Vår ambition är att all forskning och utbildning ska bedrivas nära eller i samarbete med turismbranschen.

Att branschen ser vår forskning som aktuell och relevant är lika viktigt som att vi ges möjlighet att uppfatta aktuella problem och kunskapsluckor. Vi på ETOUR ser vår samverkan med näringslivet som en garanti för fortsatt framgångsrik forskning.

ETOUR har en lång tradition av att samverka med sin omvärld. Det kan ske på olika sätt, via föredrag som våra forskare håller, i form av samarbeten med näringsidkare i näringslivet eller genom medverkan i media. För oss är det kontakten med omvärlden som visar att vår forskning är intressant och relevant för våra målgrupper.

Såväl turismforskning som turismutbildning utvecklas i kontinuerlig dialog med besöksnäringens representanter. Kopplat till miljön finns det styr- och referensgrupper med bred respresentation från svensk besöksnäring. Nedan presenteras några av våra aktuella samverkansprojekt.

Peak Innovation - stärker kopplingen mot näringslivet
Peak innovation är ett samarbetsprojekt där Mittuniversitetet och näringslivet samarbetar för att stärka kopplingen mellan företag och akademi. Målet är att bli den ledande miljön för forskning och affärsutveckling inom turism, sport och friluftsliv i Europa. ETOUR är en del i samarbetet och  ser goda möjligheter att nå turismföretagen i regionen med ny kunskap som kan ge konkurrenskraft och andra fördelar.

Läs mer på Peak Innovations hemsida.

Kunskapsdestinationen II – ett samverkansprojekt inom destination Halland 2020
Destination Halland 2020 har som övergripande syfte att skapa långsiktigt hållbara modeller för samverkan inom besöksnäringen. Inom ramen för detta har ETOUR:s forskare tagit fram ett nytt verktyg där gästnattsstatistik och uppgifter om hur besökarna använder destionationernas hemsidor, liksom kommentarer om destinationerna i sociala medier, sparas. Detta bidrar till att näringens aktörer får en ökad kunskap om gästens beteende och behov, vilket kan stärka deras konkurrenskraft, och på så vis utvecklas den halländska besöksnäringen.

Turismutbildning
Inom programmet Turism och destinationsutveckling sker samverkan med omkringliggande samhälle exempelvis genom gästföreläsningar, studentuppdrag, fältkurser, studiebesök, praktik och uppsatser. Exempelvis ger praktiken arbetsgivare möjlighet att lära känna en potentiell medarbetare och studenten får en viktig kontakt med yrkeslivet.

Uppdragsforskning
En del av vår forskning utförs efter beställning från företag eller myndigheter. Läs mer här om möjligheterna till att beställa forskning från oss.

Läs mer om uppdragsforskning på ETOUR

 

Samverkanspartners