Fre 16 dec 2022 10:54

Den senaste tiden har RCR-forskare beviljats medel till sju nya projekt som antingen har startat eller drar igång i början av 2023.

Fyra personer dansar i ett rum med dämpad belysning. På väggarna projiceras en nattklubbsmiljö med bar och en nödutgång. I ett hörn står några sittpuffar och ett lågt bord.

FUTURESILIENCE

Creating future societal resilience through innovative, science-based co-creation labs

Detta treåriga projekt finansieras av EU:s Horizon 2020 och leds av European Future Innovation Systems Center (EFIS) i Belgien, där RCR Simulation Lab är en partner. Projektet syftar till att stärka ekonomisk och social resiliens i Europa genom en förbättrad förmåga att snabbt reagera på framtida kriser. Detta kommer att uppnås genom att underlätta snabb och effektiv användning av forsknings- och innovationsresultat som är relevanta för politiska aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Projektet startar i januari 2023.

För mer information, kontakta Jörgen Sparf, Kari Phl eller Evangelia Petridou.

 

FOUNTAIN

Fostering sustainable University-industry Techno entrepreneurial Collaborations and innovations in Asia

Detta är ett treårigt Erasmus+-projekt som startar i januari 2023. 

Projektet kommer att stärka kapaciteten för strategiska partnerskap mellan universitet och industri vid asiatiska universitet när det gäller bland annat studenters anställningsbarhet, blended learning, innovation, utveckling av läroplaner, och tvärvetenskaplig forskning.

För mer information, kontakta Jörgen Sparf eller Evangelia Petridou.

 

SAFE UKRAINE

Risk and crisis management education for a safer Ukraine

Detta är ett samarbetsprojekt mellan RCR och kollegor från institutionen för sociologi vid Universitetet i Kharkiv. Projektet går ut på att hålla ett antal digitala seminarier i risk- och kristeori med sociologilärare i Kharkiv, och sedan bistå dem i att utveckla en kurs som på sikt ska ingå i deras ordinarie kursutbud. En workshop för lärare och en kortare winterschool för studenter från Kharkiv kommer att genomföras på Mittuniversitetet under projekttiden. Projektet startade den 1 december och pågår i 1,5 år. Finansiär är Svenska Institutet.

För mer information, kontakta Minna Lundgren

 

Immersiv simulering: en resurs för ämnesmässig didaktik

De kommande två åren kommer RCR Simulation Lab att samarbeta med ämnet socialt arbete i ett pedagogiskt utvecklingsarbete inom ramarna för projektet HEaD (Higher Education and Digitalisation) – ett femårigt projekt med övergripande syfte att stärka Mittuniversitetets position i det teknikstödda och livslånga lärandet.

I RCR Simulation Lab kan vi designa olika miljöer och situationer som socionomer kan möta i sin kommande profession, exempelvis akuta hembesök där missbruk eller våld förekommer.

För mer information, kontakta Kari Pihl.

 

Immersiv simulering: en resurs för ökad riskförståelse och krishanteringsförmåga

Att utbilda och träna personal i riskförståelse och krishantering leder till höjd kompetens och starkare förmåga att möta kriser bland anställda. I det här projektet är syftet att stärka företag och myndigheters kapacitet och krishanteringsförmåga genom utveckling och tillgängliggörande av labbets simulerings- och visualiseringskapacitet.

I RCR Simulation Lab kan vi simulera saker som är för farliga, för dyra, för långt borta i tid och rum. Företag, myndigheter och skolor kan därigenom öva sin personal på ett effektivt sätt.

För mer information, kontakta Kari Pihl.

 

Dödligt våld i ungas parrelationer

Trots att dödligt partnervåld är ett allvarligt samhällsproblem vet vi fortfarande väldigt lite om hur denna typ av dödligt våld ser ut bland unga. Detta projekt syftar därför till att undersöka dödligt våld i ungas parrelationer.

Läs mer om projektet

För mer information, kontakta Sara Skott.

 

Grindvakt för de oönskade

I det här projektet genomförs en kunskapsöversikt för att studera hur kommuners bostadspolitik kan användas som metod för att begränsa bosättningen av utsatta grupper i allmänhet och flyktingar i synnerhet.

Läs mer om projektet

För mer information, kontakta Gustav Lidén.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-27