Business and Innovation Development for Enterprises (BID4E)

Många små och medelstora företag (SMF) i Botnia-Atlantica-regionen har begränsade kunskaper, verktyg och nätverksmöjligheter för internationell affärsutveckling. Projektets mål är att ta fram digitala verktyg och utveckla SMFs kompetenser, för att de ska kunna bevara och utöka sina marknader.

pengaflöden

Målgrupp
BID4E projektet syftar till att engagera minst 30 små och medelstora tillverkande företag i Västerbotten, Västernorrland, Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.

Genomförande
Projektet kommer att genomföra en rik uppsättning av aktiviteter för att nå sitt mål. Först görs en analys av varje deltagande SMF avseende dess internationella affärsutvecklingsförutsättningar och möjligheter på marknaden.

För att öka kunskapsbasen hos företagen anordnas därefter utbildningar om digitalisering som drivkraft för förändring, miljöhållbarhet, jämställdhet, mångfald och jämställdhet på arbetsplatsen. Dessutom kommer projektet att anordna flera gränsöverskridande workshops med nätverkssessioner för små och medelstora företag.

För att stötta företagen i deras arbete kommer projektet också att utveckla ett användarvänligt digitalt verktyg för internationell affärsutveckling och ge företagen stöd i att ta verktygen i bruk. Under projektets gång kommer projektgruppen noggrant att följa vilken praktisk verkan projektaktiviteterna har i de deltagande företagen. Projektresultaten kommer att spridas genom flera seminarier i Botnia-Atlantica-regionen. Även efter projektets avslutning kommer projektresultaten, liksom de två digitala verktygen för internationell affärsutveckling, att förbli tillgängliga via en digital plattform.

I slutet av projektet har de deltagande små och medelstora företagen ökat sin kunskap om möjligheterna till digitalisering och nya affärsmodeller. De har fått bättre förståelse av internationella affärsutmaningar och de har bildat nya gränsöverskridande partnerskap och nätverk. Dessutom har de ökat sin kompetens avseende nya digitala verktyg för internationell affärsutveckling.

BID4E projektet är uppdelat i fem arbetspaket (AP) som ska säkerställa ett effektivt genomförande av projektet för att uppnå målen.

Arbetspaket 1: Projektledning, jämställdhetsintegrering och koordination
Resultaten från AP 1:
R1: Effektiv administration och projektkoordinering
R2: Implementerat jämställdhetsperspektiv under hela projektverksamheten
R3: Rapporterar t.ex. statusrapporter, protokoll från styrgruppen och rådgivande styrelsemöten, rapport om projektets bedömning av jämställdhetsimplementationen
R4: Plan för att upprätthålla den digitala plattformen efter projektets slut
R5: Slutrapport

Arbetspaket 2: Analys på företagens sutvecklingsmöjligheter
Resultaten från AP 2:
R1: Case study -protokoll
R2: Rapport över verktyg, metoder och metoder som används av SMF
R3: Referensanalys
R4: Syntes av omvandlingsbehov för affärsmodell för SMF

Arbetspaket 3: Utvecklingsprogram för business och innovation
Resultaten från AP 3:
R1: Modell för internationell affärsutnyttjande
R2: Gränsöverskridande workshops
R3: Holistisk analys och vägkarta för SMF

Arbetspaket 4: Digitala verktyg för företagsutveckling
Resultaten från AP 4:
R1: Digital plattform
R2: "Transformation Tool" –verktyg för beredskap och assimilering av internationella affärsmodeller
R3: "BID Tool" –verktyg för affärs- och innovationsutveckling

Arbetspaket 5: Kommunikation och resultatspridning
Resultaten från AP 5:
R1: Kommunikationsplan
R2: Publikationer
R3: ’Think Tank’-möte och seminarier

Projektstyrning
Projektkonsortiet leds av Vasa universitet. Övriga projektpartners är Tampere universitet (Seinäjoki University Consortium), Luleå tekniska universitet och Mittuniversitet. Det akademiska projektkonsortiet kompletteras med nära samarbete med flera regionala innovationsaktörer så som Almi Företagspartner, LTU Business och Viexpo NordicHub.

Fakta

Projektperiod

190101-210601

Projektledare

Juha Arrasvuori

Juha Arrasvuori

Projektmedlemmar

Edith Andresen

Universitetslektor

010-1428684

Heléne Lundberg

Professor|Professor

010-1428571

Finansiärer

Interreg Botnia Atlantica