellt och internationellt. Du läser framför allt sociologi men också statsvetenskap, genusvetenskap och kvalitetsteknik. Sammantaget ger dig programmet ett brett vetenskapligt förhållningssätt till risk- och krishantering. Programmet ger dig också förmåga att kritiskt granska samhällelig risk- och krishantering både ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv.

Merparten av lärarna är forskare vid Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum RCR, och delar av undervisningen bedrivs i forskningscentrets simuleringslabb. Den nära kopplingen till RCR säkerställer också att programmet bygger på forskning i framkant. Programmet har även starka kopplingar till arbetslivet och under utbildningen får du praktisk erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning, övningar inom risk och kris samt gästföreläsningar.

Bilder från utbildningen och Campus Östersund

av

av

av

av

av

av

av

av

av

av

av

av

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov.

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet sociologi,
översatt till
Degree of Bachelor of Science with a major in Sociology.

Efter utbildningen

Utbildningen ger en god grund för att arbeta inom den växande sektor som omfattar risk- och krishantering, beredskaps- och säkerhetsarbete samt kvalitetsteknik men även som ledare i organisationer där sådan kunskap behövs. Exempel på yrkesroller är säkerhetssamordnare, riskanalytiker och kvalitetsansvarig.

Arbetslivskontakt

Genom programmet kopplas teori och praktik ihop genom fallstudier, workshops och projektarbeten med mera. Du möter yrkespersoner på gästföreläsningar, praktikerdagar och kursinternat. Under utbildningen väljer du också mellan en tio veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller redogörelse och utvärdering av ett valt case.

Kontakt

inspelning webbinarium Saco

Plugga på Mittuniversitetet

Hör programansvarig för risk- och krisprogrammet berätta om programmet berätta om programmet

Programansvarig berättar

Hör programansvarig berätta om risk- och krishanteringsprogrammet och vad du kan förvänta dig.

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-20